Xem mẫu

  1. Bài 5 D u huy n, d u ngã I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c d u huy n, d u ngã 2.Kĩ năng :Bi t ghép các ti ng : bè, b . Bi t các d u, thanh d u huy n, d u ngã các ti ng ch v t và s v t 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Bè và tác d ng c a nó trong i s ng. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : cò , mèo, gà,v , g , võ, võng. -Tranh minh ho ph n luy n nói v : bè -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t, b ng con, ph n, khăn lau III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2. Ki m tra bài cũ : -Vi t, c : d u s c,b , b (Vi t b ng con và c 5- 7 em) -Ch d u h itrong các ti ng : c c i, nghé , u , c áo, xe c , cái k o (2- 3 em lên ch ) -Nh n xét KTBC
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài - GV gi i thi u qua tranh nh tìm hi u. Th o lu n và tr l i Ho t ng 1: D y d u thanh: c tên d u : d u huy n +M c tiêu: -Nh n bi t ư c d u huy n, d u ngã c các ti ng trên(C nhân- -Bi t ghép các ti ng : bè, b thanh) +Cách ti n hành : Th o lu n và tr l i a.Nh n di n d u : c tên d u : d u ngã +D u huy n: c các ti ng trên (Cnhân- thanh) H i:D u huy n gi ng hình cái gì? Quan sát + D u ngã: Th o lu n và tr l i : gi ng thư c D u ngã là m t nét móc uôi i lên k t xuôi, dáng cây nghiêng H i:D u ngã gi ng hình cái gì? Th o lu n và tr l i : gi ng òn b..Ghép ch và phát âm: gánh, làn sóng khi gió to -Khi thêm d u huy n vào be ta ư c ti ng bè Ghép bìa cài : bè -Phát âm: c : bè(Cá nhân- ng thanh) -Khi thêm d u ngã vào be ta ư c ti ng b Ghép bìa cài : b -Phát âm: c : b (Cá nhân- ng thanh) Ho t ng 2:Luy n vi t: Vi t b ng con : bè, b -MT:HS vi t úng d u ` , ~ ,bè ,b
  3. -Cách ti n hành: -Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng l p(Hư ng d n qui trình t vi t) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr c l i bài ti t 1(C nhân- C ng c d n dò thanh) Ti t 2: Ho t ng 1:Luy n c Tô v t p vi t : bè, b -MT:HS phát âm úng bè ,b Th o lu n và tr l i -Cách ti n hành: c l i bài ti t 1: GV s a phát âm cho HS Tr l i Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS tô úng bè ,b -Cách ti n hành:GV hư ng d n theo t ng dòng c : bè (C nhân- thanh) Ho t ng 3:Luy n nói: “ Bè “ MT:HS luyên nói ư c theo ch -Cách ti n hành :treo tranh H i: -Quan sát tranh em th y nh ng gì? -Bè i trên c n hay dư i nư c ? -Thuy n khác bè ch nào ? -Bè thư ng dùng làm gì ? -Nh ng ngư i trong tranh ang làm gì ?
  4. Phát tri n ch luy n nói : -T i sao ch dùng bè mà không dùng thuy n? -Em ã trông th y bè bao gi chưa ? -Quê em có ai i thuy n hay bè chưa ? - c tên bài luy n nói. 4:C ng c d n dò - c SGK -Nh n xét tuyên dương RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 6 be,bè,bé,b ,b ,b I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t âm, ch e, b và d u thanh : ngang, huy n, s c, h i, ngã, n ng 2.Kĩ năng :Bi t ghép e v i b và be v i các d u thanh thành ti ng có nghĩa 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Phân bi t các s v t, vi c, ngư i qua s th hi n khác nhau v d u thanh. II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn : b, e, be, bè, bé, b , b , b . Tranh minh ho các ti ng : be, bè, bé, b ,b ,b -Các v t tương t hình d u thanh. Tranh luy n nói -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t, b ng con, ph n, khăn lau III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : 2.Ki m tra bài cũ : - Vi t, c : bè, b (Vi t b ng con và c 5- 7 em) - Ch d u `, ~trong các ti ng : ngã, hè, bè, k , v (2- 3 em lên ch ) - Nh n xét KTBC
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1 : Gi i thi u bài : GV gi i thi u qua tranh nh tìm hi u. Th o lu n nhóm và tr l i Ho t ng 1 Ôn t p : c các ti ng có trong tranh +M c tiêu :-Ôn âm, ch e, b và d u thanh : minh ho ngang, huy n, s c, h i, ngã, n ng -Bi t ghép e v i b và be v i các d u thanh Th o lu n nhóm và c thành ti ng có nghĩa +Cách ti n hành : a. On ch , âm e, b và ghép e,b thành ti ng be Th o lu n nhóm và c - G n b ng : c : e, be be, bè bè, be bé b e (C nhân- thanh) be Vi t b ng con: be,bè,bé, b , b , b.D u thanh và ghép d u thanh thành ti ng : b - G n b ng : ` / ? ~ . be bè bé b b b +Các t ư c t o nên t e, b và các d u thanh c l i bài ti t 1(C nhân-
  7. - Nêu t và ch nh s a l i phát âm thanh) Ho t ng 2: Luy n vi t Quan sát,th o lu n và tr l i MT:HS vi t úng các ti ng có âm và d u thanh v a ôn. c : be bé(C nhân- thanh) -Cách ti n hành: Tô v t p vi t : bè, b +Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng l p(Hư ng d n qui trình t vi t) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr Quan sát vàtr l i : Các tranh C ng c d n dò ư c x p theo tr t t chi u d c. Ti t 2: Các t ư c i l p b i d u thanh : dê / d , dưa / d a, c / c , Ho t ng 1:Luy n c: vó / võ. MT:HS phân bi t ư c các ti ng có âm và d u thanh v a ôn. -HS chia h c nhóm và nh n xét Cách ti n hành: c l i bài ti t 1 GV s a phát âm cho HS Tr l i Ho t ng 2:Luy n vi t -MT:HS tô úng các ti ng có âm và d u thanh v a ư c ôn. -Cách ti n hành:GV hư ng d n HS tô theo t ng Chia 4 nhóm lên vi t d u thanh dòng. phù h p dư i các b c tranh. Ho t ng 3:Luyên nói” Các d u thanh và phân bi t các t theo d u thanh”.
  8. -MT:Phân bi t các s v t vi c ngư i qua s th hi n khác nhau v d u thanh. -Cách ti n hành: Nhìn tranh và phát bi u : -Tranh v gì ? Em thích b c tranh không ? (Th gi i chơi c a tr em là s thu nh l i c a th gi i có th c mà chúng ta ang s ng.Tranh minh ho có tên : be bé. Ch nhân cũng be bé, v t cũng be bé, xinh xinh ) b.Luy n vi t: c.Luy n nói: “ Các d u thanh và phân bi t các t theo d u thanh” H i: -Quan sát tranh em th y nh ng gì? Phát tri n ch luy n nói : -Em ã trông th y các con v t, các lo i qu , v t này chưa ? âu? -Em thích tranh nào? Vì sao ? -Trong các b c tranh, b c nào v ngư i ? Ngư i này ang làm gì ? -Hư ng d n trò chơi 4: ng c d n dò - c SGK -Nh n xét tuyên dương
  9. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………