Xem mẫu

  1. Thu c c n có nhà trong d p t t Trong d p t t, ta có th b m t s r i lo n thông thư ng như: c m s t, khó tiêu y b ng, ho, táo bón, tiêu ch y, nôn ói… Nên mua m t vài lo i thu c thông thư ng trong t thu c gia ình ho c nơi khô ráo, mát, không b ánh n ng chi u vào (không nên trong bu ng t m vì s m ư t làm cho thu c mau h ng), c bi t tr con không tìm cách l y thu c ư c. Trong t ho c nơi thu c, d tìm thu c, ta nên s p thành ba lo i t ba ch khác nhau: 1. Lo i thu c mà bác sĩ kê ơn và ngư i trong gia ình ang s d ng. Thu c này c n riêng trong bao bì có ghi lo i thu c gì, dùng như th nào.
  2. nh: Inmagine 2. Lo i thu c thư ng dùng: – Thu c gi m au, h s t: nên có paracetamol dùng cho ngư i l n và tr con (n u dùng aspirin nên ghi: “dành cho ngư i l n”). C n lưu ý paracetamol không ph i hoàn toàn vô h i, dùng quá li u có th h i gan. Không nên dùng paracetamol trư c khi u ng rư u. – Thu c tr d ng ng th i tr ho: có m t s thu c d ng xirô như xirô Théralène, xirô Phénergan làm d u ho (k c tr nôn ói) cho tr ; thu c tr ho lo i viên có ch a codein (Néo-codion, viên Eucalyptine) ch dành cho ngư i l n.
  3. – Thu c tr tiêu ch y: nên có gói Oresol bù nư c và ch t i n gi i, có thu c là ch t h p ph như than ho t (Carbotrim) ho c smetite (Smecta); riêng thu c làm li t nhu ng ru t (Apo-loperamid) ch nên dùng cho ngư i l n. – Thu c tr táo bón: Khi phân quá khô c ng nên có thu c bơm glycerin vào h u môn (Rectiofar), n u táo bón do thi u nư c th m vào phân có th dùng Duphalac (ho c Sorbitol…), thu c t y nhu n kích thích m nh như Apo- bisacodyl ch dành cho ngư i l n. – Thu c tr khó tiêu y b ng: có th tr thu c kháng acid ch ng y hơi (Kremil-S ho c Simelox…) ho c thu c làm tăng nhu ng d dày tr no lâu (Motilium-M). Có th dùng g ng giã nh l y nư c hoà v i nư c m u ng làm gi m ch ng khó tiêu. – Thu c tr nôn ói: Dùng trong d p t t i chơi xa b say tàu xe. Có th dùng thu c ch ng nôn d ng u ng như: diphenhydramine (Nautamine) ho c dimenhydrinate (Dramamine), cinnarizine (Stugeron). Lưu ý u ng úng li u lư ng và nên u ng 30 phút trư c khi lên tàu xe. V i mi ng băng thu c dán sau tai là Scopolamine TTS, nên dán
  4. sáu ti ng ng h trư c khi tàu, xe ch y.Lưu ý ch dùng thu c tr r i lo n nh dăm ba ngày, n u tri u ch ng không ph i i khám bác sĩ. nh: Inmagine 3. Lo i thu c dùng ngoài (ch y u tr các ch n thương ph n m m): Povidine (bôi sát trùng), nư c ôxy già (eau oxygénée), c n 700, bông băng, m t s d ng c y t (kéo, nhi t k ), thu c nh m t, mũi, tai… i v i thu c u ng, nên s p x p riêng: thu c dành cho ngư i l n và thu c dành cho tr con, không nên l n l n.
  5. N u thu c có bao bì, nên thu c trong bao bì, nên gi l i b n hư ng d n s d ng thu c n u có. Xin lưu ý, t t c các lo i thu c là viên r i u ph i ng trong chai, l s ch có n p y và nhãn ghi rõ tên thu c, h n dùng và thư ng xuyên theo dõi, n u thu c quá h n, ph i thay thu c m i.