Xem mẫu

  1. Bài 39 au - âu I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n au, âu và t cây cau, cái c u 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Chào Mào có áo màu nâu… 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Bà cháu. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: cây cau, cái c u; Tranh minh ho câu ng d ng. -Tranh minh ho ph n luy n nói: Bà cháu. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: cái kéo, leo trèo, trái ào, chào c ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c o n thơ ng d ng: Su i ch y rì rào… ( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i : au, âu – Ghi b ng Ho t ng 2 :D y v n au-âu Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t ư c: au, âu ,cây cau, cái c u Phân tích v n au. Ghép bìa cài: +Cách ti n hành :D y v n au: au -Nh n di n v n : V n au ư c t o b i: a và u GV cm u Gi ng: b t u b ng a H i: So sánh au và ao? Khác : k t thúc b ng u -Phát âm v n: ánh v n( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá : cau, cây cau c trơn( cá nhân - ng - c l i sơ : thanh) au Phân tích và ghép bìa cài: cau cau ánh v n và c trơn ti ng ,t cây cau ( cá nhân - ng thanh) D y v n ao: ( Qui trình tương t ) c xuôi – ngư c âu ( cá nhân - ng thanh) c u c xuôi – ngư c ( cá nhân - cái c u ng thanh) - c l i hai sơ trên b ng ( cá nhân - ng thanh)
  3. ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t Theo dõi qui trình -MT:HS vi t úng quy trình v n t vào b ng con Vi t b. con: au, âu , cây cau, cái c u -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) Tìm và c ti ng có v n v a h c Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: c trơn t ng d ng: -MT:HS c trơn ư c t ng d ng ( cá nhân - ng thanh) -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t rau c i châu ch u lau s y sáo s u - c l i bài trên b ng c (cá nhân 10 em – ng C ng c d n dò thanh) Ti t 2: Nh n xét tranh. c (c nhân – Ho t ng 1: Luy n c thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách . c cá nhân 10 +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 em GV ch nh s a l i phát âm c a HS c o n thơ ng d ng: Vi t v t p vi t “ Chào Mào có áo màu nâu C mùa i t i t âu bay v ”
  4. c SGK: Quan sát tranh và tr l i ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT :HS vi t ươc v n t vào v -Cách ti n hành :GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung:“Bà cháu”. +Cách ti n hành : H i:-Ngư i bà ang làm gì? -Hai bà cháu ang làm gì? -Trong nhà em , ai là ngư i nhi u tu i nh t? -Bà thư ng d y cháu nh ng i u gì? -Em có thích làm theo l i khuyên c a bà không? -Em yêu quí nh t bà i u gì? -Bà thư ng d n em i âu? Em có thích i cùng bà không? Em ã giúp bà nh ng u gì? 4 :C ng c , d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
  5. Bài 40 iu - êu I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n iu, êu và t lư i rìu, cái ph u. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Cây bư i, cây táo nhà bà u sai trĩu qu . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ai ch u khó? II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: lư i rìu, cái ph u; Tranh câu ng d ng: Cây bư i, cây táo… -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: rau c i, lau s y, châu ch u, sáo s u ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c bài ng d ng: Chào Mào có áo màu nâu C mùa i t i t âu bay v ( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i: iu, êu – Ghi b ng Phát âm ( 2 em - ng thanh) Ho t ng 1 :D y v n iu-êu Phân tích v n iu. Ghép bìa cài: +M c tiêu: nh n bi t ư c: iu, êu,lư i rìu, cái ph u. iu +Cách ti n hành :D y v n iu: -Nh n di n v n : V n iu ư c t o b i: i và u GV cm u Gi ng: k t thúc b ng u H i: So sánh iu và êu? Khác : iu b t u b ng i -Phát âm v n: ánh v n( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá : rìu, lư i rìu c trơn( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : Phân tích và ghép bìa cài: rìu iu ánh v n và c trơn ti ng ,t rìu ( cá nhân - ng thanh) lư i rìu D y v n ao: ( Qui trình tương t ) c xuôi – ngư c êu ( cá nhân - ng thanh) ph u Phát âm ( cá nhân - ng cái ph u thanh)
  7. - c l i hai sơ trên b ng c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) ⊕ Gi i lao ( cá nhân - ng thanh) Ho t ng 2:Luy n vi t Theo dõi qui trình -MT:HS vi t úng quy trình v n t vào b ng con Vi t b. con: iu, êu ,lư i rìu, -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : cái ph u +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) Tìm và c ti ng có v n v a Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: h c -MT:HS c trơn các t ng d ng c trơn t ng d ng: -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t ( cá nhân - ng thanh) líu lo cây nêu ch u khó kêu g i - c l i bài trên b ng C ng c d n dò c (c nhân 10 em – thanh) Ti t 2: Nh n xét tranh. c (c nhân– Ho t ng 1: Luy n c thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách . c cá nhân 10 +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 em GV ch nh s a l i phát âm c a HS c câu ng d ng: Vi t v t p vi t “Cây bư i, cây táo nhà bà u sai trĩu qu ”
  8. c SGK: Quan sát tranh và tr l i ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng quy trình v n t vào v -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung:“Ai ch u khó?”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v nh ng gì? -Con gà ang b chó u i, gà có ph i là con ch u khó không? T i sao? -Ngư i nông dân và con trâu, ai ch u khó? -Con chim ang hót, có ch u khó không? -Con chu t có ch u khó không? T i sao? -Con mèo có ch u khó không? T i sao? -Em i h c có ch u khó không? Ch u khó thì ph i làm gì? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
nguon tai.lieu . vn