Xem mẫu

  1. Bài 67 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c : H c sinh c và vi t ư c ch c ch n các v n k t thúc b ng –m 2.Kĩ năng : c úng các t ng và câu ng d ng 3.Thái : Nghe và hi u, k l i t nhiên m t s tình ti t trong truy n k : i tìm b n II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn. Tranh minh ho cho câu ng d ng.Tranh minh ho ph n truy n k : i tìm b n -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : -Vi t và c t ng ng d ng : ao chuôm, nhu m v i, vư n ươm, cháy ư m( 2 em) - c câu ng d ng: “ Nh ng bông c i n r nhu m vàng c cánh ng. Trên tr i, bư m bay lư n t ng àn”. -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : HS nêu -H i: Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng v n gì m i? -GV g n B ng ôn ư c phóng to HS lên b ng ch và cv n 2.Ho t ng 2 :On t p: HS c các ti ng ghép t ch +M c tiêu:On các v n ã h c c t d c v i ch dòng ngang c a b ng ôn. +Cách ti n hành : a.Các v n ã h c: Tìm và c ti ng có v n v a b.Ghép ch và v n thành ti ng ôn c (cá nhân - ng thanh) ⊕ Gi i lao Theo dõi qui trình c. c t ng ng d ng: Vi t b. con: xâu kim, lư i -GV ch nh s a phát âm li m -Gi i thích t : ( cá nhân - ng thanh) lư i li m xâu kim nhóm l a d.Hư ng d n vi t b ng con : -Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình ) Ch nh
  3. s a ch vi t cho h c sinh. - c l i bài trên b ng 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng thanh) Ti t 2: Quan sát tranh. Th o lu n v 1.Ho t ng 1: Kh i ng tranh minh ho . 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS c trơn (cá nhân– ng +M c tiêu: thanh) - c ư c câu ng d ng. HS m sách. c cá nhân 10 - K chuy n l i ư c câu chuy n: i tìm b n em +Cách ti n hành : Vi t v t p vi t a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS HS c tên câu chuy n b. c câu ng d ng: “Trong vòm lá m i ch i non Chùm cam bà gi v n còn ung ưa Qu ngon dành t n cu i mùa Ch con, ph n cháu bà chưa tr y vào” -GV ch nh s a phát âm cho HS Th o lu n nhóm và c i di n lên thi tài c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t:
  4. e.K chuy n: +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n:“ i tìm b n” +Cách ti n hành : -GV d n vào câu chuy n -GV k di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: Sóc và Nhím là ôi b n thân. Chúng thư ng nô ùa, hái hoa, ào c cùng nhau. Tranh 2:Nhưng có m t ngày gió l nh t âu kéo v . R ng cây thi nhau trút lá, kh p nơi l nh giá. Chi u n, Sóc ch y tìm Nhím Th nhưng âu Sóc cũng ch th y c cây im lìm, Nhím thì bi t tăm. V ng b n, Sóc bu n l m. Tranh 3: G p b n Th , Sóc bèn h i Th có th y b n Nhím âu không? Nhưng Th l c u b o không, khi n Sóc càng bu n thêm. Sóc l i ch y tìm b n kh p nơi. Tranh 4: Mãi khi mùa xuân n t ng nhà . Cây c i ua nhau n y l c, chim chóc hót véo von, Sóc m i g p l i ư c Nhím. G p l i nhau, chúng vui m ng l m. H i chuy n mãi r i Sóc cho bi t: c muà ông n, h nhà Nhím l i ph i i tìm ch tránh rét. + Ý nghĩa :Câu chuy n nói nên tình b n thân thi t c a Sóc và Nhím. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M
  5. Bài 68 ot - at I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ot, at, ti ng hót, ca hát. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Gà gáy, chim hót ,chúng em ca hát. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: ti ng hót, ca hát -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : lư i li m, xâu kim, nhóm l a ( 2 – 4 em c) - c thu c lòng dòng thơ ng d ng ng d ng: “Trong vòm lá m i ch i non Chùm cam bà gi v n còn ung ưa… -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:ot, at – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: Phát âm ( 2 em - ng thanh) Nh n bi t ư c: ot, at, ti ng hót, ca hát. Phân tích và ghép bìa cài: ot +Cách ti n hành : ánh v n ( c nhân - ng a.D y v n: ot thanh) -Nh n di n v n:V n ot ư c t o b i: o và t c trơn ( cá nhân - ng thanh) GV cm u Phân tích và ghép bìa cài: hót -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng - c ti ng khoá và t khoá : hót, chim hót ,t ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : ot c xuôi – ngư c hót ( cá nhân - ng thanh) chim hót b.D y v n at: ( Qui trình tương t ) c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  7. at ng thanh) hát ( cá nhân - ng thanh) ca hát - c l i hai sơ trên b ng Theo dõi qui trình ⊕ Gi i lao Vi t b.con:ot, at,ti ng hót, ca hát -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, h c lưu ý nét n i) c trơn t ng d ng: +Ch nh s a ch sai (c nhân - thanh) -Hư ng d n ct ng d ng: bánh ng t bãi cát trái nhót ch l t 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Ti t 2: c (cá nhân 10 em – ng 1.Ho t ng 1: Kh i ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: Nh n xét tranh. +M c tiêu: c ư c câu ng d ng c (cánhân – ng thanh) Luy n nói theo ch HS m sách. c cá nhân 10 +Cách ti n hành : em a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Vi t v t p vi t GV ch nh s a l i phát âm c a HS
  8. b. c o n thơ ng d ng: Quan sát tranh và tr l i “” Chim hót líu lo c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Gà gáy, chim hót ,chúng em ca hát”. +Cách ti n hành : H i:-Chim hót như th nào? -Em hãy óng vai chú gà c t ti ng gáy? -Chúng em thư ng ca hát vào lúc nào? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………