Xem mẫu

  1. Bài 65 iêm - yêm I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : iêm, yêm, d a xiêm, cái y m. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” Ban ngày, S m i i ki m ăn cho c nhà. T i n, S m i có th i gian âu y m àn con.” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : i m mư i. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: d a xiêm, cái y m -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : con nhím, tr n tìm, t m t m, mũm mĩm ( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “Khi i em h i Khi v em chào Mi ng em chúm chím…” -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:iêm, yêm – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: Phát âm ( 2 em - ng thanh) Nh n bi t ư c: iêm, yêm, d a xiêm, cái y m Phân tích và ghép bìa cài: iêm +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng m a.D y v n: iêm Khác : iêm bát u b ng iê -Nh n di n v n:V n iêm ư c t o b i: i , ê và m ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh iêm và êm? Phân tích và ghép bìa cài: xiêm -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : xiêm, d a xiêm ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : iêm ( cá nhân - ng thanh) xiêm d a xiêm c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  3. b.D y v n yêm: ( Qui trình tương t ) ng thanh) yêm ( cá nhân - ng thanh) y m cái y m Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con: iêm, yêm, d a xiêm, ⊕ Gi i lao cái y m -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) (c nhân - thanh) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: thanh ki m âu y m quý hi m cái y m 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cánhân – ng thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách. c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch Vi t v t p vi t +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i
  4. GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Ban ngày, S m i i ki m ăn cho c nhà. T i n, S m i có th i gian âu y m àn con.” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “ i m mư i”. +Cách ti n hành : H i:-Ban h c sinh vui hay không vui khi ư c cô giáo cho i m mư i? -Nh n ư c i m mư i , em khoe ai u tiên? -H c th nào thì m i ư c i m mư i? -L p em b n nào hay ư c i m mư i? -Em ã ư c m y i m mư i? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 66 uôm - ươm I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : uôm, ươm, cánh bu m, àn bư m. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” Nh ng bông c i n r nhu m vàng c cánh ng. Trên tr i, bư m bay lư n t ng àn.” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ong , bư m, chim, cá c nh. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: cánh bu m, àn bư m -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : thanh ki m, quý hi m, âu y m, y m dãi ( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “Ban ngày, S m i i ki m ăn cho c nhà.T i n, S m i có th i gian âu y m àn con”. -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:uôm, ươm – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: Phát âm ( 2 em - ng thanh) Nh n bi t ư c: uôm, ươm, cánh bu m, àn bư m Phân tích và ghép bìa cài: uôm +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng m a.D y v n: uôm Khác : uôm bát u b ng uô -Nh n di n v n:V n uôm ư c t o b i: u,ô và m ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh uôm và iêm? Phân tích và ghép bìa cài: bu m -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : bu m, cánh bu m ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : uôm ( cá nhân - ng thanh) bu m cánh bu m c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  7. b.D y v n ươm: ( Qui trình tương t ) ng thanh) ươm ( cá nhân - ng thanh) bư m Theo dõi qui trình àn bư m Vi t b.con: uôm, ươm, - c l i hai sơ trên b ng cánh bu m, àn bư m ⊕ Gi i lao Tìm và c ti ng có v n v a h c -Hư ng d n vi t b ng con : c trơn t ng d ng: +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, (c nhân - thanh) lưu ý nét n i) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: ao chuôm vư n ươm nhu m v i cháy ư m c (cá nhân 10 em – ng 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò thanh) Ti t 2: Nh n xét tranh. 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cánhân – ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i Thích hút m t hoa
  8. GV ch nh s a l i phát âm c a HS Thích hoa b. c câu ng d ng: Hút m t th ph n cho hoa, b t sâu b . “Nh ng bông c i n r nhu m vàng c cánh ng. Trên tr i, bư m bay lư n t ng àn.” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Ong, bư m, chim cá cá c nh”. +Cách ti n hành : H i:-Con ong thư ng thích gì? -Con bư m thư ng thích gì? -Con ong và con chim có ích gì cho bác nông dân? -Em thích con v t gì nh t? -Nhà em có nuôi chúng không? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
nguon tai.lieu . vn