Xem mẫu

  1. Bài 11 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H s c, vi t m t cách ch c ch n âm ,ch v a h c trong tu n : ê, v, l, h, o, c, o, ơ 2.Kĩ năng : c úng các t ng & câu ng d ng. 3.Thái :Nghe, hi u & k l i theo tranh truy n k h . II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn. - Tranh minh ho câu ng d ng : bé v cô, bé v c . -Tranh minh ho k chuy n h -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : ô, ơ, cô c - c câu ng d ng : bé có v v -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Tu n qua chúng ta ã h c nhưng âm gì? -G n b ng ôn Nêu nh ng âm, ch Ho t ng 1:Ôn t p +M c tiêu: HS c ư c âm t ng d ng ã Ch ch và c âm h c. c các ti ng do các ch c td c +Cách ti n hành : k t h p các ch dòng ngang Các ch và âm v a h c : B1 Treo b ng ôn 1 (B 1) c các t ơn ( m t ti ng ) do các ti ng c t d c k t h p v i d u Ghép ch thành ti ng : thanh dòng ngang b ng ôn 2 -Tìm ti ng có âm ã h c ,ch nh s a phát âm c : nhóm, cá nhân, c l p c t ng ng d ng : Vi t b ng con Vi t v t p vi t : lò cò Ho t ng 3:Luy n vi t -MT:HS vi t úng cá t ng d ng -Cách ti n hành:GV hư ng d n vi t t ng dòng vào v . c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) d.T p vi t t ng ng d ng :lò cò, vơ c Th o lu n và tr l i C ng c d n dò c câu ng d ng : bé v cô, bé v Ti t 2:
  3. Ho t ng 1: Luy n c c (C nhân- thanh) . +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng c SGK(C nhân- thanh) +Cách ti n hành : Vi t t còn l i trong v t p vi t - c l i b ng ôn - c câu ng d ng : L ng nghe & th o lu n H i :Nh n xét tranh minh ho C i di n thi tài Tìm ti ng có âm v a h c. Ho t ng 2:Luy n vi t: +M c tiêu: HS vi t úng các ch còn l i trong v t p vi t. +Cách ti n hành :GV hư ng d n HS vi t theo dòng vào v . Ho t ng 3:K chuy n: -MT:K l i chuy n v h . HS xung phong k toàn truy n. -Cách ti n hành: -GV k m t cách truy n c m có tranh minh ho như sách giáo khoa. -Hình th c k theo tranh : GV ch tranh, i di n nhóm ch vào tranh & k úng tình ti t mà tranh th hi n (Theo 4 tranh ). +Tranh 1: H …xin Mèo truy n cho võ ngh . Mèo nh n l i. +Tranh 2 :H ng ngày, H n l p, h c t p chuyên
  4. c n. +Tranh 3: M t l n, H ph c s n, khi th y Mèo i qua, nó li n nh y ra v Mèo r i u i theo nh ăn th t. +Tranh 4 : Nhân lúc H sơ ý, Mèo nh y tót lên 1 cây cao. H ng dư i t g m gào, b t l c. Ý nghĩa câu chuy n : H là con v t vô ơn áng khinh b . 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 12 i a I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch i và a ; ti ng bi, cá. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : bé hà có v ô li. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : lá c . II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : bi, cá; câu ng d ng : bé hà có v ô li -Tranh minh ho ph n luy n nói : lá c . -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t : lò cò, vơ c - c câu ng d ng : bé v cô, bé v c . -Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i :
  6. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Gi i thi u tr c ti p âm i-a Ho t ng 1 : D y ch ghi âm i-a +M c tiêu: nh n bi t ư c âm i-a ti ng bi-cá Th o lu n và tr l i: +Cách ti n hành : D y ch ghi âm i: Gi ng : cái c c tre ang c m dư i t -Nh n di n chư i: Ch i g m ch nét xiên ph i và nét móc ngư c, phía trên ch i có d u ch m. (Cá nhân- ng thanh) H i : So sánh i v i các s v t và v t trong th c Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn t ? :bi -Phát âm và ánh v n : i, bi D y ch ghi âm a : Gi ng : u có nét móc ngư c -Nh n di n ch : Ch a g m 1 nét cong h ph i Khác : a có thêm nét cong. và m t nét móc ngư c. (C nhân- thanh) H i : So sánh a và i ? Ghép bìa cài, ánh v n, c trơn -Phát âm và ánh v n ti ng : a, cá :cá - c l i sơ ↓↑ - c l i c 2 sơ trên b ng Vi t b ng con : i, a, bi, cá Ho t ng 2:Luy n vi t -MT:HS vi t úng quy trình âm và ch ãh c c cá nhân, nhóm, bàn, l p -Cách ti n hành: Hư ng d n vi t b ng con : +Vi t m u trên b ng (Hư ng d n qui trình t bút)
  7. Ho t ng 3:Hư ng d n c ti ng và t ng d ng: -MT:HS c ư c các ti ng t ng d ng c l i bài ti t 1 (C nhân- thanh) + bi, vi, li, ba, va, la Th o lu n và tr l i : bé có v ô li + bi ve, ba lô c th m và phân tích ti ng : hà, li - c l i toàn bài trên b ng theo sơ 1,sơ 2 c câu ng d ng (C nhân- thanh) : : C ng c d n dò c SGK(C nhân- thanh) Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c: Tô v t p vi t : i, a, bi, cá +M c tiêu: - c ư c câu ng d ng : bé hà có v ô li +Cách ti n hành : Quan sát và tr l i - c l i bài ti t 1 - c câu ng d ng : +Treo tranh và h i : Tranh v gì ? +Tìm ti ng có âm m i h c (g ch chân : hà, li hư ng d n c câu ng d ng : bé hà có v ô li + c SGK: Ho t ng 2:Luy n vi t: -MT:Vi t úng ch i-a ,bi-cá vào v . -Cách ti n hành:Hư ng d n HS vi t vào v theo t ng dòng. Ho t ng 3:Luy n nói:
  8. +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung lá c . +Cách ti n hành : H i: -Trong sách v m y lá c ? -Lá c T qu c có n n màu gì? gi a c có màu gì ? -Ngoài lá c T qu c, em còn th y nh ng lá c nào ? Lá c H i, i có màu gì? gi a c có gì? 4: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………