Xem mẫu

  1. Bài 13 n - m I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch n và m; ti ng nơ, me 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : bò bê có bó c , bò bê no nê. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : b m , ba má. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : nơ, me; câu ng d ng : bò bê có bó c , bò bê no nê. -Tranh minh ho ph n luy n nói : b m , ba má. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : i, a, bi, cá - c câu ng d ng : bé hà có v ô li. -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p âm n-m Ho t ng 1 : D y ch ghi âm n-m -MT:Nh n bi t ư c âm n-m ti ng nơ-me -Cách ti n hành D y ch ghi âm n : Th o lu n và tr l i: +Nh n di n ch : Ch n g m nét móc xuôi và Gi ng : cái c ng nét móc hai u. H i : So sánh n v i các s v t và v t trong th c (Cá nhân- ng thanh) t ? Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn -Phát âm và ánh v n : n, nơ :nơ +Phát âm : u lư i ch m l i, hơi thoát ra qua c mi ng l n mũi. Gi ng : u có nét móc xuôi và + ánh v n : n ng trư c, ơ ng sau nét móc hai u. D y ch ghi âm m : Khác : m có nhi u hơn m t nét -Nh n di n ch : Ch m g m 2 nét móc xuôi và nét móc xuôi. móc hai u. H i : So sánh m và n? (C nhân- thanh) Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn -Phát âm và ánh v n ti ng : m, me. me - +Phát âm : Hai môi khép l i r i b t lên, hơi thoát ra Vi t b ng con : n, m, nơ, me.
  3. qua c mi ng l n mũi. + ánh v n: Ho t ng 2:Luy n vi t c cá nhân, nhóm, bàn, l p -MT:HS vi t úng quy trình n-m,nơ-me Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút) Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) -MT: c ư c cá ti ng t ng d ng. Th o lu n và tr l i : bò bê ân -Cách ti n hành:HS c GV k t h p ga ng t c . - c l i sơ 1,sơ 2 c th m và phân tích ti ng : no, - c l i toàn bài trên b ng nê C ng c d n dò c câu ng d ng (C nhân- Ti t 2: thanh) : Ho t ng 1: Luy n c c SGK(C nhân- thanh) -MT: c ư c câu ng d ng +Cách ti n hành :Luy n c: - c l i bài ti t 1 Tô v t p vi t : n, m, nơ, me. - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : no, nê Th o lu n và tr l i Hư ng d n c câu ng d ng : bò bê có c , bò bê no nê.
  4. c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng n-m,nơ-me -Cách ti n hành:GV hư ng d n HS vi t v theo dòng Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : b m , ba má. +Cách ti n hành : H i: -Quê em g i ngư i sinh ra mình là gì ? -Nhà em có m y anh em ? Em là con th m y ? -Hãy k thêm v b m mình và tình c m c a mình i v i b m cho c l p nghe ? -Em làm gì b m vui lòng? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 14 d - I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch d và ; ti ng dê, ò 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : dì na i ò, bé và m i bo. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : d , cá c , bi ve, lá a. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : dê, ò; câu ng d ng : dì na i ò, bé và m ib -Tranh minh ho ph n luy n nói : d , cá c , bi ve, lá a. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : n nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : n, m, nơ, me. - c câu ng d ng : bò bê có c , bò bê no nê. -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p âm d- Ho t ng 1 : D y ch ghi âm d- +M c tiêu: nh n bi t ư c ch d và âm d. +Cách ti n hành :D y ch ghi âm d: Th o lu n và tr l i: -Nh n di n ch : Ch d g m m t nét cong h Gi ng : cái gáo múc nư c ph i, m t nét móc ngư c ( dài ) (Cá nhân- ng thanh) H i : So sánh d v i các s v t và v t trong th c Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn t ? :dê -Phát âm và ánh v n : d, dê Gi ng : ch d + ánh v n : d ng trư c, ê ng sau Khác : có thêm nét ngang. D y ch ghi âm : (C nhân- thanh) -Nh n di n ch : Ch g m ch d, thêm m t Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn nét ngang. ò H i : So sánh d và ? -Phát âm và ánh v n ti ng : , ò. Vi t b ng con : d, , dê, ò - c l i sơ ↓↑ - c l i 2 sơ Ho t ng 2:Luy n vi t -MT:HS vi t úng quy trình d- ,dê- ò -Cách ti n hành:Hư ng d n vi t b ng con : c cá nhân, nhóm, bàn, l p +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút)
  7. Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c ư c ti ng t ng d ng. c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) da, de, do, da, e, o, da dê, i b . -Cách ti n hành:HS c GV k t h p gi ng t . + c sơ 1,sơ 2 Th o lu n và tr l i : dì i ò, bé - c l i toàn bài trên b ng … C ng c d n dò c th m và phân tích ti ng : dì, Ti t 2: … Ho t ng 1: Luy n c c câu ng d ng (C nhân- +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng thanh) +Cách ti n hành : c SGK(C nhân- thanh) Luy n c: Tô v t p vi t : d, , dê, ò. - c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : Th o lu n và tr l i ( Chúng thư ng là chơi c a tr em ) +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c ( g ch chân : dì, i, ò ) Trò chơi : Trâu lá a. Hư ng d n c câu ng d ng : dì na i ò, bé và me ib c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:HS vi t úng d- ,dê- ò.
  8. -Cách ti n hành:GV hư ng d n vi t theo dòng vào v . Ho t ng 3:Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói : d , cá c , bi ve, lá a. +Cách ti n hành : H i: -T i sao nhi u tr em thích nh ng v t này ? -Em bi t lo i bi nào? Cá c , d thư ng s ng âu? Nhà em có nuôi cá c không? -T i sao lá a l i c t ra gi ng hình trong tranh ? -Em bi t ó là trò chơi gì? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
nguon tai.lieu . vn