Xem mẫu

  1. Bài 63 em - êm I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : em, êm, con tem, sao êm. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” Con cò mà i ăn êm u ph i cành m m l n c xu ng ao” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Anh ch em trong nhà. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: con tem, sao êm. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : chó m, chôm chôm, sáng s m, mùi thơm ( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “ Vàng mơ như trái chín Chùm gi treo nơi nào…” -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:em, êm – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: em, êm, con tem, Phát âm ( 2 em - ng thanh) sao êm. Phân tích và ghép bìa cài: em +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng m a.D y v n: em Khác : em bát u b ng e -Nh n di n v n:V n em ư c t o b i: e và m ánh v n ( cá nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh em và am? Phân tích và ghép bìa cài: tem -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : tem, con tem ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : em ( cá nhân - ng thanh) tem con tem c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  3. b.D y v n êm: ( Qui trình tương t ) ng thanh) êm ( cá nhân - ng thanh) êm sao êm Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con: em, êm, con tem, ⊕ Gi i lao sao êm -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) (c nhân - thanh) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: tr em gh m que kem m mm i 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cnhân– thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách. c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch Vi t v t p vi t +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i Anh ch em ru t
  4. GV ch nh s a l i phát âm c a HS Như ng nh n b. c câu ng d ng: Ph i thương yêu nhau “Con cò mà i ăn êm u ph i cành m m l n c xu ng ao” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Anh ch em trong nhà”. +Cách ti n hành : H i:-Anh ch em trong nhà còn g i gì ? -Trong nhà, n u em là anh thì ph i i x v i em c a mình th nào? -B m thích anh ch em trong nhà ph i ix nhau th nào? -Em hãy k v anh ch em trong nhà cho c l p nghe? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
  5. Bài 64 im - um I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : im, um, chim câu, trùm khăn. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :”Khi i em h i Khi v em chào…” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Xanh, , tím , vàng. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: chim câu, trùm khăn. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : tr em, que kem, gh m, m m m i ( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “Con cò mà i ăn êm u ph i cành m m l n c xu ng ao” -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:im, um – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: Phát âm ( 2 em - ng thanh) Nh n bi t ư c: im, um, chim câu, trùm khăn Phân tích và ghép bìa cài: im +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng m a.D y v n: im Khác : im bát u b ng i -Nh n di n v n:V n im ư c t o b i: i và m ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh im và am? Phân tích và ghép bìa cài: chim -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : chim, chim câu ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : im ( cá nhân - ng thanh) chim chim câu c xuôi – ngư c ( cá nhân - b.D y v n um: ( Qui trình tương t ) ng thanh)
  7. um ( cá nhân - ng thanh) trùm trùm khăn Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con: im, um, chim câu, ⊕ Gi i lao trùm khăn -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) (c nhân - thanh) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: con nhím t mtm tr n tìm mũm mĩm 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cánhân – ng thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Luy n nói theo ch HS m sách. c cá nhân 10 em +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Vi t v t p vi t GV ch nh s a l i phát âm c a HS
  8. b. c câu ng d ng: Quan sát tranh và tr l i “Khi i em h i Khi v em chào Màu s c Mi ng em chúm chím M có yêu không nào” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Xanh, , tím, vàng”. +Cách ti n hành : H i:-Em bi t v t gì có màu ? -Em bi t v t gì có màu xanh? -Em bi t v t gì có màu tím? -Em bi t v t gì có màu vàng? -Em bi t v t gì có màu en, tr ng,…? -T t c các màu trên ư c g i là gì? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………