Xem mẫu

  1. Bài 3 D us c/ I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c d u và thanh s c , bi t ghép ti ng bé 2.Kĩ năng :Bi t ư c d u và thanh s c ti ng ch v t, s v t 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung các ho t ng khác nhau c a tr em II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : bé, cá,lá,chó,kh -Tranh minh ho ph n luy n nói : m t s sinh ho t c a bé nhà trư ng -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t, b ng ,con, ph n, khăn lau. III.Ho t ng d y h c: Ti t 1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : -Vi t và c : b, be (Vi t b ng con và c 5-7 em) -Ch b ( Trong các ti ng : bé , bê, bóng) ( c 2-3 em) - Nh n xét KTBC 3. Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài- GV gi i thi u qua tranh nh tìm hi u. Ho t ng 1: D y d u thanh: c d u s c trong các ti ng bé, lá, +M c tiêu: nh n bi t ư c d u và thanh s c , chó, kh , cá(Cá nhân- ng thanh) bi t ghép ti ng bé +Cách ti n hành : a.Nh n di n d u: D u s c là m t nét nghiên ph i (/) Th o lu n và tr l i câu h i: Thư c t nghiêng H i:D u s c gi ng cái gì ? Ti ng be thêm d u s c ư c ti ng b. Ghép ch và phát âm: bé(Ghép bìa cài) -Hư ng d n ghép: bé(Cá nhân- ng thanh) -Hư ng d n c: Theo dõi qui trình Ho t ng 2:T p vi t C l p vi t trên bàn MT:HS vi t úng d u s c ti ng bé Vi t b ng con: (Cnhân- thanh) -Cách ti n hành: c.Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên trên b ng l p(Hư ng d n qui trình Phát âm bé(Cá nhân- ng thanh) t bút) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr Tô v t p vi t C ng c d n dò Ti t 2:
  3. Ho t ng 1:Luy n c Th o lu n nhóm ( Các b n ang ng i h c trong l p.Hai b n gái -MT:HS phát âm úng ti ng bé nh y dây. B n gái i h c) -Cách ti n hành: c l i bài ti t 1 u có các b n i h c GV s a l i phát âm Ho t ng 2: Luy n vi t +M c tiêu: HS tô úng:be ,bé vào v +Cách ti n hành :Hư ng d n HS tô theo t ng Bé(Cá nhân- ng thanh) dòng. Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: “Nói v các sinh ho t thư ng g p c a các em bé tu i n trư ng”. +Cách ti n hành :Treo tranh H i: -Quan sát tranh : Nh ng em bé th y nh ng gì? -Các b c tranh có gì chung? -Em thích b c tranh nào nh t ? Vì sao? Phát tri n ch nói: -Ngoài ho t ng k trên, em và các b n có nh ng ho t ng nào khác? -Ngoài gi h c,em thích làm gì nh t? - c l i tên c a bài này?
  4. 4. C ng c d n dò - c SGK, b ng l p -C ng c d n dò -Nh n xét – tuyên dương RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 4 D u h i,d u n ng I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c d u h i, d u n ng.Bi t ghép các ti ng : b , b 2.Kĩ năng :Bi t các d u , thanh h i & n ng các ti ng ch v t và s v t 3.Thái Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Ho t ng b c a bà m , b n gái vàcác nông dân trong tranh. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : gi , kh , th ,h ,m , qu -Tranh minh ho ph n luy n nói v : b c áo, b bánh a, b b p -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t, b ng con, ph n, khăn lau III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - Vi t, c : d u s c,bé(Vi t b ng con) - Ch d u s c trong các ti ng : vó, lá, tre, vé, bói cá, cá mè( c 5- 7 em) - Nh n xét KTBC 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài - GV gi i thi u qua tranh nh tìm hi u. Th o lu n và tr l i Ho t ng 1: D y d u thanh: c tên d u : d u h i +M c tiêu:-Nh n bi t ư c d u h i, d u n ng c các ti ng trên(Cá nhân- ng -Bi t ghép các ti ng : b , b thanh) +Cách ti n hành : a. Nh n di n d u : Th o lu n và tr l i : gi ng móc câu t ngư c, c ng ng - D u h i :D u h i là m t nét móc Th o lu n và tr l i H i:D u h igi ng hình cái gì? c tên d u : d u n ng c các ti ng trên (Cá nhân- ng - D u n ng : D u n ng là m t d u ch m thanh) H i:D u ch m gi ng hình cái gì? Th o lu n và tr l i : gi ng n t b.Ghép ch và phát âm: ru i, ông sao ban êmGhép bìa cài -Khi thêm d u h i vào be ta ư c ti ng b c : b (Cá nhân- ng thanh) -Phát âm: Ghép bìa cài -Khi thêm d u n ng vào be ta ư c ti ng b c : b (Cá nhân- ng thanh) -Phát âm: Vi t b ng con : b , b Ho t ng 2:Luy n vi t -MT:HS vi t úng d u ? , . ,ti ng b ,b
  7. -Cách ti n hành:vi t m u trên b ng l p +Vi t m u trên b ng l p(Hư ng d n qui trình t c l i bài ti t 1(C nhân- thanh) vi t) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr Tô v t p vi t : b , b C ng c d n dò Ti t 2: Ho t ng 1:Luy n c Chú nông dân ang b b p. M t -MT:HS phát âm úng b ,b b n gái ang b bánh a chia cho các b n. M b c áo cho b n gái -Cách ti n hành: c l i bài ti t 1. trư c khi n trư ng. GV s a phát âm cho HS u có ti ng b ch các ho t Ho t ng 2:Luy n vi t: ng -MT:HS tô úng b , b -Cách ti n hành:GV hư ng d n HS tô theo dòng. Ho t ng 3:Luy n nói: “ B ” -MT:HS luy n nói ư c theo n i dung tài b . -Cách ti n hành:treo tranh H i: -Quan sát tranh em th y nh ng gì? -Các b c tranh có gì chung? -Em thích b c tranh nào ? Vì sao ? 4:C ng c d n dò - c SGK -Nh n xét tuyên dương
  8. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………