Xem mẫu

  1. Bài 69 ăt - ât I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ăt, ât, r a m t, u v t. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ngày ch nh t. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: r a m t, u v t. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : bánh ng t, bãi cát, trái nhót, ch l t, ti ng hót, ca hát ( 2 – 4 em) - c thu c lòng dòng thơ ng d ng ng d ng: -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:ăt, ât – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: Phát âm ( 2 em - ng thanh) Nh n bi t ư c: ăt, ât, r a m t, uv t Phân tích và ghép bìa cài: ăt +Cách ti n hành : ánh v n ( c nhân - ng a.D y v n: ăt thanh) -Nh n di n v n:V n ăt ư c t o b i: ă và t c trơn ( cá nhân - ng thanh) GV cm u Phân tích và ghép bìa cài: -Phát âm v n: m t - c ti ng khoá và t khoá : m t, r a m t ánh v n và c trơn ti ng ,t - c l i sơ : ăt ( cá nhân - ng thanh) m t c xuôi – ngư c r am t ( cá nhân - ng thanh) b.D y v n ât: ( Qui trình tương t )
  3. ât c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) v t ( cá nhân - ng thanh) uv t - c l i hai sơ trên b ng Theo dõi qui trình ⊕ Gi i lao Vi t b.con: ăt, ât, r a m t, -Hư ng d n vi t b ng con : uv t +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) Tìm và c ti ng có v n v a h c +Ch nh s a ch sai c trơn t ng d ng: -Hư ng d n ct ng d ng: (c nhân - thanh) ôi m t m t ong b t tay th t thà 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Ti t 2: 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cá nhân 10 em – ng 2. Ho t ng 2: Bài m i: thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Nh n xét tranh. Luy n nói theo ch c (cánhân – ng thanh) +Cách ti n hành : HS m sách. c cá nhân 10 a.Luy n c: c l i bài ti t 1 em GV ch nh s a l i phát âm c a HS Vi t v t p vi t
  4. b. c o n thơ ng d ng: “” Quan sát tranh và tr l i c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Ngày ch nh t”. +Cách ti n hành : H i:-Ngày ch nh t, b m cho em i chơi âu? -Em th y gì trong công viên? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài70 ôt - ơt I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ôt, ơt, c t c , cái v t. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :Nh ng ngư i b n t t. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: c t c , cái v t. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : ôi m t, b t tay, m t ong, th t thà( 2 – 4 em) - c thu c lòng dòng thơ ng d ng ng d ng: -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: ôt, ơt – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu:Nh n bi t ư c: ôt, ơt, c t c , cái v t Phân tích và ghép bìa cài: ôt +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng t a.D y v n: ôt Khác: ôt b t u b ng ô -Nh n di n v n:V n ôt ư c t o b i: ô và t ánh v n ( c nhân - ng GV cm u thanh) -So sánh: v n ôt và ot c trơn ( cá nhân - ng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: c t -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng - c ti ng khoá và t khoá : c t, c t c ,t ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : ôt c xuôi – ngư c c t ( cá nhân - ng thanh) c tc
  7. b.D y v n ơt: ( Qui trình tương t ) c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) ơt ( cá nhân - ng thanh) v t cái v t Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con: ôt, ơt, c t c , cái ⊕ Gi i lao v t. -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, h c lưu ý nét n i) c trơn t ng d ng: +Ch nh s a ch sai (c nhân - thanh) -Hư ng d n ct ng d ng: cơn s t qu t xay b t ng t mưa 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Ti t 2: c (cá nhân 10 em – ng 1.Ho t ng 1: Kh i ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: Nh n xét tranh. +M c tiêu: c ư c câu ng d ng c (cánhân – ng thanh) Luy n nói theo ch HS m sách. c cá nhân 10 +Cách ti n hành : em a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Vi t v t p vi t
  8. GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i b. c o n thơ ng d ng: “”. c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Nh ng ngư i b n t t”. +Cách ti n hành : H i:-Gi i thi u tên ngư i b n mà em thích nh t? -Vì sao em l i yêu quí b n ó? -Ngư i b n t t ã giúp em nh ng gì? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
nguon tai.lieu . vn