Xem mẫu

  1. Bài 1 e I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch e và âm e 2.Kĩ năng :Bư c u nh n bi t ư c m i liên h gi a ch và ti ng ch v t và s v t 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :Tr em và loài v t ai cũng có l ph c c a mình II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : bé, m , xe,ve, gi y ô li, s i dây -Tranh minh ho ph n luy n nói v các l p h c c a chim, ve, ch -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : 2.Ki m tra bài cũ :Ki m tra dùng h c t p c a hs 3.Bài m i :
  2. TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài :Qua tìm hi u tranh Ho t ng 1 : Nh n di n ch và âm e Th o lu n và tr l i: be, me,xe +M c tiêu: Nh n bi t ư c ch e và âm e Th o lu n và tr l i câu h i: s i dây v t chéo +Cách ti n hành : (Cá nhân- ng thanh) -Nh n di n ch :Ch e g m m t nét th t Theo dõi qui trình H i:Ch e gi ng hình cái gì? C l p vi t trên bàn -Phát âm: Vi t b ng con Ho t ng 2:Luy n vi t MT:HS vi t ư c ch e theo úng quy trình trên b ng con -Cách ti n hành: -Hư ng d n vi t b ng con : Phát âm e(Cá nhân- ng thanh) +Vi t m u trên b ng l p(Hư ng d n qui trình t bút) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr Tô v t p vi t C ng c , d n dò Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c Các b n u ih c +M c tiêu:HS phát âm ư c âm e +Cách ti n hành :luy n c l i bài ti t 1 a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Ho t ng 2: b.Luy n vi t:
  3. MT:HS tô úng ch e vào v Cách ti n hành: Hư ng d n HS t p tô ch e Ho t ng 3: c.Luy n nói: +M c tiêu: Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung Tr em và loài v t ai cũng có l p h c c a mình +Cách ti n hành : H i: - Quan sát tranh em th y nh ng gì? - M i b c tranh nói v loài v t nào? - Các b n nh trong b c tranh ang h c gì? - Các b c tranh có gì chung? + K t lu n : H c là c n thi t nhưng r t vui.Ai cũng ph i i h c và h c hành chăm ch . 4.:C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ………………..…………………………………………………………………… …………………………………..
  4. Bài 2 b Ngày d y :7-9-2006 I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c ch b và âm b 2.Kĩ năng :Bư c u nh n bi t ư c m i liên h gi a ch và ti ng ch v t và s v t 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :Các ho t ng h c t p khác nhau c a tr em và c a các con v t II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho có ti ng : bé, b , bóng,bà, gi y ôli,s i dây -Tranh minh ho ph n luy n nói :chim non,voi,g u,em bé -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t,b ng con,ph n,khăn lau III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t :e (Trong ti ng me,ve,xe) - Nh n xét bài cũ 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS
  5. Gi i thi u bài-GV gi i thi u qua tranh nh tìm hi u. Ho t ng 1: D y ch ghi âm: Th o lu n và tr l i: bé, b , bà, bóng +M c tiêu: Nh n bi t ư c ch b và âm b +Cách ti n hành : Gi ng: nét th t c a e và nét -Nh n di n ch : Ch b g m 2 nét :nét khuy t trên và khuy t trên c a b nét th t Khác: ch b có thêm nét th t H i: So sánh b v i e? Ghép bìa cài. -Ghép âm và phát âm: be,b c (C nhân- thanh) Vi t : b, be Ho t ng 2: Luy n vi t -MT:HS vi t úng quy trình ch b -Cách ti n hành:GV vi t m u trên b ng l p. c :b, be (C nhân- thanh) -Hư ng d n vi t b ng con : C ng c d n dò Vi t v T p vi t Ti t 2: Ho t ng 1: Luy n c Th o lu n và tr l i -MT:HS phát âm úng âm b ,be -Cách ti n hành: c bài ti t 1 Gi ng :Ai cũng t p trung vào GV s a l i phát âm cho h c sinh vi c h c t p Ho t ng 2:Luy n vi t Khác:Các loài khác nhau có -MT:HS tô úng âm b và ti ng be vào v nh ng Cách ti n hành:GV hư ng d n HS tô theo dòng công vi c khác nhau Ho t ng 3:Luy n nói: “Vi c h c t p c a t ng cá nhân”
  6. MT:HS nói ư c các ho t ng khác c a tr em Cách ti n hành: H i: -Ai h c bài? Ai ang t p vi t ch e? - B n voi ang làm gì? B n y có bi t c ch không? - Ai ang k v ? Hai b n nh ang làm gì? - Các b c tranh có gì gi ng và khác nhau? 4: C ng c và d n dò -- c SGK -C ng c và d n dò –Nh n xét và tuyên dương RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………