Xem mẫu

  1. Bài 47 en - ên I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : en, ên, lá sen, con nh n 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Nhà d mèn g n bãi c non. Còn nhà Sên thì ngay trên tàu lá chu i 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Bên ph i, bên trái, bên trên, bên dư i. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: lá sen, con nh n. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: ôn bài, khôn l n, cơn mưa, mơn m n ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: Nhà d mèn g n bãi c non. Còn nhà Sên thì ngay trên tàu lá chu i. -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: en , ên – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t ư c: en, ên, lá sen, con nh n Phân tích v n en. +Cách ti n hành : Ghép bìa cài: en a.D y v n : en Gi ng: k t thúc b ng n -Nh n di n v n : V n en ư c t o b i: e và n Khác : en b t u b ng e GV cm u ánh v n ( cá nhân - ng thanh) c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh en và on? Phân tích và ghép bìa cài: sen -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : sen, lá sen ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh) en
  3. sen c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) lá sen ( cá nhân - ng thanh) b.D y v n ên: ( Qui trình tương t ) ên Theo dõi qui trình nh n C l p vi t trên bàn con nh n Vi t b. con: en, ên, lá sen, - c l i hai sơ trên b ng con nh n ⊕ Gi i lao Tìm và c ti ng có v n v a h c -Hư ng d n vi t b ng con : c trơn t ng d ng: +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) (cá nhân - ng thanh) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: áo len mũi tên khen ng i n n nhà - c l i bài trên b ng c (cá nhân 10 em – ng thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Nh n xét tranh. Ti t 2: c (cnhân– thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng HS m sách . c cá nhân 10 em 2. Ho t ng 2: Bài m i: Vi t v t p vi t +M c tiêu: c ư c câu ng d ng
  4. Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : Quan sát tranh và tr l i a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Nhà d mèn g n bãi c non. Còn nhà Sên thì ngay trên tàu lá chu i”. c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Bên ph i, bên trái, bên trên, bên dư i.”. +Cách ti n hành : H i:-Trong l p, bên ph i em là b n nào? -Ra x p hàng, trư c em là b n nào, sau em là b n nào? -Ra x p hàng, bên trái em là b n nào, bên ph i em là b n nào? -Em vi t b ng tay ph i hay tay trái? -Hãy tìm xung quanh các v t yêu quí c a em?
  5. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Bài 48 in - un I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : in, un, èn pin, con giun. 2.Kĩ năng : c ư c bài ng d ng : “ Un à n n…” 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Nói l i xin l i. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: èn pin, con giun. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói: Nói l i xin l i. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: áo len, khen ng i, mũi tên, n n nhà ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: Nhà D Mèn …. lá chu i”. ( 2 em)
  6. -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: in, un – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t ư c:in, un, èn pin, con giun Phân tích và ghép bìa cài: in +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng n a.D y v n : in Khác : in b t u b ng i -Nh n di n v n : V n in ư c t o b i: i và n ánh v n ( cá nhân - thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh in và an? Phân tích và ghép bìa cài: pin -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : pin, èn pin ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c xuôi – ngư c in ( cá nhân - ng thanh) pin èn pin c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  7. b.D y v n un: ( Qui trình tương t ) ng thanh) un ( cá nhân - ng thanh) giun con giun Theo dõi qui trình - c l i hai sơ trên b ng C l p vi t trên bàn ⊕ Gi i lao Vi t b. con: in, un, èn pin, -Hư ng d n vi t b ng con : con giun. +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, Tìm và c ti ng có v n v a h c lưu ý nét n i) c trơn t ng d ng: +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr (cá nhân - ng thanh) -Hư ng d n ct ng d ng: nhà in mưa phùn xin l i vun x i - c l i bài trên b ng 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cnhân– thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách. c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch Vi t v t p vi t +Cách ti n hành :
  8. a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Un à n n Chín chú l n con Ăn ã no tròn C àn i ng ” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Nói l i xin l i”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? -Em có bi t t i sao b n trai trong tranh m t l i bu n hiu như v y? -Khi làm b n b ngã, em có nên xin l i không? -Em ã bao gi nói câu: “ Xin l i b n”, Xin l i cô chưa? Trong trư ng h p nào? K t lu n: Khi làm i u gì sai trái, nh hư ng phi n hà n ngư i khác, ta ph i xin l i h .
  9. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: