Xem mẫu

  1. Bài 51 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c : H c sinh c và vi t ư c ch c ch n các v n k t thúc b ng – n 2.Kĩ năng : c úng các t ng và câu ng d ng 3.Thái : Nghe và hi u, k l i t nhiên m t s tình ti t quan tr ng trong truy n k : Chia quà II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn. Tranh minh ho cho câu ng d ng -Tranh minh ho ph n truy n k : Chia quà -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : -Vi t và c t ng ng d ng : cu n dây, ý mu n, con lươn, vư n nhãn ( 2 em) - c câu ng d ng: Mùa thu, b u tr i như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chu n chu n ng n ngơ bay lư n. -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : HS nêu -H i: Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng v n gì m i? -GV g n B ng ôn ư c phóng to HS lên b ng ch và cv n 2.Ho t ng 2 :On t p: HS c các ti ng ghép t ch +M c tiêu:On các v n ã h c c t d c v i ch dòng ngang c a b ng ôn. +Cách ti n hành : a.Các v n ã h c: Tìm và c ti ng có v n v a ôn b.Ghép ch và v n thành ti ng c (cá nhân - ng thanh) Theo dõi qui trình ⊕ Gi i lao C l p vi t trên bàn c. c t ng ng d ng: Vi t b. con: cu n cu n -GV ch nh s a phát âm -Gi i thích t : ( cá nhân - ng thanh) cu n cu n con vư n thôn b n d.Hư ng d n vi t b ng con :
  3. -Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) -Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Ch nh s a ch vi t cho h c sinh. c (cá nhân 10 em – ng thanh) - c l i bài trên b ng Quan sát tranh. Th o lu n v tranh 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c nh àn gà Ti t 2: HS c trơn (cá nhân– ng thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng HS m sách. c cá nhân 10 em 2. Ho t ng 2: Bài m i: +M c tiêu: Vi t v t p vi t - c ư c câu ng d ng. - K chuy n l i ư c câu chuy n: Chia ph n +Cách ti n hành : HS c tên câu chuy n a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “ Gà m d n àn con ra bãi c . Gà con v a chơi v a ch m r c , b i giun” . -GV ch nh s a phát âm cho HS Th o lu n nhóm và c i di n c. c SGK: lên thi tài
  4. ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.K chuy n: +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n: “Chia ph n” +Cách ti n hành : -GV d n vào câu chuy n -GV k di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: Có hai ngư i i săn. T s m ng nt ih ch săn ư c có ba chú sóc nh . Tranh 2: H chia i chia l i, chia mãi nhưng ph n c a hai ngư i v n không u nhau. Lúc u còn vui v , sau ó âm ra b c mình, nói nhau ch ng ra gì. Tranh 3: Anh l y c i l y s sóc v a săn ư c ra và chia. Tranh 4: Th là s sóc ã ư c chia u. Th t công b ng! C ba ngư i vui v chia tay, ai v nhà n y. + Ý nghĩa : Trong cu c s ng bi t như ng nh n nhau thì v n hơn. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M:
  5. Bài 52 ong - ông I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ong, ông, cái võng, dòng sông. 2.Kĩ năng : c ư c bài ng d ng : Sóng n i sóng Mãi không thôi… 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : á bóng. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: cái võng, dòng sông. -Tranh câu ng d ng: Sóng n i sóng… -Tranh minh ho ph n luy n nói: á bóng. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c b ng và vi t b ng con : cu n cu n, con vư n, thôn b n ( 2 – 4 em c) - c bài ng d ng: “Gà m d n àn con ra bãi c . Gà con v a chơi v a ch m r c , …” -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: ong, ông – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t ư c: ong, ông, cái võng, Phân tích v n ong. Ghép bìa cài: dòng sông ong +Cách ti n hành : Gi ng: b t u b ng o a.D y v n: ong Khác : ong k t thúc b ng ng -Nh n di n v n : V n ong ư c t o b i: o và ng ánh v n ( cá nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh ong và on? Phân tích và ghép bìa cài: võng -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : võng, cái võng ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh) ong c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) võng
  7. cái võng ( cá nhân - ng thanh) b.D y v n ông: ( Qui trình tương t ) ông Theo dõi qui trình sông Vi t b.con: ong, ông, cái võng, dòng sông dòng sông. - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : (cá nhân - ng thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: con ong cây thông c (cá nhân 10 em – ng vòng tròn công viên thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Ti t 2: Nh n xét tranh. 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cnhân– thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách. c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch Vi t v t p vi t +Cách ti n hành :
  8. a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Sóng n i sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng n chân tr i”. c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “ á bóng”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? -Em thư ng xem bóng á âu? -Em thích c u th nào nh t? -Trong i bóng, em là th môn hay c u th ? -Trư ng h c em có i bóng hay không? -Em có thích á bóng không? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò
  9. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………