Xem mẫu

  1. Thu c gi i rư u: ng v i m ng! Trên th trư ng hi n có nhi u lo i “thu c gi i rư u” như Voskyo 3, RU-21, ME-21, Mewol-21, Tylenol… th m chí c hàng xách tay ư c rao bán trên m ng b i ngày x ph t ngư i say rư u lái xe n g n (20/5). Th t ra, thu c ch có tính h tr ch không th làm h t say rư u. Bu n, vui ngư i ta u nghĩ n bia, rư u. Dù bi t u ng nh ng th này có h i cho s c kho nhưng nhi u ngư i v n b ngoài tai. T khi trên th trư ng xu t hi n các lo i “thu c gi i say”, nhi u t lưu linh tha h u ng cho t i say r i t ng thu c vào. Trung tâm ch ng c B nh vi n B ch Mai, Hà N i t ng ti p nh n b nh nhân nghi n rư u u ng t i say x n r i t ng gi i rư u ph i i c p c u. Có trư ng h p m c b nh gan nhưng l m d ng thu c gi i, coi ó như th n dư c, d n t i suy gan ph i nh p vi n!
  2. ThS.DS Lê Qu c Th nh, Trư ng khoa Dư c B nh vi n 71 Trung ương, Thanh Hoá, kh ng nh: “Thu c gi i rư u, bia không ph i th n dư c mà ch là thu c h tr ”. Ông Th nh lý gi i, hi u m t cách ơn gi n, rư u vào cơ th s chuy n hoá thành acetaldehyd, m t ch t gây ra các bi u hi n m t t nh táo. Các thành ph n trong thu c gi i rư u giúp gi m s t o thành acetaldehyd và ào th i nó kh i cơ th . Hi n nay, chưa có công trình nghiên c u khoa h c nào v hi u qu c a nh ng lo i thu c gi i rư u. Trong quá trình s d ng ngư i ta ch th y thu c có tác d ng kháng c n. Nh ng thu c mà t lưu linh coi là th n dư c th c ch t ch giúp ngư i u ng rư u gi m nh c u m c h n ch . N u sâu rư u ngày nào cũng dùng thì thu c s không có tác d ng!
  3. Không th d a hoàn toàn vào thu c mà có th cai rư u. Có m t s lo i thu c ch a vitamin như B1, B6 và m t s axit khác chuy n hoá rư u. Tuy nhiên, nhìn chung ây là thu c h tr dinh dư ng. Có ngư i say rư u u ng thu c vào có c m giác bu n nôn, b n th n, bu n ng và s rư u. Chính o giác tư ng cai ư c rư u khi u ng thu c khi n nhi u ngư i l m d ng nó. Nguy h i v lâu dài
  4. Cũng theo ông Th nh, nghi n rư u là l thu c vào ch t hoá h c. Mu n cai rư u ho c ch ng say rư u, ph i d a vào nhi u y u t như môi trư ng, quy t tâm c a b n thân… ch không ph i c dùng thu c là ư c. Không có thu c giúp phòng và tri t tiêu tác h i c a rư u i v i gan và h th n kinh trung ương. Nhi u ngư i cho r ng có th làm gi m n ng c n trong cơ th b ng u ng paracetamol, vitamin B1, B6, axit folic… là không úng. Ch ng h n, paracetamol là thành ph n chính trong các lo i thu c gi m au, h s t, ch a c m cúm. Khi u ng rư u, bia vào, gan ang b nh hư ng l i thêm paracetamol cùng m t lúc chuy n hoá làm gan tê li t. Hay như aspirin, m t lo i thu c gi m au, h s t, khi u ng ph i h p v i rư u s kích ng niêm m c d dày, gây ch y máu ư ng tiêu hoá. Thu c gì cũng v y, không nên dùng quá nhi u. M i l n i u tr ph i có li u lư ng và th i gian nh t nh. Rư u vào không nh ng nh hư ng n gan mà c
  5. não. C ng thêm l m d ng thu c gi i s khi n ngư i u ng sa sút nh n th c, r i lo n hành vi. Ông Th nh có l i khuyên: rư u, bia dù u ng ít hay nhi u, u là ch t c có kh năng phá ho i h u h t các cơ quan trong cơ th . Hai cơ quan ch u ng nhi u nh t tác h i c a rư u chính là h th n kinh trung ương và gan. Khi say l i u ng thêm thu c ch c ch n s gây tương k hoá h c không t t. N u ph i u ng bia, rư u, hãy u ng v a ph i, bi t i m d ng. Không nên bi n rư u, bia thành b n hàng ngày. T t nh t khi say nên ngh ngơi, u ng m t s nư c dân gian hay dùng gi i c như nư c chanh, nư c s n dây. Theo GS.TS Ph m Vũ Khánh, V trư ng v Y h c c truy n (B Y t ), trong ông y có m t s bài thu c h tr gi i say rư u, bia hi u qu và ơn gi n. S n dây có v ng t, tính bình giúp gi i cơ, thông i ti u ti n, làm ra m hôi, gi i c. Ngư i b say có th gi i rư u b ng cách cho u ng nư c v t t c s n dây thêm ít
  6. mu i; ho c dùng b t s n dây khu y v i nư c sôi, thêm ít mu i ăn. Ngoài ra có th dùng nư c lá dong v t u ng. i v i trư ng h p m n tính, có th dùng trà hoa tam th t… “Hoàn toàn không có thu c gì giúp ngư i u ng rư u say mèm l i t nh táo như không u ng gì. T t nh t hãy bi t b o v chính mình!”, ông Th nh k t lu n.
nguon tai.lieu . vn