Xem mẫu

  1. Bài 61 ăm - âm I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ăm, âm, nuôi t m, hái n m. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” Con su i sau nhà rì r m ch y. àn dê c m cúi g m c bên sư n i”. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :Th ,ngày, tháng ,năm. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: nuôi t m, hái n m. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : chòm râu, om óm, qu trám, trái cam( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “Mưa tháng b y gãy cành trám N ng tháng tám rám trái bòng “ -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:ăm, âm – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: ăm, âm, nuôi t m, Phát âm ( 2 em - ng thanh) hái n m. Phân tích và ghép bìa cài:ăm +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng m a.D y v n: ăm Khác : ăm bát u b ng ă -Nh n di n v n:V n ăm ư c t o b i: ă và m ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh ăm và om? Phân tích và ghép bìa cài: t m -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : t m, nuôi t m ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c ăm ( cá nhân - ng thanh) t m c xuôi – ngư c ( cá nhân - nuôi t m ng thanh)
  3. b.D y v n âm: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) âm n m Theo dõi qui trình hái n m Vi t b.con: ăm, âm, nuôi t m, - c l i hai sơ trên b ng hái n m ⊕ Gi i lao Tìm và c ti ng có v n v a h c -Hư ng d n vi t b ng con : c trơn t ng d ng: +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, (c nhân - thanh) lưu ý nét n i) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: tăm tre m m non th m ư ng h m c (cá nhân 10 em – ng 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò thanh) Ti t 2: Nh n xét tranh. 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cnhân– thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i S d ng th i gian
  4. GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “ Con su i sau nhà rì r m ch y. àn dê c m cúi g m c bên sư n i” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Th ,ngày, tháng ,năm”. +Cách ti n hành : H i:-B c tranh v gì? -Nh ng con v t trong tranh nói lên i u chung gì? -Em hãy c th i khoá bi u c a em? -Em thư ng làm gì vào ngày ch nh t? -Khi nào n T t? -Em thích ngày nào nh t trong tu n? Vì sao? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M:
  5. Bài 62 ôm - ơm I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ôm, ơm, con tôm, ng rơm. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” Vàng mơ như trái chín Chùm gi treo nơi nào Gió ưa hương thơm l ư ng t i trư ng xôn xao” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : B a cơm. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: con tôm, ng rơm. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : tăm tre, th m, m m non, ư ng h m( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “Con su i sau nhà rì r m ch y. àn dê c m cúi g m c bên sư n i“ -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:ôm, ơm – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: ôm, ơm, con tôm, Phát âm ( 2 em - ng thanh) ng rơm. Phân tích và ghép bìa cài: ôm +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng m a.D y v n: ăm Khác : ôm bát u b ng ô -Nh n di n v n:V n ôm ư c t o b i: ô và m ánh v n ( cá nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh ôm và om? Phân tích và ghép bìa cài: tôm -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : tôm, con tôm ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c ôm ( cá nhân - ng thanh) tôm c xuôi – ngư c ( cá nhân - con tôm ng thanh)
  7. b.D y v n ơm: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) ơm Theo dõi qui trình rơm Vi t b.con: ôm, ơm, con tôm, ng rơm ng rơm. - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : (c nhân - thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) -Hư ng d n ct ng d ng: chó m sáng s m chôm chôm mùi thơm c (cá nhân 10 em – ng 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò thanh) Ti t 2: 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cnhân– thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Luy n nói theo ch HS m sách. c cá nhân 10 em +Cách ti n hành : Vi t v t p vi t a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i
  8. b. c câu ng d ng: S d ng th i gian “Vàng mơ như trái chín Chùm gi treo nơi nào Gió ưa hương thơm l ư ng t i trư ng xôn xao” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “B a cơm”. +Cách ti n hành : H i:-B c tranh v gì? -Trong b a cơm em th y có m y ngư i ? -Nhà em ăn m y b a cơm m t ngày ? -M i b a thư ng có nh ng món gì? -Nhà em ai n u cơm? Ai i ch ? Ai r a bát? -Em thích ăn nh ng món gì? M i b a ăn m y bát? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M:
  9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
nguon tai.lieu . vn