Xem mẫu

  1. Bài 35 uôi - ươi I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n uôi, ươi và t : n i chu i, múi bư i. 2.Kĩ năng :H c sinh c và vi t ư c : uôi, ươi và t : n i chu i, múi bư i. c ư c câu ng d ng : Bu i t i, ch Kha r bé chơi trò ch . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Chu i, bư i, vú s a. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: n i chu i, múi bư i.; Tranh câu d ng: Bu i t i, ch Kha …. -Tranh minh ho ph n luy n nói : Chu i, bư i, vú s a. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: cái túi, vui v , g i quà, ng i mùi ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c câu ng d ng: Dì Na vùa g i thư v . C nhà vui quá( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i : v n uôi, ươi – Ghi b ng Ho t ng 1 :D y v n uôi -ươi +M c tiêu: nh n bi t ư c: uôi,ươi , n i chu i, múi bư i. +Cách ti n hành :D y v n uôi: -Nh n di n v n :V n uôi ư c t o b i:uô và i Phát âm ( 2 em - ng thanh) GV cm u Phân tích v n uôi.Ghép bìa cài: H i: So sánh uôi và ôi? uôi -Phát âm v n: Gi ng: k t thúc b ng i - c ti ng khoá và t khoá : chu i, n i chu i Khác : uôi b t u b ng u ánh v n( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : c trơn( cá nhân - ng thanh) uôi Phân tích và ghép bìa cài: chu i chu i ánh v n và c trơn ti ng ,t n i chu i ( cá nhân - ng thanh) D y v n ươi: ( Qui trình tương t ) c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) ươi ( cá nhân - ng thanh) bư i
  3. múi bư i - c l i hai sơ trên b ng Theo dõi qui trình ⊕ Gi i lao Vi t b. con: uôi, ươi ,n i chu i, Ho t ng 2:Luy n vi t múi bư i. -MT:HS vi t úng quy trình v n t ng d ng -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a h c +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t c trơn t ng d ng: bút, lưu ý nét n i) ( cá nhân - ng thanh) Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: -MT:HS c trơn ư c t ng d ng -Cách ti n hành:HS c Gv k t h p gi ng t tu i thơ túi lư i c (cá nhân 10 em – ng bu i t i tươi cư i thanh) - c l i bài trên b ng Nh n xét tranh C ng c d n dò c (cá nhân – ng thanh) Ti t 2: HS m sách . c cá nhân 10 em Ho t ng 1: Luy n c: +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i
  4. c câu ng d ng: Bu i t i, ch Kha r bé chơi trò ch . c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c v n t vào v -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng. Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :“Chu i, bư i, vú s a”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? -Trong ba th qu em thích lo i nào? -Vư n nhà em tr ng cây gì?? -Chu i chín có màu gì? Vú s a chín có màu gì? -Bư i thư ng có nhi u vào mùa nào? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 36 ay - â - ây I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n ay, â, ây và t : máy bay, nh y dây 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Gi ra chơi, bé trai thi ch y, bé gái chơi nh y dây. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ch y, bay, i b , i xe. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: máy bay, nh y dây.; Câu ng d ng: Gi ra chơi, bé trai thi … -Tranh minh ho ph n luy n nói : Ch y, bay, i b , i xe. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: tu i thơ, bu i t i, túi lư i, tươi cư i ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c câu ng d ng: Bu i t i, ch Kha r bé chơi trò ch ( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i : ay, ây; âm â – Ghi b ng Ho t ng 1 :D y v n ay- â- ây Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t ư c: ay, â, ây máy bay, Phân tích và ghép bìa cài: ay nh y dây Gi ng: b t u b ng a +Cách ti n hành :D y v n ay: Khác : ay k t thúc b ng y -Nh n di n v n : V n ay ư c t o b i: a và y ánh v n( cá nhân - ng GV cm u thanh) H i: So sánh ay và ai? c trơn( cá nhân - ng thanh) -Phát âm v n: Phân tích và ghép bìa cài: bay - c ti ng khoá và t khoá : bay, máy bay ánh v n và c trơn ti ng ,t - c l i sơ : c xuôi – ngư c ( cá nhân - ay ng thanh) bay máy bay Phát âm ( cá nhân - ng Gi i thi u âm â: thanh) -GV phát âm m u D y v n ây: ( Qui trình tương t ) c xuôi – ngư c ( cá nhân - ây ng thanh)
  7. dây ( cá nhân - ng thanh) nh y dây - c l i hai sơ trên b ng ⊕ Gi i lao Theo dõi qui trình Ho t ng 2:Luy n vi t Vi t b. con: ay, â, ây,máy bay, -MT:HS vi t úng quy trình v n t trên b ng nh y dây. -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, Tìm và c ti ng có v n v a lưu ý nét n i) h c Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: c trơn t ng d ng: -MT:HS c trơn các t ng d ng ( cá nhân - ng thanh) -Cách ti n hành:HS c Gv k t h p gi ng t c i xay vây cá ngày h i cây c i - c l i bài trên b ng c (c nhân 10 em – ng thanh) C ng c d n dò Nh n xét tranh. c (c nhân– Ti t 2: thanh) Ho t ng 1: Luy n c HS m sách . c cá nhân 10 +M c tiêu: c ư c câu ng d ng em +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1
  8. GV ch nh s a l i phát âm c a HS Vi t v t p vi t c câu ng d ng: Gi ra chơi, bé trai thi ch y, bé gái chơi nh y dây. c SGK: Quan sát tranh và tr l i ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng v n t vào v ( bơi, bò, nh y,…) -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: + M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Ch y, bay, i b , i xe”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v gì? -Em g i tên các ho t ng trong tranh? -Khi nào thì ph i i máy bay? -H ng ngày em i b ng gì? -Ngoài ra, ngư i ta còn dùng cách nào it ch này sang ch khác? 4: C ng c d n dò
  9. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
nguon tai.lieu . vn