Xem mẫu

  1. Bài 43 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c : H c sinh c và vi t ư c ch c ch n các v n k t thúc b ng – u, - o 2.Kĩ năng : c úng các t ng và câu ng d ng 3.Thái : Nghe và hi u, k l i theo tranh truy n k : Sói và C u. II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn. Tranh minh ho cho câu ng d ng -Tranh minh ho ph n truy n k : Sói và C u. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : -Vi t và c t ng ng d ng : chú c u, mưu trí, b u rư u, bư u c ( 2 em) - c câu ng d ng: Bu i trưa, C u ch y theo m ra b su i. Nó th y hươu nai ...( 2 em) -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài:H i: Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng v n gì m i? -GV g n B ng ôn ư c phóng to HS nêu Ho t ng 1 :Ôn t p: HS lên b ng ch và cv n +M c tiêu: Ôn các v n ã h c HS c các ti ng ghép t ch +Cách ti n hành: Các v n ã h c: c t d c v i ch dòng ngang c a b ng ôn. Ghép ch và v n thành ti ng Tìm và c ti ng có v n v a ôn c (cá nhân - ng thanh) ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n c -MT:HS c ư c các t ng d ng Theo dõi qui trình -Cách ti n hành: HS c t ng ng d ng-GV ch nh s a phát âm Vi t b. con: cá s u -Gi i thích t : ( cá nhân - ng thanh) ao bèo cá s u kì di u Ho t ng 3:Luy n vi t -MT:HS vi t úng quy trình các t vào b ng con -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : -Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu c (c nhân 10 em – thanh) ý nét n i) Quan sát tranh - c l i bài trên b ng
  3. C ng c d n dò HS c trơn (c nhân– thanh) Ti t 2: HS m sách. c cá nhân 10 em Ho t ng 1: Luy n c Vi t v t p vi t +M c tiêu: c ư c o n thơ ng d ng +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS HS c tên câu chuy n c câu ng d ng: Nhà Sáo S u sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo , có nhi u châu ch u, cào cào. c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: Th o lu n nhóm và c i di n lên thi tài -MT:HS vi t úng các t vào v -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:K chuy n: +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n: “Sói và C u” +Cách ti n hành : -GV d n vào câu chuy n -GV k di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: M t con Sói ói ang l ng l n i tìm th c ăn, b ng g p C u. Nó ch c ch n m m ư c m t b a ngon lành. Nó ti n t i nói:
  4. -Này C u, hôm nay mày t n s r i. Trư c khi ch t mày có mong mu n gì không? Tranh 2: Sói nghĩ con m i này không th ch y thoát ư c. Nó li n tho ng gi ng r i c t ti ng s a lên th t to . Tranh 3: T n cu i bãi, ngư i chăn c u b ng nghe ti ng gào c a chó Sói. Anh li n ch y nhanh n. Sói v n ang ng a m t lên, r ng ông ng. Ngư i chăn C u li n giáng cho nó m t g y. Tranh 4: C u thoát n n. + Ý nghĩa : Con Sói ch quan và kiêu căng nên ã ph i n t i. Con C u bình tĩnh và thông minh nên ã thoát ch t. 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 44 on - an I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n on, an và m con, nhà sàn. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : G u m d y con chơi àn. Còn Th m thì d y con… 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Bé và b n bè. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: m con, nhà sàn -Tranh câu ng d ng: G u m d y con chơi àn. Còn Th m thì d y con nh y múa. -Tranh minh ho ph n luy n nói: Bé và b n bè. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: ao bèo, cá s u, kì di u ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c bài ng d ng:
  6. Nhà sáo s u sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có nhi u châu ch u, cào cào ( 2em) -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: on, an – Ghi b ng Ho t ng 1 :D y v n on-an Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t ư c: on, an ,m con, nhà sàn Phân tích v n on. +Cách ti n hành :D y v n on: Ghép bìa cài: on -Nh n di n v n : V n on ư c t o b i: o và n GV cm u Gi ng: bát u b ng o Khác : on k t thúc b ng n. H i: So sánh on và oi? ánh v n ( cá nhân - ng thanh) -Phát âm v n: c trơn ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá : con, m con Phân tích và ghép bìa cài: con ánh v n và c trơn ti ng ,t - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh) on c xuôi – ngư c con ( cá nhân - ng thanh) m con Phát âm ( cá nhân - ng thanh)
  7. D y v n an: ( Qui trình tương t ) c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) an ( cá nhân - ng thanh) sàn Theo dõi qui trình nhà sàn Vi t b. con: on, an ,m con, - c l i hai sơ trên b ng nhà sàn ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t Tìm và c ti ng có v n v a h c -MT:HS vi t úng quy trình v n t vào b ng con c trơn t ng d ng: -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : ( cá nhân - ng thanh) +Vi t m u trên b ng l p ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: -MT:HS c ư c các t ng d ng -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t c (cá nhân 10 em – ng thanh) rau non th hàn Nh n xét tranh. hòn á bàn ghe c (c nhân– thanh) - c l i bài trên b ng HS m sách . c (10 em) C ng c d n dò Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c Vi t v t p vi t +M c tiêu: c ư c câu ng d ng
  8. +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i GV ch nh s a l i phát âm c a HS c câu ng d ng: “G u m d y con chơi àn. Còn Th m thì d y con nh y múa”. c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT :HS vi t ư c các v n và t vào v -Cách ti n hành :GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung: “Bé và b n bè”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v m y b n? -Các b n y ang làm gì? -B n c a em là nh ng ai? H ang âu? -Em và các b n thư ng chơi nh ng trò gì? -B m em có quý các b n c a em không? -Em và các b n thư ng giúp nhau nh ng vi c gì? 4: C ng c d n dò
  9. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………