Xem mẫu

  1. Bài 45 ân - ă - ăn I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c :ân, ă, ăn, cái cân, con trăn 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Bé chơi thân v i b n Lê. B b n Lê là th l n. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : N n chơi. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: cái cân, con trăn. Tranh câu ng d ng: Bé chơi thân… -Tranh minh ho ph n luy n nói: N n chơi. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: rau non, th hàn, hòn á, bàn gh ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: G u m d y con chơi àn. Còn Th m thì d y con nh y múa( 2em) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: ân; âm ă, v n ăn – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n ân- ă -ăn Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t ư c: ân, ă, ăn, cái cân, Phân tích và ghép bìa cài: ân con trăn +Cách ti n hành :D y v n ân: Gi ng: k t thúc b ng n -Nh n di n v n : V n ân ư c t o b i: â và n Khác : ân b t u b ng â. GV cm u ánh v n ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh ân và an? c trơn ( cá nhân - ng thanh) -Phát âm v n: Phân tích và ghép bìa cài: cân - c ti ng khoá và t khoá : cân, cái cân ánh v n và c trơn ti ng ,t ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : ân c xuôi – ngư c cân ( cá nhân - ng thanh) cái cân Phát âm ( cá nhân - ng thanh) Gi i thi u âm ă: Phát âm m u c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  3. D y v n ăn: ( Qui trình tương t ) ng thanh) ăn ( cá nhân - ng thanh) trăn Theo dõi qui trình con trăn Vi t b. con: ân, ă, ăn, cái cân, - c l i hai sơ trên b ng con trăn ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t Tìm và c ti ng có v n v a h c -MT:HS vi t úng quy trình v n t trên b ng con c trơn t ng d ng: -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : ( cá nhân - ng thanh) +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: -MT:HS c ư c các t ng d ng c (c nhân 10 em – ng thanh) -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t Nh n xét tranh. c (c nhân–thanh) b n thân khăn r n HS m sách . c cá nhân 10 em g n gũi d n dò - c l i bài trên b ng C ng c d n dò Vi t v t p vi t Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Quan sát tranh và tr l i
  4. +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 ( t, b t, g o n p, b t d o,…) GV ch nh s a l i phát âm c a HS Thu d n cho ngăn n p, s ch s ,r a tay chân, thay qu n áo,… c câu ng d ng: “Bé chơi thân v i b n Lê. B b n Lê là th l n”. c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng quy trình v n t vào v -Cách ti n hành: GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :“N n chơi”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v các b n ang làm gì? -Các b n y n n nh ng con v t gì? -Thư ng chơi ư c n n b ng gì? -Em ã n n ư c nh ng chơi gì? -Trong s các b n c a em, ai n n chơi p, gi ng như th t? -Em có thích n n chơi không? -Sau khi n n chơi xong em ph i làm gì? 4: C ng c d n dò
  5. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  6. Bài 46 ôn - ơn I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ôn , ơn , con ch n, sơn ca. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Sau cơn mưa, c nhà cá bơi i bơi l i b n r n. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Mai sau khôn l n. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: con ch n, sơn ca. -Tranh câu ng d ng: Sau cơn mưa, c nhà cá bơi i bơi l i b n r n. -Tranh minh ho ph n luy n nói: Mai sau khôn l n. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: b n thân, g n gũi, khăn r n, d n dò ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: Bé chơi thân v i b n Lê. B b n Lê là th l n.( 2em) -Nh n xét bài cũ
  7. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: ôn , ơn – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: ôn , ơn , con ch n, Phát âm ( 2 em - ng thanh) sơn ca. Phân tích v n ôn. +Cách ti n hành : Ghép bìa cài: ôn a. D y v n ôn: Gi ng: k t thúc b ng n -Nh n di n v n : V n ôn ư c t o b i: ô và n Khác : ôn b t u b ng ô. GV cm u ánh v n ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh ôn và ơn? c trơn ( cá nhân - ng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: ch n -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : ch n, con ch n ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh) ôn
  8. ch n c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) con ch n ( cá nhân - ng thanh) b.D y v n ơn: ( Qui trình tương t ) ơn Theo dõi qui trình sơn Vi t b. con: ôn , ơn , con ch n, sơn ca sơn ca. - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : ( cá nhân - ng thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: ôn bài cơn mưa khôn l n mơn m n - c l i bài trên b ng c (cá nhân 10 em – ng thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Nh n xét tranh Ti t 2: ( c c nhân – thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng M sách , c cá nhân 10 em 2. Ho t ng 2: Bài m i: +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t
  9. Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : Quan sát tranh và tr l i a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Sau cơn mưa, c nhà cá bơi i bơi l i b n r n”. c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Mai sau khôn l n”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? -Mai sau khôn l n em thích làm gì? -T i sao em thích làm ngh ó? -Mu n tr thành ngư i như em mu n, em ph i làm gì? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M:
nguon tai.lieu . vn