Xem mẫu

  1. Bài 23 g - gh I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch g, gh; t : gà ri, gh g . 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Nhà bà có t g , gh g . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Gà ri, gà gô. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có t : gà ri, gh g ; Câu ng d ng : Nhà bà có t g , gh g . -Tranh minh ho ph n luy n nói : Gà ri, gà gô. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : ph bò, phá c , nho khô, nh c . - c câu ng d ng : Nhà dì na ph , nhà dì có chó xù. -Nh n xét bài cũ.
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm g, gh Ho t ng 1 : D y ch ghi âm g,gh +M c tiêu: nh n bi t ư c âm g và âm gh Th o lu n và tr l i: +Cách ti n hành : D y ch ghi âm g Gi ng : nét cong h ph i -Nh n di n ch : Ch g g m : nét cong h ph i và Khác : g có nét khuy t dư i nét khuy t dư i. (Cá nhân- ng thanh) H i : So sánh g v i a? Ghép bìa cài, ánh v n, c -Phát âm và ánh v n : trơn:gà + ánh v n: ti ng khoá: “ gà” + c trơn : “gà ri” - c l i sơ ↓↑ Gi ng : ch g. D y ch ghi âm gh: Khác: gh có thêm h -Nh n di n ch : Ch gh là ch ghép t hai con ch : p, (C nhân- thanh) h Ghép bìa cài, v n, trơn H i : So sánh gh và g? c : cá nhân, ng thanh -Phát âm và ánh v n : +Phát âm : như g Vi t b ng con : g, gh, gà, gh g + ánh v n: ti ng khoá: “gh ”
  3. + c trơn t : “gh g ” c cá nhân, nhóm, bàn, l p + c l i sơ ↓↑ + oc l i c 2 sơ Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng âm t v a h c -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c úng t ng d ng Th o lu n và tr l i -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t c th m và phân tích : gh , g nhà ga, gà gô, g gh , ghi nh c câu ng d ng (C nhân- - c l i toàn bài trên b ng thanh) C ng c d n dò c SGK(C nhân- thanh) Ti t 2: Tô v t p vi t : g, gh, gà ri, gh g Ho t ng 1: Luy n c +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng Th o lu n và tr l i +Cách ti n hành : - c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : gh , g )
  4. +Hư ng d n c câu ng d ng : Nhà bà có t g , gh g c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng g ,gh ,gà ri,gh g -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : Gà ri, gà gô +Cách ti n hành : H i: -Trong tranh v gì? -Gà gô thư ng s ng âu? Em ã trông th y nó hay ch nghe k ? -Em k tên các lo i gà mà em th y? -Gà thư ng ăn gì? -Con gà ri trong tranh v là gà s ng hay gà mái? T i sao em bi t? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
  5. Bài 24 q - qu -gi I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch q - qu - gi, ch quê, c già. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Chú tư ghé qua nhà, cho bé gi cá. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo ch : Quà quê. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : ch quê, c già; Câu ng d ng và minh ho ph n luy n nói -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : nhà ga, gà gô, g gh , ghi nh - c câu ng d ng : nhà bà có t g , gh g . -Nh n xét bài cũ.
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm q - qu -gi. Ho t ng 1 : D y ch ghi âm q ,qu , gi +M c tiêu: nh n bi t ư c âm q và âm qu và gi Th o lu n và tr l i: +Cách ti n hành : D y ch ghi âm q: Gi ng : nét cong h -ph i -Nh n di n ch : Ch q g m : nét cong h - ph i, Khác : q có nét s dài, a có nét nét s th ng. móc ngư c H i : So sánh q v i a? (Cá nhân- ng thanh) . -Phát âm :”quy/ cu” D y ch ghi âm qu: Gi ng : ch q -Nh n di n ch :Ch qu ghép t hai con ch q và u Khác : qu có thêm u H i : So sánh qu và q? (C nhân- thanh) -Phát âm và ánh v n : Ghép bìa cài , ánh v n, c trơn + ánh v n: ti ng khoá : “quê” D y ch ghi âm gi: Gi ng : g -Nh n di n ch : Ch gi ghép t hai con ch g và i Khác : gi có thêm i H i : So sánh gi và g? -Phát âm và ánh v n :
  7. +Phát âm: “di” Vi t b ng con : q ,qu, gi, quê, già + ánh v ti ng khoá: “Già” Ho t ng 2:Luy n vi t c cá nhân, nhóm, bàn, l p -MT:HS vi t úng quy trình -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c ư c các t ng d ng c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t Th o lu n và tr l i qu th , gi cá, qua ò, giã giò. c th m và phân tích: qua, gi - c l i toàn bài trên b ng c câu ng d ng (C nhân- C ng c , d n dò thanh) Ti t 2: c SGK(C nhân- thanh) Ho t ng 1: Luy n c T p vi t: q ,qu, gi, ch quê, c +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng già. +Cách ti n hành : - c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : Th o lu n và tr l i +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c :( g ch chân : qua, gi ) +Hư ng d n c câu: Chú tư ghé qua nhà, cho bé gi cá.
  8. c SGK: Ho t ng 2: Luy n vi t: -MT:HS vi t úng âm t v a h c -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : Quà quê +Cách ti n hành : H i: -Qùa quê g m nh ng gì? Emthích quà gì nh t? Ai hay cho quà em? - ư c quà em có chia cho m i ngư i? -Mùa nào thư ng có nhi u quà t làng quê? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ………………..………………………………………………………………..