Xem mẫu

  1. Bài 31 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c : H c sinh c và vi t ư c ch c ch n các v n v a h c : ia, ua, ưa 2.Kĩ năng : c úng các t ng và o n thơ ng d ng 3.Thái : Nghe và hi u, k l i theo tranh truy n k : Kh và Rùa II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn -Tranh minh ho cho o n thơ ng d ng -Tranh minh ho ph n truy n k : Kh và Rùa -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : -Vi t: ua, ưa, cua b , ng a g ( 2 vi t, c l p vi t b ng con) - c t ng ng d ng : cà chua, nô ùa, tre n a, xưa kia( 2 em) - c câu ng d ng: M i ch mua kh , mía, d a, th cho bé ( 2 em) -Nh n xét bài cũ 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :H i:Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng v n gì m i? -GV g n B ng ôn ư c phóng to HS nêu Ho t ng 1 :Ôn t p: +M c tiêu:Ôn các v n ã h c +Cách ti n hành : HS lên b ng ch và c Ôn các v n ã h c: v n Ghép ch và v n thành ti ng HS c các ti ng ghép t ch c t d c v i ch ⊕ Gi i lao dòng ngang c a b ng ôn Ho t ng 2: c t ng ng d ng: Tìm và c ti ng có v n -MT:HS c ư c các t ng ng d ng. v a ôn. c (c nhân - -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t . thanh) -GV ch nh s a phát âm Theo dõi qui trình -Gi i thích t : mua mía ng a tía C l p vi t trên bàn mùa dưa tr a Vi t b. con: mùa dưa Ho t ng 3:Luy n vi t ( cá nhân - ng thanh) -MT:HS vi t ư c các t ng d ng -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : -Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i)
  3. - c l i bài trên b ng C ng c d n dò c (c nhân 10 em – thanh) Ti t 2: Quan sát tranh Ho t ng 1: Luy n c HS c trơn (cnhân– +M c tiêu: c ư c o n thơ ng d ng thanh) +Cách ti n hành : c l i bài ti t 1 HS m sách. c (10 em) GV ch nh s a l i phát âm c a HS Vi t v t p vi t c o n thơ ng d ng: Gió lùa k lá HS c tên câu chuy n Lá kh u ưa Gió qua c a s Bé v a ng trưa c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c các t vào v Th o lu n nhóm và c i -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng di n lên thi tài Ho t ng 3:K chuy n: +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n: “Kh và Rùa” +Cách ti n hành :
  4. -GV d n vào câu chuy n -GV k di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: Rùa và Th là ôi b n thân. M t hôm, Kh báo cho Rùa bi t là nhà Kh v a m i có tin m ng.V Kh v a sinh con. Rùa li n v i vàng theo Kh n thăm nhà Kh . Tranh 2: n nơi, Rùa băn khoăn không bi t cách nào lên thăm v con Kh ư c vì nhà Kh trên m t cây cao. Kh b o Rùa ng m ch t uôi Kh ưa Kh ưa Rùa lên nhà mình. Tranh 3:V a t i c ng, v Kh ch y ra chào. Rùa quên c mình ang ng m uôi Kh , li n m mi ng áp l . Th là b ch m t cái, Rùa rơi xu ng t. Tranh 4: Rùa rơi xu ng t, nên mai b r n n t. Th là t ó, trên mai c a Rùa u có v t r n. + Ý nghĩa : Ba hoa và c u th là tính x u, r t có h i. Kh c u th vì ã b o b n ng m uôi mình. Rùa ba hoa nên chu c ho vào thân. Truy n còn gi i thích s tích c a mai Rùa 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 32 oi - ai I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n oi, ai và t nhà gói, bé gái 2.Kĩ năng :H c sinh c và vi t ư c : v n oi, ai và t nhà gói, bé gái c ư c câu ng d ng : Chú bói cá nghĩa gì th ? Chú nghĩa v b a trưa 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : S , ri ri, bói cá, le le. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: nhà gói, bé gái; Câu ng d ng: Chú bói cá nghĩa gì th ?… -Tranh minh ho ph n luy n nói : S , ri ri, bói cá, le le. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: mua mía, mùa dưa, ng a tía, tr a ( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c o n thơ ng d ng: Gió lùa k lá…( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i : v n oi, ai– Ghi b ng Ho t ng 1 :D y v n oi-ai +M c tiêu: nh n bi t ư c :oi, ai và nhà gói, bé gái +Cách ti n hành : D y v n oi: Phát âm ( 2 em - ng thanh) -Nh n di n v n : V n oi ư c t o b i: o và i Phân tích v n oi.Ghép bìa GV cm u cài: oi H i: So sánh: ua và ưa? Gi ng: o ( ho c i) -Phát âm v n: Khác : i ( ho c o) - c ti ng khoá và t khoá: ngói, nhà ngói ánh v n( c nhân - thanh) c trơn( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : Phân tích và ghép bìa cài: oi ngói ngói ánh v n và c trơn ti ng nhà ngói ,t D y v n ai: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) ai gái c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  7. bé gái ng thanh) - c l i hai sơ trên b ng ⊕ Gi i lao Theo dõi qui trình Ho t ng 2:Luy n vi t Vi t b. con: oi, ai,nhà ngói, bé gái -MT:HS vi t úng quy trình v n t ng d ng -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : Tìm và c ti ng có v n v a +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu h c ý nét n i) c trơn t ng d ng: Ho t ng 3:Luy n c ( cá nhân - ng thanh) -MT:HS c ư c các t ng d ng -Cách ti n hành:Hư ng d n ct ng d ng k t h p gi ng t ngà voi gà mái cái còi bài v - c l i bài trên b ng c (c nhân 10 em – thanh) C ng c d n dò Nh n xét tranh Ti t 2: c (cá nhân – ng thanh) Ho t ng 1: Luy n c HS m sách . c (10 em) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : Vi t v t p vi t c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS
  8. c câu ng d ng: Quan sát tranh và tr l i Chú bói cá nghĩa gì th ? Chú nghĩa v b a trưa c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c v n t vào v -Cách ti n hành:GV c HA vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : “S , ri ri, bói cá, le le”. +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh v con v t gì? -Em bi t con chim nào? -Con le le, bói cá s ng âu và thích ăn gì? -Chim s , chim ri thích ăn gì? Chúng s ng âu? -Chim nào hót hay? Ti ng hót như th nào? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò- Nh n xét gi h c RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………