Xem mẫu

  1. Bài 29 : ia I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n ia và t lá tía tô 2.Kĩ năng :H c sinh c và vi t ư c : ia và lá tía tô c ư c câu ng d ng : Bé Hà nh c , ch Kha t a lá 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Chia quà II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: lá tía tô; Câu ng d ng: Bé Hà nh c , ch Kha t a lá -Tranh minh ho ph n luy n nói : Chia quà -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c câu ng d ng: B m cho bé và ch Kha i ngh hè SaPa ( 2 – 4 em) - Nh n xét bài cũ 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n u tiên : v n ia – Ghi b ng Ho t ng 1 :D y v n ia Phát âm ( 2 em - ng +M c tiêu: nh n bi t ư c v n ia và t lá tía tô thanh) +Cách ti n hành : Phân tích vàghép bìa cài: ia -Nh n di n v n : V n ia ư c t o b i: i và a Gi ng: i ( ho c a) GV cm u Khác : i ( ho c a) H i: So sánh: ia và a? ánh v n( c nhân – -Phát âm v n: thanh) - c ti ng khoá và t khoá: tía, lá tía tô c trơn( c nhân - thanh) - c l i sơ :ia -tía -lá tía tô Phân tích ti ng tía ⊕ Gi i lao Ghép bìa cài: tía Ho t ng 2:Luy n vi t: ánh v n và c trơn -MT:Vi t úng quy trình v n t trên b ng con ti ng, t -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : ( cá nhân - ng thanh) +Vi t m u trên gi y ô li( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) c xuôi – ngư c ( cá Ho t ng 3:Luy n c nhân - ng thanh) -MT:HS c ư c v n và t ng d ng Theo dõi qui trình
  3. -Cách ti n hành:Hư ng d n c t ng d ng k t h p Vi t b ng con: ia, lá tía gi ng t tô t bìa v a hè lá mía t a lá Tìm và c ti ng có v n v a h c. c trơn t - c l i bài trên b ng ng d ng: C ng c d n dò ( cá nhân - ng thanh) Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c +M c tiêu: c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : c (cá nhân 10 em – c l i bài ti t 1 ng thanh) GV ch nh s a l i phát âm c a HS (cá nhân 10 em – ng c câu ng d ng: Bé Hà nh c , ch Kha t a lá thanh) c SGK: HS m sách và theo dõi ⊕ Gi i lao c cá nhân 10 em Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng v n và t ng d ng -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Vi t v t p vi t Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung: “Chia quà”
  4. +Cách ti n hành : H i: -Quan sát tranh em th y nh ng gì? Ngư i bi t như ng nh n -Ai ang chia quà cho các em nh trong tranh? -Bà chia nh ng gì? -B n nh trong tranh vui hay bu n? Chúng có tranh nhau không? - nhà em, ai hay chia quà cho em? + K t lu n : Khi ư c chia quà, em t ch u l y ph n ít hơn. V y em là ngư i như th nào? 4:C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 30 : ua - ưa I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c v n ua, ưa và t cua b , ng a g 2.Kĩ năng :H c sinh c và vi t ư c : v n ua, ưa và t cua b , ng a g c ư c câu ng d ng : M i ch mua kh , mía, d a, th cho bé 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Gi a trưa II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t : cua b , ng a g ;Câu ng d ng:M i ch mua kh , mía, d a,th … -Tranh minh ho ph n luy n nói : Gi a trưa -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t: t bìa, lá mía, v a hè, tr a lá( 2 – 4 em c, c l p vi t b ng con) - c câu ng d ng: Bé Hà nh c , ch Kha t a lá ( 2 em) - Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i : v n ua, ưa – Ghi b ng Ho t ng 1 :D y v n: ua-ưa +M c tiêu: nh n bi t ư c v n ua, ưa và t cua b ng a g Phát âm ( 2 em - ng +Cách ti n hành : thanh) D y v n ua: Phân tích v n ua -Nh n di n v n : V n ua ư c t o b i: u và a Ghép bìa cài: ua GV cm u Gi ng: a k t thúc H i: So sánh: ua và ưa? Khác : ua b t uu -Phát âm v n: ánh v n( c nhân - - c ti ng khoá và t khoá: cua, cua b thanh) - c l i sơ :ua-cua-cua b c trơn( c nhân - thanh) D y v n ưa: ( Qui trình tương t )ưa- ng a- ng a g Phân tích và ghép bìa - c l i hai sơ trên b ng cài: cua ⊕ Gi i lao ánh v n và c trơn Ho t ng 2:T p vi t: ti ng,t -MT:HS vi t úng quy trình và t trên b ng con c xuôi – ngư c -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con :
  7. +Vi t m u trên b ng ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ( cá nhân - ng thanh) ý nét n i) Ho t ng 3:Hư ng d n ct ng d ng: Theo dõi qui trình -MT:HS c ư c các t ng d ng Vi t b. con: ua, ưa, cua -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t b , ng a g cà chua, nô ùa, tre n a, xưa kia Tìm và c ti ng có v n v a h c. c trơn t ng - c l i bài trên b ng d ng: C ng c d n dò ( cá nhân - ng thanh) Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c +M c tiêu: c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : c (c nhân 10 em – c l i bài ti t 1 thanh) GV ch nh s a l i phát âm c a HS (c nhân 10 em – thanh) c câu ng d ng: HS m sách. c (10 M i ch mua kh , mía, d a, th cho bé em) c SGK: ⊕ Gi i lao Ho t ng 2:Luy n vi t: Tô v t p vi t -MT:HS vi t úng các t vào v . -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Quan sát tranh và tr l i
  8. Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : “Gi a trưa” +Cách ti n hành : H i: -Quan sát tranh em th y nh ng gì? -T i sao em bi t ây là b c tranh v mùa hè? -Gi a trưa là lúc m y gi ? -Bu i trưa m i ngư i thư ng làm gì, âu? -T i sao tr em không nên chơi ùa vào bu i trưa? + K t lu n : Ng trưa cho kho và cho m i ngư i ngh ngơi? 4:C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
nguon tai.lieu . vn