Xem mẫu

  1. Bài 17 u- ư I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch u và ư; ti ng n và thư 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Th tư, bé hà thi v 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Th ô. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : n thư ; câu ng d ng : Th tư, bé hà thi v . -Tranh minh ho ph n luy n nói : Th ô. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : t cò, lá m , da th , th n . - c câu ng d ng : cò b mò cá, cò m tha cá v t . -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm u, ư. Ho t ng 1 : D y ch ghi âm u-ư +M c tiêu: nh n bi t ư c ch u và âm u +Cách ti n hành : D y ch ghi âm u: Th o lu n và tr l i: -Nh n di n ch : Ch u g m : m t nét xiên ph i, Gi ng : nét xiên, nét móc ngư c. hai nét móc ngư c. Khác : u có t i 2 nét móc ngư c, H i : So sánh u v i i? âm i có d u ch m trên. (Cá nhân- ng thanh) -Phát âm và ánh v n : u, n Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn - c l i sơ ↓↑ :n D y ch ghi âm ư: -Nh n di n ch : Ch ư có thêm d u râu trên nét Gi ng : u có ch u s th hai. Khác :ư có thêm d u râu. H i : So sánh u và ư ? (C nhân- thanh) -Phát âm và ánh v n : ư và ti ng thư Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn - c l i sơ ↓↑ thư - c l i c 2 sơ Vi t b ng con : u, ư, n , thư Ho t ng 2: Luy n vi t -MT:Vi t úng quy trình u-ư ,n –thư. c cá nhân, nhóm, bàn, l p
  3. -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c ư c ti ng t ng d ng -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t cá thu, u , th t , c t c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) - c l i toàn bài trên b ng Th o lu n và tr l i : bé thi v C ng c d n dò c th m và phân tích ti ng : Ti t 2: th , tư Ho t ng 1: Luy n c c câu ng d ng (C nhân- +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng thanh) +Cách ti n hành : c SGK(C nhân- thanh) - c l i bài ti t 1 T p vi t : u, ư, n thư - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? Th o lu n và tr l i : +Tìm ti ng có âm m i h c(g ch chân : th ,tư ) Chùa M t C t +Hư ng d n c câu ng d ng : Hà N i Th tư, bé hà thi v . Có m t th ô c SGK: (Nói qua tranh nh, chuy n k , Ho t ng 2:Luy n vi t: …) -MT:HS vi t úng âm ti ng ng d ng vào v . -Cách ti n hành:GV hư ng d n HS vi t t ng dòng
  4. vào v . Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : Th ô +Cách ti n hành : H i:-Trong tranh, cô giáo ưa h c sinh i thăm c nh gì? -Chùa M t C t âu? -M i nư c có m y th ô? -Em bi t gì v th ô Hà N i? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 18 x - ch I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch x và ch; ti ng xe và chó 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Xe ô tô ch cá v th xã. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Xe bò, xe lu, xe ô tô. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : xe, chó; Câu ng d ng : Xe ô tô ch cá v th xã. -Tranh minh ho ph n luy n nói : Xe bò, xe lu, xe ô tô. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : u, ư, n , thư - c câu ng d ng : Th tư, bé hà thi v . -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay h c âm x, ch. Th o lu n và tr l i: Ho t ng 1 : D y ch ghi âm x-ch Gi ng : nét cong h ph i. +M c tiêu: nh n bi t ư c âm x và âm ch Khác : x còn m t nét cong h +Cách ti n hành : D y ch ghi âm x: trái. -Nh n di n ch : Ch x g m : nét cong h trái, nét (Cá nhân- ng thanh) cong h ph i. Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn H i : So sánh x v i c? :xe -Phát âm và ánh v n : x, xe. - c l i sơ ↓↑ D y ch ghi âm ch : Gi ng : ch h ng sau -Nh n di n ch : Ch ch là ch ghép t hai con Khác : ch b t u b ng c, th b t ch c và h. u b ng t H i : So sánh ch và th? (C nhân- thanh) Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn ti ng chó. -Phát âm và ánh v n : ch và ti ng chó Vi t b ng con : x, ch, xe, chó - c l i sơ ↓↑ c cá nhân, nhóm, bàn, l p - c l i c 2 sơ Ho t ng 2:Luyên vi t: -MT:Vi t úng quy trình x-ch
  7. -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c ư c các t ng d ng c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t Th o lu n và tr l i : xe ô tô ch th x , xa xa, chì , ch cá. cá - c l i sơ 1,sơ 2. c th m và phân tích ti ng : xe, - c l i toàn bài trên b ng ch , xã. C ng c d n dò c câu ng d ng (C nhân- Ti t 2: thanh) Ho t ng 1:Luy n c c SGK(C nhân- thanh) +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành : Tô v t p vi t : x, ch, xe, chó - c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : Th o lu n và tr l i : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : xe, ch , xã) +Hư ng d n c câu ng d ng : Xe ô tô ch cá v th xã c SGK:
  8. Ho t ng 2:.Luy n vi t: -MT:HS vi t úng âm và t v a h c vào v -Cách ti n hành:GV c HS vi t vào v Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : Xe bò, xe lu, xe ô tô +Cách ti n hành : H i: -Có nh ng gì trong tranh? Em hãy ch t ng lo i xe? -Xe bò thư ng dùng làm gì? -Xe lu dùng làm gì? Xe lu còn g i là xe gì? -Xe ô tô trong tranh còn g i là xe gì? Nó dùng làm gì? -Còn có nh ng lo i xe ô tô nào n a? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………