Xem mẫu

  1. Bài 27: ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh c và vi t m t cách ch c ch n âm, ch v a h c trong tu n: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ng, y, tr 2.Kĩ năng : c úng các t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Nghe, hi u và k l i t nhiên m t s tình ti t quan tr ng trong chuy n k : Tre ngà II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn -Tranh minh câu ng d ng : Xe ô tô ch kh và sư t v s thú. -Tranh minh ho cho truy n k : Th và sư t . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : y ,tr tre già ,y tá. - ct ng d ng :Y t , chú ý ,cá trê ,trí nh . - c câu ng d ng : Bé b ho m cho bé ra Y t xã. -Nh n xét bài cũ.
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :H i :-Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng âm và ch gì m i ? - G n b ng ôn lên ưa ra nh ng âm và t m i h c Ho t ng 1 : Ôn t p +M c tiêu: Ôn cách c, vi t các âm ã h c +Cách ti n hành : Ôn các âm và ti ng ã h c : Lên b ng ch và c Treo b ng ôn c các ti ng ghép B1, B2 Ghép ch thành ti ng: (Cá nhân- ng thanh) Ho t ng 2: c t ng ng d ng Vi t b ng con : Tre già ,qu nho -MT:HS c trơn ư c các t ng ng d ng -Cách ti n hành:HS c -Ch nh s a phát âm. -Gi i thích nghĩa t . Ho t ng 3:Luy n vi t: c l i bài ti t 1 (C nhân- -MT:HS vi t úng quy trình âm t trên b ng con thanh) -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Th o lu n và tr l i
  3. Hư ng d n vi t v T p vi t: c trơn (C nhân- thanh) C ng c d n dò c SGK(C nhân- thanh) Ti t 2: Vi t t còn l i trong v t p vi t Ho t ng 1: Luy n c câu ng d ng +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng c l i tên câu chuy n +Cách ti n hành : Th o lu n nhóm và c i di n lên thi tài - c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : M t HS k toàn truy n +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Hư ng d n c câu ng d ng : Quê bé Hà có ngh x g , ph bé Nga có ngh giã giò c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng các t ãh c -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:K chuy n:”Tre Ngà” +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n +Cách ti n hành : -GV d n vào câu chuy n -GV k di n c m kèm theo tranh minh ho theo 6 n i dung b c tranh - Ý nghĩa câu chuy n: Nh ng k gian ác và kiêu
  4. căn bao gi cũng b tr ng ph t. 4: C ng c , d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
  5. BÀI ÔN T P ÔN T P ÂM VÀ CH GHI ÂM I.M c tiêu:C ng c h th ng âm và ch ghi âm ã h c - c úng các t ng và câu ng d ng -Vi t úng các t ng và câu ng d ng II. dùng d y h c : -B ng ch cái và âm (Phóng to) -Sách giáo khoa -V t p vi t III.Ho t ng d y và h c: 1.Kh i ng: n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ: - c b ng con:ngh hè ,nhà th ,chó xù ,ph bò ,quà quê… -HS vi t :GV c HS vi t các t trên -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i:GV ôn t p tuỳ theo trình l p 4.C ng c d n dò.
  6. Bài 28 CH THƯ NG - CH HOA I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch in hoa và bư c u làm quen v i ch vi t hoa 2.Kĩ năng :Nh n ra và c ư c các ch in hoa trong câu ng d ng :B, K, S, P, V c ư c câu ng d ng: B m cho bé và ch Kha i ngh hè SaPa 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo ch : Ba Vì II. dùng d y h c: -GV: -B ng ch thư ng – Ch hoa. -Tranh minh ho câu ng d ng : B m cho bé và ch Kha i ngh hè SaPa. -Tranh minh ho ph n luy n nói : Ba Vì -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : nhà ga, qu nho, tre già, ý nghĩ - c câu ng d ng : Quê bé hà có ngh x g , ph bé nga có ngh giã giò -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  7. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Treo lên b ng Ch thư ng – ch hoa Hs c Ho t ng 1 : Nh n di n ch hoa +M c tiêu: nh n bi t ư c ch in hoa và ch thư ng Th o lu n nhóm và ưa ra ý +Cách ti n hành : ki n c a nhóm mình -Nêu câu h i: Ch in hoa nào g n gi ng ch in thư ng, nhưng kích thư c l n hơn và ch in hoa (Cá nhân- ng thanh) nào không gi ng ch in thư ng? -Ghi l i góc b ng Hs theo dõi -GV nh n xét và b sung thêm D a vào ch in thư ng nh n Các ch cái in có ch hoa và ch thư ng g n gi ng di n và c âm các ch nhau (C, E, Ê , I, K, L, O, Ô, Ơ, P, S, T, U, Ư, X, Hs nh n di n và c âm c a ch Y) Các ch cái in có ch hoa và ch thư ng khác nhau nhi u ( A, Ă, Â, B, D, , G, H, M, N, Q, R) -GV ch vào ch in hoa (C nhân- thanh) -GV che ph n ch in thư ng, ch vào ch in hoa C ng c , d n dò c cá nhân, nhóm, bàn, l p
  8. Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c câu ng d ng +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : - c l i bài ti t 1 Hs thi ua luy n nói - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có ch in hoa trong câu ( g ch chân : B , Kha, SaPa) Ch ng u câu: B Tên riêng : Kha, SaPa +Hư ng d n c câu: B m cho bé và ch Kha i ngh hè SaPa. (Gi i thích v SaPa). Ho t ng 2:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : BaVì +Cách ti n hành : -Gi i thích và gi i thi u qua a danh Ba Vì -GV có th g i ý cho h c sinh nói v s tích Sơn Tinh , Thu Tinh; v nơi ngh mát, v bò s a… -GV có th m r ng ch luy n nói v các vùng t có nhi u c nh p nư c ta ho c c a chính ngay t i a phương mình.
  9. 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
nguon tai.lieu . vn