Xem mẫu

  1. Bài 73 it - iêt I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : it, iêt, trái mít, ch vi t. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :Em tô v vi t. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: trái mít, ch vi t. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : chim cút, sút bóng, s t răng, n t n ( 2 – 4 em) - c SGK: “Bay cao cao vút Chim bi n m t r i…”( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:it, iêt – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu:Nh n bi t ư c: it, iêt, trái mít, ch vi t. Phân tích và ghép bìa cài: it +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng t a.D y v n: it Khác: it b t u b ng i -Nh n di n v n:V n it ư c t o b i: I và t ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) -So sánh: v n it và ut Phân tích và ghép bìa cài: mít ánh v n và c trơn ti ng ,t -Phát âm v n: ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá : mít, trái mít c xuôi – ngư c - c l i sơ : it ( cá nhân - ng thanh) mít trái mít c xuôi – ngư c ( cá nhân - b.D y v n iêt: ( Qui trình tương t ) ng thanh)
  3. iêt ( cá nhân - ng thanh) vi t ch vi t Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con: it, iêt, trái mít, ⊕ Gi i lao ch vi t -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) (c nhân - thanh) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: con v t th i ti t ông ngh t hi u bi t 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cánhân – ng thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Luy n nói theo ch HS m sách. c cá nhân 10 em +Cách ti n hành : Vi t v t p vi t a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i
  4. b. c o n thơ ng d ng: “Con gì có cánh Mà l i bi t bơi Ngày xu ng ao chơi êm v tr ng? ” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Em tô v vi t”. +Cách ti n hành : H i:- t tên t ng b n trong tranh và gi i thi u b n ang làm gì? Có th kèm theo l i khen ng i c a b n. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 74 uôt - ươt I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : uôt, ươt, chu t nh t, lư t ván. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Chơi c u trư t. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: chu t nh t, lư t ván . -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : con v t, ông ngh t, th i ti t, hi u bi t ( 2 – 4 em) - c SGK: “Con gì có cánh Mà l i bi t bơi …”( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:uôt, ươt – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: Phát âm ( 2 em - ng thanh) Nh n bi t ư c: uôt, ươt, chu t nh t, lư t ván. Phân tích và ghép bìa cài: uôt +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng t a.D y v n: uôt Khác: uô b t u b ng uô -Nh n di n v n:V n uôt ư c t o b i: u,ô và t ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) -So sánh: v n uôt và ôt Phân tích và ghép bìa cài: chu t ánh v n và c trơn ti ng ,t -Phát âm v n: ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá : chu t, chu t nh t c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : uôt chu t c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  7. chu t nh t ng thanh) b.D y v n ươt: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) ươt Theo dõi qui trình lư t Vi t b.con: uôt, ươt, chu t nh t, lư t ván lư t ván - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : (c nhân - thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: tr ng mu t vư t lên c (cá nhân 10 em – ng tu t lúa mư t thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Nh n xét tranh. Ti t 2: c (cánhân – ng thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t Luy n nói theo ch
  8. +Cách ti n hành : Quan sát tranh và tr l i a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c o n thơ ng d ng: “Con mèo mà trèo cây cau H i thăm chú Chu t i âu v ng nhà Chú Chu t i ch ư ng xa Mua m m, mua mu i gi cha chú Mèo” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Chơi c u trư t”. +Cách ti n hành : H i:-Quan sát tranh, em th y nét m t c a b n như th nào? -Khi chơi các b n ã làm gì không xô ngã nhau? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò
  9. RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
nguon tai.lieu . vn