Xem mẫu

  1. Bài 53 ăng - âng I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ăng, âng, măng tre, nhà t ng. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : V ng trăng hi n lên sau r ng d a cu i bãi. Sóng v b rì rào, rì rào. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Vâng l i cha m . II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: măng tre, nhà t ng -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói: Vâng l i cha m . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c b ng và vi t b ng con : con ong,vòng tròn, cây thông, công viên ( 2 – 4 em c, l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: “Sóng n i sóng Mãi không thôi …” -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: ăng, âng – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: ăng, âng, măng tre, Phát âm ( 2 em - ng thanh) nhà t ng Phân tích vàghép bìa cài: ăng +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng ng a.D y v n: ăng Khác : ăng b t u b ng ă -Nh n di n v n : V n ăng ư c t o b i: ă và ng ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh ăng và ong? Phân tích và ghép bìa cài: măng -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : măng, măng tre ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c ăng ( cá nhân - ng thanh) măng măng tre c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  3. b.D y v n âng: ( Qui trình tương t ) ng thanh) âng ( cá nhân - ng thanh) t ng nhà t ng Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con: ăng, âng, măng tre, ⊕ Gi i lao nhà t ng. -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) (cá nhân - ng thanh) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: r ng d a v ng trăng ph ng l ng nâng niu 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cnhân– thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách. c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch Vi t v t p vi t +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i
  4. GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “V ng trăng hi n lên sau r ng d a cu i bãi. a con ngoan Sóng v b rì rào, rì rào”. c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Vâng l i cha m ”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v nh ng ai? -Em bé trong tranh ang làm gì? -B m thư ng xuyên khuyên em i u gì? -Em có hay làm theo l i b m khuyên không? -Khi em làm úng nh ng l i b m khuyên, b m thư ng nói gì? - a con bi t vâng l i cha m thư ng ư c g i là a con gì? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M:
  5. Bài 54 ung - ưng I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ung, ưng, bông súng, s ng hươu. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng :” Không sơn mà Không gõ mà kêu…” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : R ng, thung lũng, su i èo. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: bông súng, s ng hươu -Tranh câu ng d ng: Không sơn mà … -Tranh minh ho ph n luy n nói: R ng, thung lũng, su i èo. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c b ng và vi t b ng con : r ng d a, ph ng l ng, v ng trăng, nâng niu ( 2 – 4 em c, l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: V ng trăng hi n lên sau r ng d a cu i bãi. Sóng v b rì rào, rì rào. -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: ung ưng– Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: ung, ưng, bông súng, Phát âm ( 2 em - ng thanh) s ng hươu Phân tích và ghép bìa cài: ung +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng ng a.D y v n: ung Khác : ung b t u b ng u -Nh n di n v n : V n ung ư c t o b i: u và ng ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh ung và ong? Phân tích và ghép bìa cài: súng -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : súng, bông súng ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c ung ( cá nhân - ng thanh) súng bông súng c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  7. b.D y v n âng: ( Qui trình tương t ) ng thanh) ưng ( cá nhân - ng thanh) s ng s ng hươu Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng Vi t b.con: ung, ưng, bông súng, ⊕ Gi i lao s ng hươu -Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, c trơn t ng d ng: lưu ý nét n i) (cá nhân - ng thanh) -Hư ng d n ct ng d ng: cây sung c g ng trung thu vui m ng 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Ti t 2: c (cá nhân 10 em – ng 1.Ho t ng 1: Kh i ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: Nh n xét tranh. +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Gi i câu : (ông m t tr i, s m, h t mưa) Luy n nói theo ch c (cnhân– thanh) +Cách ti n hành : HS m sách. c cá nhân 10 em a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Vi t v t p vi t GV ch nh s a l i phát âm c a HS
  8. b. c câu ng d ng: “Không sơn mà Quan sát tranh và tr l i Không gõ mà kêu Không kh u mà r ng”. c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “R ng, thung lũng, su i èo.”. +Cách ti n hành : H i:-Trong r ng thư ng có nh ng gì? -Em thích nh t gì r ng? -Em có bi t thung lũng, su i, èo âu không? -Em ch xem trong tranh âu là thung lũng, su i , èo? -Có ai trong l p ã ư c vào r ng? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò
  9. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………