Xem mẫu

  1. Bài 15 t - th I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch t và th; ti ng t và th . 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : b th cá mè, bé th cá c . 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : , t . II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : t , th ; câu ng d ng : b th cá mè, bé th cá c . -Tranh minh ho ph n luy n nói : , t . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : d, , dê, ò. - c câu ng d ng : dì na i ò, bé và m ib . -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p âm t-th Ho t ng 1 : D y ch ghi âm t-th +M c tiêu: nh n bi t ư c ch t và âm t +Cách ti n hành : D y ch ghi âm t: -Nh n di n ch : Ch t g m : m t nét xiên ph i, Th o lu n và tr l i: m t nét móc ngư c ( dài ) và m t nét ngang. Gi ng : nét móc ngư c dài và H i : So sánh t v i ? m t nét ngang. Khác : có nét cong h , t có nét xiên ph i. (Cá nhân- ng thanh) -Phát âm và ánh v n : t, t . Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn D y ch ghi âm th : :t -Nh n di n ch : Ch th là ch ghép t hai con ch t và h ( t trư c, h sau ) Gi ng : u có ch t H i : So sánh t và th? Khác :th có thêm h. -Phát âm và ánh v n ti ng : th, th (C nhân- thanh) - c l i sơ ↓↑ Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn - c l i 2 sơ trên th . Ho t ng 2:Luy n vi t -MT:HS vi t úng quy trình ch t-th,t -th Vi t b ng con : t, th, t , th -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : c cá nhân, nhóm, bàn, l p
  3. +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c ư c ti ng t ng d ng to, tơ, ta, tho, tha, thơ -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t - c l i toàn bài trên b ng c l i bài ti t 1 (C nhân- C ng c d n dò thanh) Ti t 2: Th o lu n và tr l i : b th cá Ho t ng 1: Luy n c c th m và phân tích ti ng : th +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng . c câu ng d ng (C nhân- thanh) +Cách ti n hành :Luy n c: c SGK(C nhân- thanh) - c l i bài ti t 1 Tô v t p vi t : t, th, t , th - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? Th o lu n và tr l i +Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : th ) Tr l i : Cái nhà Hư ng d n c câu ng d ng : b th cá mè, bé th cá c . c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t ư c âm ti ng v a h c vào v . -Cách ti n hành:GV hư ng d n HS vi t theo t ng dòng vào v .
  4. Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : , t +Cách ti n hành : H i: -Con gì có ? Con gì có t ? -Các con v t có , t , còn con ngư i có gì ? -Em nên phá , t c a các con v t không? T i sao? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 16 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c : H c sinh c và vi t m t cách ch c ch n âm, ch v a h c trong tu n:i, a, n, m, d, , t,th. 2.Kĩ năng : c úng các t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Nghe, hi u và k l i t nhiên m t s tình ti t trong chuy n k : Cò i lò dò. II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn -Tranh minh câu ng d ng : b th cá mè, bé th cá c . -Tranh minh ho cho truy n k : Cò i lò dò. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : t, th, t , tho, ti vi, th m . - c câu ng d ng : b th cá mè, bé th cá c . -Nh n xét bài cũ.
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài : H i :-Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng âm và ch gì m i ? ưa ra nh ng âm và t m i h c - G n b ng ôn lên Ho t ng 1: Ôn t p +M c tiêu:HS c ư c âm ti ng ã h c trong tu n Lên b ng ch và c +Cách ti n hành : c các ti ng ghép B1, B2 a.On các ch và âm ã h c : (Cá nhân- ng thanh) Treo b ng ôn: B1: On ghép ch và âm thành ti ng. B2: On ghép ti ng và d u thanh. Vi t b ng con : t cò b.Ghép ch thành ti ng: Vi t v : t cò c. ct ng d ng: -Ch nh s a phát âm. -Gi i thích nghĩa t . c l i bài ti t 1 (C nhân- Ho t ng 2:Luy n vi t thanh) -MT:HS vi t úng quy trình t ng d ng
  7. -Cách ti n hành: Hư ng d n vi t b ng con : Th o lu n và tr l i: c nh cò b , cò +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) m ang lao ng m t mài có e.Hư ng d n vi t v T p vi t: theo t ng dòng trong C ng c d n dò tranh. Ti t 2: c trơn (C nhân- thanh) Ho t ng 1:Luy n c c SGK(C nhân- thanh) +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng Vi t t còn l i trong v t p vi t +Cách ti n hành : Luy n c: c l i tên câu chuy n - c l i bài ti t 1 Th o lu n nhóm và c i di n - c câu ng d ng : lên thi tài +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Hư ng d n c câu ng d ng : cò b mò cá, cò m tha cá v t . c SGK: M t hoc sinh k l i toàn chuy n Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng các t còn l i vào v . -Cách ti n hành:GV c HS vi t theo t ng dòng. Ho t ng 3:K chuy n:
  8. +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n +Cách ti n hành : -K l i di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: Anh nông dân li n em cò v nhà ch y ch a nuôi n ng. Tranh 2: Cò con trông nhà. Nó i lò dò kh p nhà b t ru i, quét d n nhà c a. Tranh 3: Cò con b ng th y t ng àn cò ang bay li ng vui v . Nó nh l i nh ng ngày tháng còn ang vui s ng cùng b m và anh ch em. Tranh 4: M i khi có d p là cò l i cùng anh c àn kéo v thăm anh nông dân và cánh ng c a anh. - Ý nghĩa câu chuy n: Tình c m chân thành gi a con cò và anh nông dân. 4.C ng c , d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
nguon tai.lieu . vn