Xem mẫu

  1. Bài 77 ăc - âc I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c :ăc, âc, m c áo, qu g c. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ru ng b c thang II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: m c áo, qu g c. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : con sóc, bác sĩ, h t thóc, con cóc, b n nh c, con v c( 2 – 4 em) - c SGK: “Da cóc mà b c b t l c B t l c mà b c hòn than “( 2 em) -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:ăc, âc – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t: ăc, âc, m c áo, qu g c Phân tích và ghép bìa cài: ăc +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng c a.D y v n: ăc Khác: oc b t u b ng o -Nh n di n v n:V n ăc ư c t o b i: ă và c ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) -So sánh: v n ăc và ac Phân tích và ghép bìa cài: m c ánh v n và c trơn ti ng ,t -Phát âm v n: ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá :m c, m c áo c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : ăc m c c xuôi – ngư c ( cá nhân - m c áo ng thanh)
  3. b.D y v n âc: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) Theo dõi qui trình âc Vi t b.con: ăc, âc, m c áo, g c qu g c qu g c Tìm và c ti ng có v n v a h c - c l i hai sơ trên b ng c trơn t ng d ng: ⊕ Gi i lao (c nhân - thanh) -Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: c (cá nhân 10 em – ng màu s c gi c ng thanh) ăn m c nh c chân Nh n xét tranh. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Tìm ti ng có v n v a h c Ti t 2: c (cánhân – ng thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : Quan sát tranh và tr l i
  4. a.Luy n c: c l i bài ti t 1 c tên bài luy n nói GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Nh ng àn chimngói M c áo màu nâu eo cư m c Chân t h ng h ng Như nung qua l a” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Ru ng b c thang”. +Cách ti n hành : H i:-Ch nơi tr ng lúa trong ru ng b c thang? -Xung quanh ru ng b c thang còn có gì? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M
  5. Bài 78 uc - ưc I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c :uc, ưc, c n tr c, l c sĩ. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ai th c d y s m nh t. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: c n tr c, l c sĩ. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : m c áo, qu g c, màu s c, ăn m c, gi c ng , nh c chân( 2 – 4 em) - c SGK: “Nh ng àn chim ngói M c áo màu nâu eo cư m c …“( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:uc, ưc – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t: uc, ưc, c n tr c, l c sĩ. Phân tích và ghép bìa cài: uc +Cách ti n hành : Gi ng: b t u b ng u a.D y v n: uc Khác: uc k t thúc b ng c -Nh n di n v n:V n uc ư c t o b i: u và c ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) -So sánh: v n uc và ut Phân tích và ghép bìa cài: tr c ánh v n và c trơn ti ng ,t -Phát âm v n: ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá :tr c, c n tr c c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : uc tr c c xuôi – ngư c ( cá nhân - c n tr c ng thanh)
  7. b.D y v n ưc: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) Theo dõi qui trình ưc Vi t b.con:uc, ưc, c n tr c, l c sĩ l c l c sĩ Tìm và c ti ng có v n v a h c - c l i hai sơ trên b ng c trơn t ng d ng: ⊕ Gi i lao (c nhân - thanh) -Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: c (cá nhân 10 em – ng máy xúc l m c thanh) cúc v n th nóng n c Nh n xét tranh. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Tìm ti ng có v n v a h c Ti t 2: c (cánhân – ng thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng HS m sách. c cá nhân 10 em 2. Ho t ng 2: Bài m i: Vi t v t p vi t +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : Quan sát tranh và tr l i c tên bài luy n nói
  8. a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “ Con gì mào Lông mư t như tơ Sáng s m tinh mơ G i ngư i th c d y” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Ai th c d y s m nh t”. +Cách ti n hành : H i:-Ch tranh và gi i thi u ngư i, v t trong tranh? -Con gì ã báo hi u m i ngư i th c d y? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………