Xem mẫu

 1. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng Thực trạng tai nạn lao động sau trình phoûng vaán. tạikhilàngthu thaäp nghề ñöôïc kieåmtái tra, laøchế m saïch,nhôm maõ hoaù vaø 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang nhaä p baè n g phaà n meà m Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ Bình Yên tỉnh Nam Định %, thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh  . vôùi tyû leä baè n g phaà n meà m Stata 11, thoá n g keâ moâ taû 2 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu Đỗ Minh Sinh, Vũ Thị Thúy Mai 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa Tóm tắt: Tai nạn lao động là một vấn đề sức khỏe phổ biến ở khu vực tái chế kim loại. Mục tiêu Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân của xaù nghiên c ñònh cứu soá hoä gianày ñìnhlàcoùmô baøtả meïthực trạng coù con döôùtai nạni: laocöù i 5 tuoå động u vaø tại ñoáilàng töôïngnghề nghieâtáin chế cöùu. nhôm ThoângBình tin ñöôïYên tỉnhn c hoaø toaø n baû o maä t vaø keá Nam Định Nghiên cứu theo phương pháp mô tả, thiết kế cắt ngang từ ngày 02 tháng 12 năm 2016, t quaû chæ ñöôï c söû duï n g cho muïc p 1 P
 2. ñích nghieân cöùu. trên 350 người N laoZ §2động D · x được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên từ khoảng 1003 lao động pxH
 3. 2 ¨1 ¸ đang làm việc. Phỏng © 2¹ vấn trực tiếp người lao động bằng 3. Keá t quaû phiếu điều tra tai nạn lao động được thiết kế theo Vôùi Z quy = 1,96 định. Kết (öùng vôù i  quả chop =thấy = 0,05), 0,37 tỷ [3],lệ tai nạn lao động là 73,1% (trong đó tai nạn lao động nhẹ = 0,14 tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø chiếm choái69,4%). traû lôøi, cuoáNgười i cuøng côõlao maãuđộng laø 409 tại công hoä gia ñìnhđoạn coù con cô, đúc 3.1. nhôm Kieábị tai cnạn n thöù cuûanhiều baø meïhơn veà caùngười ch cholao treûđộng aên/ döôù i 5 tuoå i . buù ñuù n g khi bò tại công đoạn cán nhôm và tạo hình. Vị trí tổn thương hay gặp ở tứ chi với các loại tổn thương như tieâ u chaû y vết thương phần mềm, vết thương hở, bỏng và văn mòn. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động đa 2.4.2. Caùch choïn maãu: số đều Choï n maãdo người u nhieà laoñoaï u giai động n tiếp xúc với dụng cụ, nguyên liệu lao động, bị va hay đập bởi vật khác và do tiếp xúc với kim loại nóng chảy. Cần thực hiện các can thiệp cải thiện điều kiện lao động để Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: đảm bảo an toàn Hoøa Bình-mieà n Baécvà , Haø nâng Tónhcao – Mieà sức khỏe cho n Trung người vaø Kieâ n lao động. Giang- Mieàm Nam; Từ khóa: làng nghề, tái chế kim loại, tai nạn lao động. Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö goàm xaõ noâng thoân, thaønh thò (thò traán/phöôøng) vaø khoù Status of occupational accidents in aluminum scrap khaên (mieàn nuùi/haûi ñaûo): toång 9 xaõ; (n=409) Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà recycling of Binh Yen craft village, Giai ñoaïn 3: moãi xaõ choïn 46 hoä gia ñình coù con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu Nam Dinh province caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù Do Minh phöông phaùSinh, Vu p laø “coå ngThi lieàn Thuy coång”.Mai ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%. Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò Abstract: Accidents 2.5. Phöông phaùp,atkyõwork thuaäare t thuknown thaäp soáaslieä aucommon health problem of metal scrap recycling domain. tieâu chaûy (n=409) This paper aims to describe the status of occupational accidents in aluminum scrap recycling of Boä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång Binh söû chænh Yen a sauvillage, Nam khi coù thöû nghieäDinh province. m taïi Thaï ch Thaát, AHaødescriptive Noäi. cross-sectional Noäi dung thò study thoânwas conducted from p n % n % n % n % February to December 2016. The sample size consisted of 350 participants who were randomly Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùbyc khuyeâ n 1 face-to-face 0,7 6 4,3 0interview0 6 1,7 selected from 1,003 employees. The data was collected phoûng vaán tröïc tieáp caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. using method Sôï treû beänh naëng 5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006 with structured questionnaires. The results show theâ thatm occupational accidents occurred among 73.1%Sai soá of vaø khoáng cheá sai participants soá: Sai soá doaccidents (non-serious ngöôøi cungacounted for 69.4%). Participants who worked at caáp thoâng tin boû soùt hoaëc coá tình sai thöïc teá, ñeå haïn Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình aluminum cheá casting sai soá, ñieà andn condensing u tra vieâ ñöôïc taäp huaástages n kyõ, coùhadkinha bigger thöôønumber ng khi bòof tieâaccidents u chaûy, gaàthan n 10%those ngöôøwho i ñöôïworked c phoûng nghieä m trong giao tieá p . Sau khi keá t thuù c phoû n g vaá n , at aluminum rolling and shaping stages. Legs and arms were found as common locationsaêwith vaá n cho raè n g treû bò naë n g theâ m neá u tieá p tuï c cho n/buù ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám such injuries as soft-tissue wounds, open wounds, burns, and corrosion. The majority of causes soùt thoâng tin. Giaùm saùt vieân kieåm tra phieáu khi keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh forcoccupational thuù ñeå kòp thôøi phaùaccidents t hieän sai soáwere vaø boåemployees’ sung kòp thôøcontact i. thò.ofCoùor1,7% being hiti khoâ ngöôø or touched ng cho treûby aênworking /buù bình thöôø tools, ng do ngöôø i khaù materials, melting metal, and other things at work. It is necessary to provide interventions for c khuyeâ n . Söï khaù c bieä t naø y coù yù nghóa Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä46 ng,tháng 3.2017, Soá 43 12/2018 15 43
 4. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | mothers being improvement able to detect of working some severe conditions signsthose to ensure of diarrhea and ARI employees’ was low. safety Only 6.6% and health of mothers promotion. recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of Keymothers words:recognized handicraftsigns villages, metal(25.9 of dyspnea recycling, occupational % in urban and 1.5%accidents. in mountainous region). Mothers’ knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and mountain regions. Tác giả: Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child. Khoa Y tế công cộng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Taùc giaû: 1. Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi 1. Đặt vấn đề thangtcyt@gmail.com Email: lao động tái chế nhôm thường xuyên phải phơi Tái 2.chế phế Cuïc liệu phoøngnói choánchung g HIV/AIDSvà tái– Boä chế kim loại nhiễm với các yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến Y teá Email: longmoh@yahoo.com nói riêng đóng vai trò quan trọng trong sự phát tai nạn như: kim loại nóng chảy (công đoạn 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016, Vieän ñaøo taïo Y hoïc cô, döï phoø đúcng vaø Y teá coânnguyên nhôm), g coäng, tröôø liệung Ñaï sắci hoïnhọn, c Y Haø các Noäi loại triển của mỗi Email:quốc gia. Tái chế kim loại vietanhmsg1@gmail.com, (TCKL) dinhminhnb01@gmail.com giúp4. giảmBoäthiểu máy và thiết bị không an toàn như các bộ phận Y teá sử dụng tài nguyên, giảm tỷ lệ phát sinh Email: rác thải, tạo việc làm, góp dducthien@yahoo.com, phần bảo truyền động không được che chắn hoặc không trantuananh2000@yahoo.com vệ môi trường [7]. Mặc dù có tầm quan trọng được bảo dưỡng định kỳ (công đoạn cán nhôm như vậy tuy nhiên thực tế hiện nay điều kiện và tạo hình). Trong khi đó đa số người lao động lao động tại các khu vực tái chế kim loại đang tái chế kim loại có trình độ học vấn chưa cao, tồn tại nhiều yếu tố có hại và yếu tố nguy hiểm thiếu hiểu biết các qui định an toàn - vệ sinh gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người lao lao động. Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục 1. Ñaët vaán ñeà naêm 2014. Töø ñoù coù theå ñöa ra moät soá khuyeán nghò động (NLĐ). Một trong những vấn đề sức khỏe phuø tiêu mô tả tình trạng tai nạn lao động của người hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng Tieâ u chaû y vaø nhieã m khuaå n đang được quan tâm hiện nay ở các khu vực tái hoâ haá p caá p ôû treû em lao caù c động beä tại làng nh nhieã m khuaånghền chotái treû chếem nhômtrongBình giai Yên. ñoaïn laø hai beänh coù tyû leä maéc vaø töû vong cao nhaát ôû nhöõng hieä n nay. Kết quả của nghiên cứu này có thể giúp ích cho chếckim nöôù ñangloạiphaùchính t trieån. là ÔÛ tai nöôùnạn c ta, lao 80%động töû vong(TNLĐ). do tieâu Theo chaû báo y xaû y racáo của ôû treû emBộ döôùTài nguyên i 2 tuoå i, bìnhvàquaâMôi trường n 1 treû döôùi việc2.xây dựngphaù Phöông cácp nghieâ giải pháp n cöùucan thiệp bảo vệ 5 thìtuoå tỷi lệmoãtai i naê nạn m lao maécđộng töø 0,8-2,2 của nhóm ñôït tieâ u chaû làng nghề táic sức khỏe cho người lao động phù hợp với thực y, öôù tính haøng naêm coù 1100 tröôøng hôïp töû vong [6], [5]. 2.1. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu chế trong đó có nhóm làng nghề tái chế kim loại tiễn và khả thi. Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9 laà n, tyû leä chiếm töû vong33,4% khoảng do NKHH trongchieá m 1/3 tổng số (30-35%) tai nạn lao so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3 vôùi töû vong chung [1], [4]. Tyû leä maéc vaø töû vong cuûa 2. Đối tænh: Hoøtượng a Bình, và Haø phương pháp Tónh vaø Kieâ nghiên n Giang, cứu ñaïi dieä n cho động của tất cả các nhóm làng nghề. Điều tra tại hai beänh naøy raát cao nhöng hoaøn toaøn coù theå haïn cheá 3 mieàn Baéc, Trung, Nam cuûa Vieät Nam. làng 2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu baè ng nghề caùch chuûtái chế ñoängkim phoønloại g traùVân nh taùChàng vàyXuân c nhaân gaâ beänh vaø xöû lí kòp thôø i khi bò beä n h. Tiến tỉnh Nam Định cho thấy tỷ lệ tai nạn laoÑeå phoø n g choá n g beä nh, Thời2.2. Ñoánghiên gian i töôïng nghieâ cứu: từn cöù u 02-12/2016 tháng ngöôøi daân noùi chung vaø ngöôøi chaêm soùc treû noùi rieâng động phaû i coùlần kieálượt n thöùlàc 14,4% ñaày ñuû veà[5]phoø và n29,9% g beänh [11], vaø caùthậm ch xöû ĐốiCaù tượng nghiên c baø meï cứu: coù con döôùi 5 tuoåi. chíkhi lyù ở treû làng bò Văn maéc beäMôn nh ñeå tỉnh giaûBắc Ninh m tyû leä maéccon vaø töûsốvong. này Chính vì lyù do ñoù, chuùng toâi thöïc hieän nghieân cöùu: - TiêuTieâuchuẩn chuaånlựa löïachọn: choïn: LàLaø người caùc baø lao động meï coù contham döôùi còn lên tới 74,8% [8]. “Kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi veà gia 5 tuoåsản i, coùxuất tinh tái thaànchế minhnhôm maãn,tại làng nghề. töï nguyeä n, hôïp Có độ taùc traû phoø Làng ng nghề choáng táitieâuchế chaûynhôm vaø nhieã m khuaå Bình Yênn hoâ haáp caá thuộc xãp lôøi phoûng vaán. tuổi từ 18 - 60, đồng ý tham gia nghiên cứu, có tính ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam”, vôùi Nam Thanh tỉnh Nam Định. Đây là làng nghề muïc tieâu moâ taû kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi khảTieânăng giao u chuaå tiếp n loaï i tröøbình thường, : Tinh thaàn khoâthời gianmaã ng minh laon táituoå 5 chế i veàkim phoøloại duy ng choá ng nhất củay tỉnh tieâu chaû Nam vaø nhieã m khuaå Địnhn hoaë động c khoâ tại nlàng g coùnghề maët taï tốii hoä gia 01 thiểu ñình trong thôøi gian năm hoâ haá p ôû treû em taï i moä t soá còn sản xuất theo hình thức hộ cá thể. Người vuø n g/mieà n Vieä t Nam nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù 14 44 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4312/2018 Số 46 tháng
 5. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng -trình phoûchuẩn Tiêu ng vaánloại . trừ: Người lao động không 2.2.3. sau khiCông thu thaäcụ và cphương p ñöôï kieåm tra,pháp laøm thu saïch,thập thông maõ hoaù vaø đồng 2.3.ý Thieá tham t keágia nghiên nghieâ n cöùu:cứu, Moâ taûnghỉ việc trong caét ngang tin p baèng phaàn meàm Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ nhaä baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä thời gian nghiên cứu. Phiếu 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu %, thoángđiều keâ suy traluaätai n vôùnạn laoñònh i kieåm động 2. được xây dựng dựa trên Thông tư số 12/2012/TTLT- 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieâ BLĐTBXH-BYT ngàyn 21/5/2015 cöùu: Nghieâcủan cöùliên u ñöôï bộc 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå Bộ Lao động thương binh và Xã hội và Bộ Y phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân Sử xaùc dụng ñònh soáthiết hoä giakếñình nghiêncoù baøcứu môcon meï coù tả döôù cắti ngang 5 tuoåi: tế uHướng cöù vaø ñoái dẫn töôïnviệc g nghieâ khai báo, n cöù điều u. Thoâ ng tra, thống tin ñöôï kê,n c hoaø định lượng để mô tả thực trạng tai nạn lao động toaø báo cáo tai nạn lao động [1]. Thu thập thông tinc n baû o maä t vaø keá t quaû chæ ñöôï c söû duï n g cho muï p 1 P
 6. ñích nghieân cöùu. của người laoNđộng Z§2táiD ·chế x nhôm tại làng Bình bằng phương pháp phỏng vấn trên từng người pxH
 7. 2 ¨1 ¸ Yên. Với các nội dung nghiên cứu chính bao © 2¹ lao 3. Keátđã động quaûđược lựa chọn. gồm: Vôùitần suất(öùnmắc Z = 1,96 tai= 0,05), g vôùi  nạn plao động, = 0,37 [3], nguyên = 0,14 tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø nhânchoávà tính chất tổn thương, vị trí tổn thương. 2.2.4. Quản lý, xử lý và phân tích số liệu i traû lôøi, cuoái cuøng côõ maãu laø 409 hoä gia ñình coù con 3.1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ döôùi 5 tuoåi. buù ñuù Số liệu ng sau khi bò tieâđược khi u chaûythu thập được làm sạch 2.2.2. Mẫu và phương pháp chọn mẫu và nhập bằng phần mềm EpiData 3.1. Quá trình 2.4.2. Caùch choïn maãu: Áp Choïndụng maãu công nhieàu thức cho giai ñoaï n nghiên cứu mô tả cắt nhập liệu được nhập 2 lần riêng biệt bằng 2 ngang, cụ thể như sau người khác nhau, sau đó so sánh giữa 2 bản số Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: Hoøa Bình-mieàn Baéc, Haø Tónh p liệu để tìm ra những sai sót và sửa chữa. Các số – (Mieà p) vaø Kieân 1 −n Trung Giang- Mieànm = Z 2 (1−α / 2 ) Nam; liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS trước khi (ε . p) 2 đưa Hìnhvào phân 1. Kieá n thöùtích. Sửmeï c cuûa baø dụng veà caùtần số, treû ch cho tỷ aêlện/ phần Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao Trong buù ñuù n g khi bò tieâ u chaû y phaâ n theo ñòavề dö đặc goà m xaõđó: noâng thoân, thaønh thò (thò traán/phöôøng) vaø khoù trăm và bảng, biểu để tóm tắt biến số (n=409) khaê n lànsố (mieà n nuùingười lượng /haûi ñaûlao o): toå ng 9 xaõ; động điểm nhân khẩu học cũng như tình trạng tai nạn Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà Zα/2 Giai là giá trịn Z ñoaï 3: thu moãiđược từnbảng xaõ choï 46 hoäZ gia tương ñìnhứng coù laochđộng. caù Sửaêdụng cho treû test bò n/buù khi χ2tieâ đểuso sánh chaû y, tyûsựleäkhác baø meï biệtôû con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu với giá trị α; trong nghiên cứu này lấy α = 0,05 về tỷ mieà lệi coù n nuù tai kieá nạn laoc ñuù n thöù động giữa ng veà caùchcác chonhómtreû buù/người aên khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâ u chaû y chieá m tyû leä cao nhaá lao động về thời gian làm việc trong ngày, tuổit vôù i 83,9%, sau ñoù với phöôngZ =phaù 1,96. p laø “coång lieàn coång”. ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%. nghề, công đoạn sản xuất, nguyên nhân và tính p: ước lượng tỷ lệ tai nạn lao động của người lao Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò 2.5. Phöông phaùp, kyõ thuaät thu thaäp soá lieäu chất tổntieâthương. Sự khác biệt được chấp nhận u chaûy (n=409) động, theo nghiên cứu trước chọn p = 0,3 [3]. Boä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø với p < 0,05. Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång Ấn chænhđịnh chọn söûa sau khiε= coù 0,16 thöû nghieäm taïi Thaïch Thaát, Haø Noäi. thò thoân QuáNoä i dung trình nghiên cứu đảm bảo tuân thủ các quy p n % n % n % n % Thay vào công thức trên tính được n = 350 người. tắc đạo đức trong nghiên cứu y sinh học: tự Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7 Phương phoû ng vaánpháp tröïc chọn tieáp caùmẫu (chọn c baø meï mẫudöôù coù con ngẫu nhiên i 5 tuoå i. nguyện, an Sôï treû beänh naëng toàn và 5 3,6 bình đẳng. 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006 đơn): Bước 1: lập danh sách toàn bộ NLĐ sản theâm Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung xuất caá táingchế p thoâ nhôm tin boû đang soùt hoaë c coálàm tìnhviệc tạiclàng sai thöï teá, ñeåBình haïn Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình cheá sai soá , ñieà u tra vieâ n ñöôï Yên vào phần mềm SPSS (1003 người). Bước c taä p huaá n kyõ , coù kinh thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, vaán cho raèng treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù 2: sử ñieà u tradụngvieânphần kieåmmềm tra laïSPSS i phieá16.0 u ngay lựañeåchọn khoânngẫu g boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám nhiên soù t thoân350 g tin.người Giaùm từ saùt tổng số mNLĐ vieân kieå bằng tra phieá u khi lệnh: keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh thuù c ñeå kòp thôø i phaù t hieä Select Cases/Random sample of cases. n sai soá vaø boå sung kòp thôø i. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng do ngöôøi khaùc khuyeân. Söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä46 ng,tháng 3.2017, Soá 43 12/2018 15 45
 8. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | mothers 3. Kết quả being able nghiên to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers cứu recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of Bảng 3.1. Một mothers số đặc signs recognized điểmofngười lao(25.9 dyspnea động%táiinchế nhôm urban and tại 1.5%Bình Yên in mountainous region). Mothers’ knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and Biếnregions. mountain số Đặc tính Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Tốt respiratory Keywords: Diarrhea, acute nghiệp tiểuinfections, học knowledge,26 under 5-year-old child. 7,4 Trình độ học vấn Tốt nghiệp THCS 283 80,9 Tốt nghiệp THPT 41 17,7 Taùc giaû: Nam 153 43,7 1. Giới Vieäntính ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi Nữ Email: thangtcyt@gmail.com 197 56,3 2. Chủ sơ–sở Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS Boähướng Y teá dẫn 167 47,7 Nơi Email: học nghề longmoh@yahoo.com Tự học 232 66,3 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016, Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi Tập Email: huấn an toàn Có về vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com 44 12,6 4. Boä lao vệ sinh Y teáđộng Không 306 87,4 Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com ≤ 5 năm 104 29,7 Nhóm tuổi nghề 6 -10 năm 147 42,0 ≥ 11 năm 99 28,3 ≤ 30 tuổi 52 14,9 1.Nhóm Ñaët vaátuổi n ñeàđời 31-40 tuổi naêm 2014.111 Töø ñoù coù theå ñöa ra moät 31,7 soá khuyeán nghò phuø hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng Tieâu chaûy vaø nhieãm khuaå 41-60 tuổi n hoâ haá p caáp ôû treû em caùc beänh 187nhieãm khuaån cho treû em 53,4 trong giai ñoaïn laø hai beä n h coù tyû leä maé c vaø töû vong cao nhaá t ôû nhöõ n g hieä Tổng số có 350 người lao động tham gia nghiên cứu, trong đó nữ giới chiếm 56,3%. 87,4% NLĐ n nay. nöôùc ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, 80% töû vong do tieâu chưa chaû y xaûđược y ra ôûtập treûhuấn em döôù vềi 2antuoåtoàn vệquaâ i, bình sinh n 1lao treû động döôùi trước 2. khiPhöông làm việc. phaùp nghieân cöùu 5 tuoå i moã i naê m maé c töø 0,8-2,2 ñôï t tieâ u Bảng 3.2. Phân loại tai nạn lao theo thời gian làm việc trong ngàychaû y , öôù c tính haøng naêm coù 1100 tröôøng hôïp töû vong [6], [5]. 2.1. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9 laàn, tyû leä töû vong do NKHH chieám Tình trạng taisonạn lao Nghieâ 1/3 (30-35%) độngn cöùu ñöôïc thöïc Tổng hieän vaøsốo bị naêm 2014 Giá taïi 3 vôùThời i töû vong chung gian làm [1], [4]. Tyû leä maé c vaø töû vong cuû a tænh: Hoø a Bình, Haø Tónh vaø Kieâ n Giang, ñaï i dieä n cho Không bị n coù theå haïnNhẹ TNLĐ trị p hai beänh naøy raát cao nhöng hoaøn toaø cheá 3 mieàn BaéNặng c, Trung, Nam cuûa Vieät Nam. baèviệc ng caù trong ch chuûngàyñoäng phoøng traùnh taùc nhaân gaây beänh vaø xöû lí kòp thôøi khi bò beännh. Ñeå phoø % ng choánng beänh, % 2.2.nÑoái töôïn% g nghieân ncöùu % ngöôøi daân noùi chung vaø ngöôøi chaêm soùc treû noùi rieâng phaû≤i 8coùtiếng/ngày kieán thöùc ñaày ñuû37 veà phoøn26,8 g beänh vaø97 caùch xöû 70,3 Caùc4baø meï coù 2,9con döôù101i 5 tuoåi. 73,2 > 0,05 lyù khi treû bò maéc beänh ñeå giaûm tyû leä maéc vaø töû vong. Chính vì lyù do ñoù, chuùng toâi thöïc hieän nghieân cöùu: Tieâu chuaån löïa choïn: Laø caùc baø meï coù con döôùi > 8 tiếng/ngày 57 26,9 “Kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi veà 146 68,95 tuoåi, coù 9 tinh thaà4,2 155 73,1 > 0,05 n minh maãn, töï nguyeän, hôïp taùc traû phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp lôøi phoûng vaán. Tổng số 94 26,9 tính ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam”, vôùi 243 69,4 13 3,7 256 73,1 muïc tieâu moâ taû kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi Tieâu chuaån loaïi tröø: Tinh thaàn khoâng minh maãn Tỷtuoå 5 lệitai veà nạn phoønlao động g choá giữa ng tieâ nhóm u chaû y vaøngười nhieãmlao khuaåđộng n làm hoaëviệc c khoâ1-8 tiếng/ngày ng coù ngang maët taïi hoä bằngtrong gia ñình với tỷ thôølệ này i gian hoâ haá p ôû treû em taï i moä t soá vuø n ở nhóm người lao động làm việc nhiều hơn 8 tiếng/ngày.g/mieà n Vieä t Nam nghieâ n cöù u hoaë c khoâ n g töï nguyeä n , hôï p taù c trong quaù 14 46 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4312/2018 Số 46 tháng
 9. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trình phoû ng Phân vaán. loại tình trạng tai nạn lao theo tuổi nghề 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng Bảng 3.3. sau khi thu thaäp ñöôïc kieåm tra, laøm saïch, maõ hoaù vaø 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang nhaäp baèng phaàn meàm Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ Tình trạng tai nạn lao baèngđộng phaàn meàm Stata 11, Tổng thoáng số keâ bị moâ taû vôùGiá i tyû leä 2.4. Côõ maã u vaø caùch choïn maãu %, thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh 2. Nhóm tuổi TNLĐ trị p Không bị Nhẹ Nặng nghề 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc n % n % tieán haønnh döôùi söï%chaáp thuaä n n cuûa chính % quyeàn ñòa Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân xaùc ñònh ≤ 5soánăm hoä gia ñình coù 27baø meï26,0 coù con döôù75 i 5 tuoåi: 72,1cöùu vaø ñoá 2 i töôïng1,9nghieân cöù 77u. Thoân74,0 g tin ñöôïc hoaøn toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc 6 - 10 nămN Z 2 D44x p 1 29,9 P
 10. 97 66,0ñích nghieâ 6 n cöùu.4,1 103 70,1 > 0,05 pxH
 11. § · 2 ¨1 ¸ © 2¹ 3. Keát quaû ≥ 11 năm 23 23,2 71 71,7 5 5,1 76 76,8 Vôùi Z = 1,96 (öùng vôùi  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø Tổng choá i traû lôøsố 94maãu laø 409 i, cuoái cuøng côõ 26,9 243coù con hoä gia ñình 69,4 3.1.13 Kieán thöù3,7 c cuûa baø256 meï veà caù73,1 ch cho treû aên/ döôùi 5 tuoåi. buù ñuùng khi bò tieâu chaûy Tỷ lệ tai nạn lao động nặng cao nhất ở nhóm NLĐ có tuổi nghề ≥ 11 năm và thấp nhất ở nhóm NLĐ 2.4.2. Caùch choïn maãu: có tuổi Choï n maãnghề u nhieà≤u5giai năm.ñoaïTỷ n lệ tai nạn lao động ở mức độ nhẹ cao nhất ở nhóm NLĐ có tuổi nghề ≤ 5 năm thấp nhất ở nhóm NLĐ có tuổi nghề 6-10 năm. Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: Hoøa Bình-mieàn Baéc, Haø Tónh – Mieàn Trung vaø Kieân Giang- Mieàm Nam; Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö goàm xaõ noâng thoân, thaønh thò (thò traán/phöôøng) vaø khoù (n=409) khaên (mieàn nuùi/haûi ñaûo): toång 9 xaõ; Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà Giai ñoaïn 3: moãi xaõ choïn 46 hoä gia ñình coù caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%. Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò 2.5. Phöông phaùp, kyõ thuaät thu thaäp soá lieäu tieâu chaûy (n=409) Boä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång chænh söû a sau khi coù thöû nghieä m taï i Thaï c h Thaá t , Haø Noä i . Noäi dung thò thoân Biểu đồ 3.1. Phân loại tình trạng tai nạn lao động theo công đoạn (n=350) p n % n % n % n % Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7 Tỷ phoûlệ ngtai vaánnạn tröïclao tieápđộng gặp caùc baø meïnhiều nhất coù con döôùở i 5công tuoåi. đoạn cô nhôm và thấp nhất ở công đoạn tạo hình,0,006 tuy Sôï treû beänh naëng 5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1 nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. theâm Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung caáp thoâng tin boû soùt hoaëc coá tình sai thöïc teá, ñeå haïn Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình cheá sai soá, ñieàu tra vieân ñöôïc taäp huaán kyõ, coù kinh thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, vaán cho raèng treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám soùt thoâng tin. Giaùm saùt vieân kieåm tra phieáu khi keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng do ngöôøi khaùc khuyeân. Söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä46 ng,tháng 3.2017, Soá 43 12/2018 15 47
 12. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | mothers Bảng being bố 3.4. Phân abletính to detect somethương chất tổn severe signs of diarrhea theo công đoạn and ARI was low. Only 6.6% of mothers (n=350) recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ knowledge about prevention of diarrhea Cô and nhôm Đúcwas ARI in urban better Cán nhôm than nhôm Tạo hình that of mothers in rural and mountain regions. Giá (n=67) (n=43) (n=47) (n=193) Tính chất tổn thương Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child. trị p n % n % n % n % Tổn thương nông ở cổ tay và bàn tay 5 7,5 3 7,0 28 59,6 88 45,6 < 0,05 Taùc giaû: Vết1. thương hở ở cổ tay và bàn tay 14 20,9 8 18,6 33 Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi 70,2 119 61,7 < 0,05 Email: thangtcyt@gmail.com Bỏng và ăn mòn ở cổ tay và bàn tay 35 52,2 22 51,2 0 0,0 4 2,1 < 0,05 2. Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá Email: longmoh@yahoo.com Tổn thương nông ở cổ chân và bàn chân 0 0,0 2 4,7 20 42,6 54 28,0 < 0,05 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016, Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com Vết thương hở ở cổ chân và bàn chân 6 9,0 5 11,6 22 46,8 63 32,6 < 0,05 4. Boä Y teá Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com Bỏng và ăn mòn ở cổ chân và bàn chân 54 80,6 30 69,8 0 0,0 6 3,1 < 0,05 Bỏng và ăn mòn ở háng và chi dưới 34 50,8 23 53,5 0 0,0 0 0,0 < 0,05 Khác 6 9,0 7 9,3 2 4,3 9 4,7 > 0,05 Tính1.chất Ñaët tổnvaánthương ñeà do TNLĐ ở các công đoạn naê độngm 2014. Töø ñoù tại công coù theå đoạn cô,ñöa đúcranhôm moät soálạikhuyeá gặp nnhiều nghò phuø hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng rất Tieâ khác nhau. u chaû y vaøTrong nhieãm khikhuaåđa sốhaáNLĐ n hoâ p caáp tại công ôû treû em tình caù trạng c beä bỏng. nh nhieã Sự nkhác m khuaå biệtemvềtrong cho treû tính giai chấtñoaï tổnn laø hai beä n h coù tyû leä maé c vaø töû vong đoạn cán nhôm và Tạo hình gặp các tổn thương cao nhaá t ôû nhöõ ng hieä n nay. thương do TNLĐ ở NLĐ giữa các công đoạn sản nöôùc ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, 80% töû vong do tieâu nông ở ở cổ và bàn tay, bàn chân thì người lao xuất khác nhau có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu 5 tuoåi moãi naêm maéc töø 0,8-2,2 ñôït tieâu chaûy, öôùc tính Bảng haø3.5. ng naêPhân m coù bố 1100 tröôøng nhân nguyên hôïp töûgây vong tai[6], nạn[5].theo công 2.1.đoạn Ñòa ñieå sảnmxuất vaø thôøi gian nghieân cöùu Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9 laàn, tyû leä töû vong do NKHH chieám 1/3 (30-35%) so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3 vôùi töû vong chung [1], [4]. Tyû leä maéc vaø töû vong Cô nhômcuûa ĐúcHoø tænh: nhôm a Bình, HaøCánTónh nhôm vaø KieâTạo hìnhñaïi dieän cho n Giang, hai beänh naøy raát cao nhöng hoaøn toaøn coù theå haï n cheá (n=67) 3 mieà n (n=43)Baé c , Trung, Nam (n=47) cuû a Vieä t Nam. (n=193) baèng caùch chuû ñoä n g phoø n g traù n h taù c nhaâ n gaâ y beä n h Giá Nguyên nhân vaø xöû lí kòp thôøi khi bò beänh. Ñeå phoøng choáng beänh, 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu trị p ngöôøi daân noùi chung vaø ngöôøi chaêm soùc treû noùni rieâng% n % n % n % phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà phoøng beänh vaø caùch xöû Caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. lyù khi treû bò maéc beänh ñeå giaûm tyû leä maéc vaø töû vong. Ngã trên Chính vì lyùcùng một do ñoù mặtngphẳng , chuù toâi thöïc hieän nghieâ0n cöùu0,0 : 0Tieâu chuaå 0,0 n löï3a choïn6,4: Laø caù12 6,2coù con c baø meï < 0,05 döôùi “Kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi veà 5 tuoåi, coù tinh thaàn minh maãn, töï nguyeän, hôïp taùc traû Vanhay phoø g choá bịngđập tieâubởichaûvật y vaøkhác nhieãm khuaån hoâ haá 11p caá16,4p lôøi 4phoûng9,3 vaán. 31 66,0 100 51,8 < 0,05 tính ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam”, vôùi muï c tieâ Tiếp xúcu moâ vớitaûdụng kieáncụ thöùc cuûa caùc baø meï coù con 10 döôù14,9 i 8Tieâu18,6 chuaån loaï : Tinh thaà 32i tröø68,1 118n khoâ ng minh 61,1 maãn < 0,05 5 tuoåi veà phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoaëc khoâng coù maët taïi hoä gia ñình trong thôøi gian hoâ haáp ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù 14 48 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4312/2018 Số 46 tháng
 13. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trình phoûng vaán. 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng sau Cô nhôm Đúc khinhôm thu thaäpCán ñöôïcnhôm kieåm tra,Tạo laøm hình saïch, maõ hoaù vaø 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang(n=67) nhaä p baè n g phaà n meà m Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ baèn(n=43) g phaàn meàm Stata(n=47)11, thoán(n=193) g keâ moâ taû vôùGiá i tyû leä Nguyên nhân %, thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh  . 2 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu trị p n % n % n % n % 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc Phơi nhiễm với khói, cháy và lửa rõ đặc tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät 30 59,7 phöông, tyû leä ñeå 32 53,5laõnh ñaïo0cô quan 0,0 y teá 4treân ñòa 2,1baøn
 14. ñích nghieân cöùu. N Z §2 D · x pxH
 15. 2 Khác ¨1 ¸ © 2¹ 3 4,5 33. Keá7,0 t quaû 2 4,3 9 4,7 > 0,05 Vôùi Z = 1,96 (öùng vôùi  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 NLĐ tại công đoạn cán nhôm và tạo hình hay bị tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø Tuy nhiên kết quả phỏng vấn trực tiếp NLĐ tái TNLĐchoái do tiếp traû lôø xúc i, cuoá i cuønđồ vật g côõ maãdụng cụ. u laø 409 hoä Trong gia ñìnhkhi đó coù con chế 3.1. nhômKieácho n thöùthấy c cuûatỷbaø lệmeï veà caùtrong TNLĐ ch chonăm treû aêqua n/ döôùi 5 tuoåi. buù ñuùng khi bò tieâu chaûy NLĐ ở công đoạn cô, đúc nhôm lại thường bị lên tới 73,1%. Trong đó tỷ lệ NLĐ bị tai nạn lao TNLĐ2.4.2.doCaùphơi nhiễm ch choï n maãuvới : nhiệt độ cao. Sự khác động nhẹ chiếm 69,4%; con số này ở nhóm bị tai Choïn maãu nhieàu giai ñoaïn biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 nạn lao động nặng là 3,7%. Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: Kết quả điều tra về thực trạng tai nạn lao động tại 4. Bàn Hoø luận n Baéc, Haø Tónh – Mieàn Trung vaø Kieân a Bình-mieà Giang- Mieàm Nam; Bình Yên cần phải diễn giải và đặt trong bối cảnh Một thực trạng đã tồn tại từ rất lâu về công tác của các nghiên cứu trước. Một nghiên cứu gần đây Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ điềuGiaitra tai ñoaïnạnn 2: lao moãiđộng tænh choïở nước n ngaãta đó là u nhieâ n 3các xaõ con bao tại làngbuùVăn ñuùnMông khi bòtỉnhtieâuBắcchaûyNinh phaâncho theokếtñòa quả dö tỷ goà số mbáoxaõ noâ cáo,ng thống thoân, thaø kênhluônthò (thò thấp traáhơn n/phöôørấtng) nhiềuvaø khoù so lệ tai nạn (n=409) lao động của NLĐ tái chế kim loại lên khaên (mieàn nuùi/haûi ñaûo): toång 9 xaõ; với thực tế. Hay nói cách khác các con số được Nhaän xeù[8]. tới 74,8% t: GaàĐiều n 80% trabaøtaimeïnạn coù lao kieánđộng thöùc ñuù tạinlàng g veà báoGiaicáo chỉ ñoaïnlà3:phần moãi“nổi củan tảng xaõ choï 46 hoä bănggia trôi” ñình về coù caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû Đồng Sâm tỉnh Thái Bình cho thấy tỷ lệ tai nạn con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi thực trạng tai nạn lao động. Nguyên nhân dẫn lao động tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâ u chaûlày27,8% chieám [9].tyû leäBáo caocáo nhaánghiên cứu tại t vôùi 83,9%, làng sau ñoù đến thực phöông phaùnàyp laø là “coådo: (i)n nhiều ng lieà coång”.chủ sử dụng lao ñeá n mieà n nuù i vaø thaá p nhaá t Vân Chàng [5] và làng Xuân Tiến tỉnh Nam Định laø ôû noâ n g thoâ n vôù i 74,3%. động vì sợ trách nhiệm nên không dám khai báo; Baûngcho [11] 1. Lyùkết do quả khoântỷg cho lệ taitreûnạnaên buù laobìnhđộng thöôø lầnnglượt khi bò là 2.5. Phöông phaùp, kyõ thuaät thu thaäp soá lieäu (ii) chỉ có các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tieâu chaûy (n=409) 14,4% và 19,9%. Như vậy kết quả nghiên cứu tại mớiBoä đượccoângtiếncuï: hành Phieáuđiềuphoûntra ngay, g vaá n ñöôïngoài c xaây ra döïncông g vaø làng Bình Yên đặt Thaønh trongNoâ ng Mieàn nuùi Toång mối tương quan với kết chænh söûa sau khi coù thöû nghieä m taï i Thaï ch Thaá t , Haø Noäi. Noäi dung thò thoân tác điều tra chỉ được tiến hành định kỳ từ 6-12 quả của các nghiên cứu nvừa% liệtn kê%nhấtn quán p với n % % tháng/lần Phöôngdophaù vậyp thukhôngthaäp thu thập soá lieä được u: Ñieà u tra đầyvieâ đủn quan điểm cho Ngöôøi khaù c khuyeâ n rằng 1 0,7tình6 trạng 4,3 tai0 nạn 0 lao 6 động1,7 rất phoû ng vaá(iii) số liệu; n tröïviệc c tieápkhai caùc báo baø meï vàcoùđiều contra döôùthường i 5 tuoåi.bỏ phổ Sôï treûbiến beänh naëtại ng các5 làng 3,6 TCKL17 12,1và11cao 8,5 hơn 8,1 0,006 33 nhiều so theâm qua các TNLĐ nhẹ như vết thương phầm mềm, với tỷ lệ tai nạn lao động trong nông nghiệp, dệt Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung xây caá xước p thoâ ng tin da… [2], boû soù [4]. t hoaë Kết c coá tìnhquả sainghiên thöïc teá,cứu tạin ñeå haï nhuộm Nhaävà n xeùchết: Veà biếnlyùhảidosản khoâ(< ng12%) cho treû [5],aên[9]. buù bình cheá sai soá , ñieà u tra vieâ n ñöôï làng Bình Yên cũng không nằm ngoài thực trạngc taä p huaá n kyõ , coù kinh thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, Mặc vaá dùraèTNLĐ n cho lànaë ng treû bò kháng phổ theâmbiến ở các neáu tieá p tuïclàng cho aênghề n/buù trên. ñieà Theo u tra vieâbáo n kieåcáo m tra củalaïichính phieáuquyền ngay ñeå địakhoâphương ng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám TCKL, nhưng có sự khác biệt về tỷ lệ mắc giữa sốt ca soù thoâtai ng nạn tin. Giaùlaomđộng của saùt vieâ NLĐ n kieå m tralàng Bình phieá u khiYên keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. các Coù thò. nghiên 1,7%cứu. ngöôøNgoài i khoâng03 chonguyên nhân treû aên/buù bìnhđãthöôø được ng được ghi nhận trong năm là 27 ca/1000 lao động. do ngöôø i khaù c khuyeâ n . Söï khaù c bieä đề cập ở trên, sự khác biệt về tỷ lệ TNLĐ giữa t naø y coù yù nghóa Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä46 ng,tháng 3.2017, Soá 43 12/2018 15 49
 16. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | các mothers nghiên cứu beingcòn ablecótothểdetect được some severe lý giải bởisigns mộtof diarrhea điều traand ARI was tại làng Bìnhlow.YênOnly 6.6%tương lại khá of mothers đồng với recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of số yếu motherstố khác. (i) Theo recognized signsThông of dyspneatư số (25.9 12/2012/% in urban báoand cáo1.5% nghiên cứu tại làngregion). in mountainous Văn Môn tỉnh Bắc Mothers’ TTLT-BLĐTBXH-BYT knowledge about prevention “Tai of nạn lao động diarrhea andlàARI tai in urban Ninhwas [8].better Tỷ lệ thanmắc that TNLĐ ở cônginđoạn of mothers ruralcôandnhôm mountain regions. nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức cao hơn các công đoạn khác là do người lao động năng nào của cơ Keywords: thể người Diarrhea, laorespiratory acute động hoặcinfections, gây tử knowledge, ở công đoạn under này5-year-old phải làmchild.việc với nguyên liệu vong”. Theo định nghĩa này thì tất cả các loại đầu vào phức tạp có nhiều góc, cạnh sắc nhọn tổn thương nhẹ nghỉ ngơi tại chỗ (vết thương (nhôm phế liệu, vỏ lon kim loại, thậm chí là kíp phần Taùcmềm) giaû: hay tổn thương nhẹ (xây, xước nổ…). Bên cạnh đó người lao động thường xuyên da…) 1. nhưng Vieän ñaøcầno taïcó o Y chăm sócng yvaøtế hoïc döï phoø đều Y teá coângđược coäng, tröôøphải ng Ñaïtiếp i hoïcxúc Y Haøvới Noäicác thỏi phôi có nhiệt độ khoảng Email: thangtcyt@gmail.com coi là TNLĐ và cần phải được ghi chép đầy đủ. 5000C lúc mới ra lò. Do đó nguy cơ bị TNLĐ ở Tuy2.nhiênCuïcó c phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá thể do cách hiểu chưa đầy đủ về công đoạn này là thường xuyên hiện hữu ở bất cứ Email: longmoh@yahoo.com khái niệm này nên một số nghiên cứu chỉ báo thời điểm nào, trên bất kỳ người lao động nào. 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016, Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi cáo nhữngEmail: loạivietanhmsg1@gmail.com, TNLĐ nặng hoặc điều tra viên Phân loại vết thương theo ICD -10 cho thấy dinhminhnb01@gmail.com chỉ 4.ghi chép Boä Y teácác loại TNLĐ nặng (khả năng người lao động tại làng Bình Yên hay gặp các của điều tra Email:viên,dducthien@yahoo.com, phương pháp vàtrantuananh2000@yahoo.com nội dung tập vết thương hở ở tứ chi (77,1%), tổn thương huấn thu thập số liệu). (ii) Khoảng thời gian ghi nông ở tứ chi (57,1%), bỏng và ăn mòn ở tứ chi nhận tỷ lệ mắc TNLĐ cũng có ảnh hưởng đến (59,4%). Kết quả này cũng tương đồng với điều kết quả nghiên cứu. Trong khi các ca TNLĐ tại tra tại làng Xuân Tiến tỉnh Nam Định, làng Văn làng Bình Yên, làng Xuân Tiến tỉnh Nam Định Môn tỉnh Bắc Ninh. Người lao động thường bị và Đồng 1. ÑaëtSâm vaán tỉnhñeà Thái Bình [9] được ghi nhận tổnmthương naê 2014. Töø ở tứñoù chi là do coù theå ñöađây là các ra moä t soá bộ phận khuyeá của n nghò trong vòng 01 năm tính đến ngày phỏng vấn phuø cơ thể hôïptiếpvaøoxúc coântrực g taùctiếp truyeà vớin thoâ cácngnguyên, phoøng choá nhiênng thì một số nghiên cứu khác chỉ ghi nhận các ca liệu sản xuất, các loại máy thiết bị, dụng cụ laon Tieâ u chaû y vaø nhieã m khuaå n hoâ haá p caá p ôû treû em caù c beä n h nhieã m khuaå n cho treû em trong giai ñoaï laø hai beänh coù tyû leä maéc vaø töû vong cao nhaát ôû nhöõng hieän nay. TNLĐ trong vòng 02 tuần hoặc nöôùc ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, 80% töû vong do tieâu01 tháng trước động. Tuy nhiên đa số lại chưa được tập huấn về chaû ngày y xaûtổychức ra ôû treû điềuemtra.döôùNgoài i 2 tuoåi,cácbìnhyếu quaâtố n 1đãtreûđược döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu an toàn vệ sinh lao động, chưa đảm bảo đầy đủ 5 tuoåi moãi naêm maéc töø 0,8-2,2 ñôït tieâu chaûy, öôùc liệt kê thì thời điểm phỏng vấn, kỹ năng phỏng các nguyên tắc về an toàn trong sản xuất, tỷ lệ có tính haøng naêm coù 1100 tröôøng hôïp töû vong [6], [5]. 2.1. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu vấn, sai số chọn cũng là những Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9 yếu tố có thể ảnh sử dụng PTBCVN trong sản xuất còn thấp [6]. laà n , tyû leä töû vong do NKHH hưởng đến kết quả điều tra về tình trạng TNLĐ chieá m 1/3 (30-35%) so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3 vôùi töû vong chung [1], [4]. Tyû leä maéc vaø töû vong cuûa Kết quả tænh: Hoøa nghiên Bình, Haøcứu Tónhcho thấy vaø Kieâ vị trí tổn n Giang, thương ñaïi dieä n cho củabeä hai NLĐnh naøTCKL y raát cao giữa cáchoaø nhöng nghiên n toaøncứu. coù theå haïn cheá 3 mieà n Baé c , Trung, Nam cuû a Vieä t Nam. hay gặp là ở tứ chi tuy nhiên có sự khác biệt baè n g caù c h chuû ñoä n g phoø n g traù n h taù c nhaâ n gaâ y beä n h Trong nghiên cứu này, tỷ lệ TNLĐ có sự khác biệt về các loại vết thương thường gặp giữa các vaø xöû lí kòp thôøi khi bò beänh. Ñeå phoøng choáng beänh, 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu giữa icác ngöôø daâncông đoạn sản noùi chung xuất.i chaê vaø ngöôø Cụmthể soùtỷ lệ TNLĐ c treû noùi rieânở g công đoạn sản xuất. Người lao động cô, đúc phaû công i coù kieáncôthöù đoạn c ñaàylàñuûcao nhôm veà nhất phoøn(86,6%), g beänh vaøtiếp caùchđếnxöû Caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. nhôm thường hay bị bỏng, còn NLĐ tại công lyù khi treû bò maéc beänh ñeå giaûm tyû leä maéc vaø töû vong. là đúc nhôm (83,7%), cán nhôm (76,6%), và cuối đoạn Chính vì lyù do ñoù, chuùng toâi thöïc hieän nghieân cöùu: Tieâcán nhôm u chuaå n löïavàchoï tạon: hình Laø caùlại c baøhay meïgặp cácdöôù coù con tổni cùngnlàthöù “Kieá ở công c cuûa đoạncaùc baøTạomeïhìnhcoù (73,1%). con döôùi Phát 5 tuoåhiện i veà 5 tuoåi, coùnông thương tinh thaà n minh hoặc maãn, töï nguyeä vết thương hở. Phátn, hôï p taùcnày hiện traû phoø n g choá n g tieâ u chaû y vaø nhieã m khuaå n hoâ haá p caá p lôø này mặc dù không nhất quán với kết quả nghiên tại Bình Yên cũng nhất quán với kết quả của i phoû n g vaá n . tính ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam”, vôùi cứuc trên muï NLĐ tieâu moâ tại nXuân taû kieá thöùc Tiến cuûa caùtỉnh c baøNammeï coùĐịnh [10]i nhiều con döôù Tieânghiên u chuaåncứu loaïitrước đây thaà tröø: Tinh tạincáckhoâlàng ng minhnghềmaã táin 5 (sựtuoå i veà biệt khác phoøvề ng tỷchoá lệnTNLĐ g tieâu chaû chỉytìm vaø thấy nhieãm giữa khuaå cácn hoaë c khoâng coù maët taïi hoä gia ñình trong thôøi gian chế kim loại khác [8]. Sự khác biệt về đặc điểm hoâ haáp ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù nhóm tuổi đời và tuổi nghề). Tuy nhiên kết quả 14 50 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4312/2018 Số 46 tháng
 17. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trìnhcác phoûncông g vaánđoạn . 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng của sản xuất có thể lý giải cho để saukhắc phục khi thu thaäplàñöôï không dễtra, c kieåm tính laømtoán. saïch,Tai maõnạn hoaùlao vaø hiện2.3. tượng Thieáttrên. Tạincông keá nghieâ đoạn cöùu: Moâ cô,t ngang taû caé đúc nhôm động cónthể nhaäp baè gây g phaà n ra meànhiều gánh 3.1, m Epidata nặngxöûcho lyù người sử thoáng keâ baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với dụng lao động như: tổn thất năng suất lao động, %, thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh 2. các 2.4. nguồnCôõ maãu vaø caùch choïn maãu nhiệt cao (từ lò luyện, thỏi phôi, …), chi phí bồi thường, chi phí sửa chữa, chi phí y trong khi Côõ 2.4.1. đó maã tạiucông đoạn cán nhôm và tạo hình tế, chi 2.7.phí Ñaïgiám o ñöùcsátnghieâ bổ sung, n cöùusự bất bình : Nghieâ n cöù từuNLĐ. ñöôïc người lao động lại thường xuyên tiếp xúc với tieán với Đối haønhNLĐ, döôùi tai söï nạn chaáplao thuaä độngn cuûcó a chính thể làm quyeà họnchịu ñòa Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân các thỏi soá xaùc ñònh nhôm, hoä giadát nhôm, ñình coù baømáy cán, meï coù conmáydöôùiép… 5 tuoåi: các đauñoáđớn cöùu vaø i töôïvề ng sức nghieâkhỏe n cöùuthể chất . Thoâ (thậm ng tin ñöôïcchí hoaøbị n Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nguyên khuyết toaøn baûotậtmaä vĩnh t vaø viễn); keát quaûmất chæthu ñöôïnhập; c söû duïchi ng phí cho ymuï tế;c p 1 P
 18. ñích khăn khó nghieâtrong n cöùu.việc thực hiện các hoạt động bình nhân dẫn đến TNLĐ N Z §2chủ D · xyếu là do 2 các lực cơ giới ¨1 ¸ © 2¹ tác động vào, do ngã, do tiếp xúc với nhiệt độ pxH
 19. thường như 3. Keá trước khi tai nạn; gây lo lắng cho gia t quaû cao,Vôùhoặc do dụng i Z = 1,96 (öùng vôùcụi  lao động, = 0,05), máy[3], p = 0,37 và thiết = 0,14bị đình và bạn bè; bản thân có cảm giác phiền muộn, tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø buồn rầu, bị cô lập; họ có thể bị mất việc làm và [5]. choá Kếti traû quả lôøiđiều , cuoái tra cuøngtạicôõlàng maãu laøBình 409 hoäYên giacũng ñình coù đồng con 3.1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ döôù i 5 tuoå i . nhất với các nhận định trên. Theo đó tỷ lệ NLĐ khó buù ñuùkhăn trong ng khi việc bò tieâ tìmy kiếm việc làm mới. u chaû bị tổn thương 2.4.2. Caùchdo choïtiếp n maãxúcu: với dụng cụ, do va hay 5. Kết luận bị Choïđập bởi n maã vật khác, u nhieà u giai do ñoaïtiếpn xúc với kim loại nóng chảy, lần lượt là: 48%; 41,2%, 25,2%. Tuy nhiên Tỷ lệ tai nạn lao động trong năm của người lao Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: động tái chế nhôm làng Bình Yên là 73,1%, trong một câu hỏi được Hoøa Bình-mieà n Baécđặt , HaøraTónhđó là “Nguyên – Mieà n Trungnhân sâun vaø Kieâ Giang- xa dẫn Mieà đếnmTNLĐ Nam; là gì?”. Có 02 nhóm nguyên đó đa số đều là tai nạn lao động nhẹ (69,4%). Đa nhânGiai chính dẫn đến tình trạng này. (i) Do người số người Hình lao 1. Kieá động n thöù c cuûtại công a baø đoạn meï veà caùchcán chonhôm treû aênvà/ tạo ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao sử dụng hình bị buù tổnñuùthương ng khi bò nông tieâu và chaûhở ở cổ y phaâ tay và n theo ñòabàn dö tay goàm xaõ noâlao ng động thoân, thaø chưanh nhận thò (thòthức đượcntầm traán/phöôø g) vaøquan khoù (n=409) khaê n (mieà n nuù i /haû i ñaû o ): trọng để đầu tư cải thiện ĐKLĐ: Nhiều máy, toå n g 9 xaõ ; (từ 45,6%-70,2%) nguyên nhân là do bị ngã hoặc tiếpNhaä xúcn với Gaàn 80% xeùt: dụng baø meï coù kieán thöùNgười cụ (51,8%-68,1%). c ñuùnglao veà thiếtGiai bị không ñoaïn 3: đảm moãbảoi xaõanchoï toànn 46nhưng chưa hoä gia ñình đượccoù caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû con döôù bảo i 5 tuoå dưỡng, sửa i, choï chữa, n ngaãthay u nhieâ thếnkịp hoä thời. gia ñìnhKhôngñaàu động mieà tạii công n nuù coù kieáđoạn n thöùccô ñuùvà ng đúc nhôm veà caù ch chođatreûsốbuù bị/aêbỏng n khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò vàtieâ ănu chaû mòny chieá ở tứmchi tyû leä(từ cao53,5%-80,6%) nhaát vôùi 83,9%,nguyên sau ñoù huấn luyện AT-VSLĐ cho NLĐ, không xây dựng phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%. quy trình, nội qui an toàn lao động. Thiếu kiểm nhân gây ra là do phơi nhiễm với nguồn nhiệt Baû caongvà1.kim Lyù doloại khoânóng ng chochảy treû aê(từ n buù53,5%-81,4%). bình thöôøng khi bò tra, 2.5. nhắcPhöông nhở NLĐ phaùptuân, kyõ thuaä thủ tcácthuquy thaäpđịnh soá lieävề u AT- tieâu chaûy (n=409) VSLĐ.Boä coâKhông ng cuï: trang Phieáu phoûbị đầy ng vaá đủ cácc phương n ñöôï xaây döïngtiện vaø Với những kết Thaø quảnh như trên, để đảm bảo an Noâng Mieàn nuùi Toång bảo chænhvệ söûacásau nhân khi coù chothöûNLĐ, nghieäm …taï(ii) i ThaïNgười ch Thaálao t, Haøđộng Noäi. toànNoävà nâng cao sức khỏe cho người lao động i dung thò thoâ n p n % n % n % n % chuyển từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp khuyến cáo cần thực hiện các can thiệp cải thiện Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 với phoûntrình g vaánđộ tröïvănc tieáhóa p caùchưa c baø meï cao,coùchưa con döôùcó tác phong i 5 tuoå i. điều kiện lao động trong đó người0 lao6 động 1,7 phải Sôï treû beänh naëng 5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006 công nghiệp, chưa có nhận thức đầy đủ về việc được theâm coi là trung tâm. Theo Mô hình niềm tin Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung đảm bảo các nguyên tắc của AT-VSLĐ, trình độ sức khỏe khi có thái độ tích cực đối với một caáp thoâng tin boû soùt hoaëc coá tình sai thöïc teá, ñeå haïn Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình tay cheá nghề, sai soá,kỹ ñieànăng u tra thao vieân tácñöôïcònc taäphạnhuaáchế n kyõ[4]. , coù kinh vấn thöôønđề thì bò g khi khả tieânăng u chaûythay , gaànđổi10% vềngöôø hànhi ñöôïvi của c phoûconng nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, vaá n cho raè n g treû bò naë n g theâ người sẽ cao hơn. Do đó các can thiệp cần giúp m neá u tieá p tuï c cho aê n /buù Tóm lại vieâ ñieàu tra tai nnạn kieålao m trađộng là một laïi phieá vấn ñeå u ngay đề sức khoânkhỏe g boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám phổ biến soùt thoâ ng ởtin. NLĐGiaùmtáisaù chế kim t vieâ loại n kieå m và tra việc phieáuđánh khi giá keát người tyû leä cao laonhaá độngt vôùinhận 12,1%, thức được gaáp gaàn vai 4 laàntròsocủa vôùi chính thaønh thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. những hậu quả về mặt sức khỏe cũng như chi phí họ thò. trong Coù 1,7% việcngöôø bảoi vệ khoâsức khỏe ng cho treûvà aênphòng /buù bình tránh thöôøtaing do ngöôø i khaù c khuyeâ n . Söï nạn lao động cho bản thân và cho đồng nghiệp. khaù c bieä t naø y coù yù nghóa Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä46 ng,tháng 3.2017, Soá 43 12/2018 15 51
 20. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Tàimothers being liệu tham able to detect some severe signs of diarrhea khảo andcủa bệnh tật ARIngười was low. laoOnly động6.6% làngof nghề mothers vùng recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 1. Bộ Lao recognized mothers động -Thương binh signs of và Xã dyspnea hội%và (25.9 venand in urban biển1.5% bắcinbộmountainous và hiệu quảregion). một sốMothers’ biện pháp knowledge Bộ Y about tế (2012), prevention Thông tư liênoftịch diarrhea can thiệp and ARI in urban số 12/2012/ y tế, than was better Luận ánofTiến that sĩ Yinhọc, mothers ruralĐại andhọc mountain regions. TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm Y Thái Bình. Keywords: 2012 Diarrhea, về việc Hướng dẫnacute việc respiratory infections, khai báo, điều tra, knowledge, underTúc 10. Vũ Phong 5-year-old (2013),child. “Thực trạng tai nạn thống kê và báo cáo tai nạn lao động. lao động và một số yếu tố liên quan đến tai nạn 2. Bộ Lao Động Thương binh & Xã hội (2016), lao động tại các doanh nghiệp cơ khí”, Tạp chí Taùc giaû: Thông báo số 537 /TB - LĐTBXH ngày 26 Y học Việt Nam. Số 1 tháng 4 năm 2013. 1. Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi tháng 02 Email:nămthangtcyt@gmail.com 2016 về Tình hình tai nạn lao 11. Phan Văn Tùng (2012), Đánh giá kiến thức, động2. nămCuï2015. c phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá thực hành của công nhân về phòng chống tai 3. Bộ TàiEmail: nguyên và Môi trường (2008), Báo nạn lao động và một số yếu tố liên quan tại longmoh@yahoo.com CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016, Vieän ñaøo taïo Y hoïc 10 doanh ng vaø Ynghiệp cơng,khí tröôøxã Xuân i hoïc YTiến, Haø NoäXuân cáo3.môi trường quốc gia 2008 - Môi trường döï phoø teá coâng coä ng Ñaï i Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com làng nghề Việt Nam. Trường, Nam Định năm 2012, Luận văn thạc sĩ 4. Boä Y teá Y tế công cộng, Đại học Y Thái Bình. 4. NguyễnEmail: Hiềndducthien@yahoo.com, (2013), Tai nạn laotrantuananh2000@yahoo.com động ở Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp, Cục An toàn Lao động-Bộ Lao động thương binh và Xã hội. 5. Lưu Ngọc Hoạt (2005), “Ảnh hưởng của môi trường làng nghề cơ khí lên sức khỏe người lao động”, Tạp 1. Ñaë t vaáchí Y học thực hành. 6, tr. 80-82. n ñeà naêm 2014. Töø ñoù coù theå ñöa ra moät soá khuyeán nghò phuø hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng 6. Nguyễn Thị Liên Hương và Nguyễn Thị Tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em caùc beänh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn Huyền laø hai beäLinh nh coù (2006), tyû leä maécNghiên cứucao vaø töû vong thực nhaáttrạng ôû nhöõvệ ng hieän nay. nöôù sinhc an ñang phaùlao toàn t trieå n. ÔÛ nöôù động làngc ta, 80% nghề töû Vân rèn vong Chàng do tieâu chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu - Nam 5 Định, tuoåi moã i naêm Hộimaénghị khoa học c töø 0,8-2,2 ñôït quốc tế Y tieâu chaû y, học öôùc tính haø n g naê m coù 1100 tröôø n g hôï lao động và Vệ sinh môi trường lần thứ II, Nhà p töû vong [6], [5]. 2.1. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9 xuất bản Y học. laàn, tyû leä töû vong do NKHH chieám 1/3 (30-35%) so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3 vôù 7. iNguyễn töû vong chung Thị Kim[1], [4]. Tyû leä Liên maéc vaøVai (2010), töû vong cuûa trò của tænh: Hoøa Bình, Haø Tónh vaø Kieân Giang, ñaïi dieän cho hai beänh naøy raát cao nhöng hoaøn toaøn coù theå haïn cheá 3 mieàn Baéc, Trung, Nam cuûa Vieät Nam. làng nghề trong phát triển kinh tế xã hội tại baèng caùch chuû ñoäng phoøng traùnh taùc nhaân gaây beänh Thành vaø xöû líphố Hồi Chí kòp thôø khi bòMinh, beänh.Trường Ñeå phoønCáng choá bộngThành beänh, 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu ngöôø i daâ n noù phố Hồ Chí Minh. i chung vaø ngöôø i chaê m soù c treû noù i rieâng phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà phoøng beänh vaø caùch xöû Caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. 8. khi lyù Trần Văn treû bò maécThiện beänh ñeåvàgiaûcác m tyûcộng leä maécsự. (2016), vaø töû vong. Chính vì lyù do ñoù, chuùng toâi thöïc hieän nghieân cöùu: Tieâu chuaån löïa choïn: Laø caùc baø meï coù con döôùi “Thực trạng tai nạn lao động trong các cơ sở “Kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi veà 5 tuoåi, coù tinh thaàn minh maãn, töï nguyeän, hôïp taùc traû tái nchế phoø g choákim loại ng tieâ tạiy xã u chaû VănmMôn, vaø nhieã khuaånhuyệnhoâ haápYêncaáp lôøi phoûng vaán. tính Phong,ôû treûtỉnh em taïBắc i moäNinh”, t soá vuøng/mieà Tạp nchí VieäYt Nam”, học Việt vôùi muïc tieâu moâ taû kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi Tieâu chuaån loaïi tröø: Tinh thaàn khoâng minh maãn Nam. Tháng 4(Số 2), tr. 92-96. 5 tuoåi veà phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoaëc khoâng coù maët taïi hoä gia ñình trong thôøi gian hoâ haáp ôûBích 9. Đặng treû emThủytaïi (2010), moät soá vuø ng/mieàcứu Nghiên n Vieä t Nam thể lực, nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù 14 52 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4312/2018 Số 46 tháng
nguon tai.lieu . vn