Xem mẫu

  1. TH C PH M CÓ H I Không nên u ng s a u nành cùng tr ng gà M t s ngư i cho r ng s a u nành u ng cùng v i tr ng gà có th tăng thêm dinh dư ng. Tuy nhiên ó là m t sai l m. S a u nành ư c ch bi n t u tương, có ch a protein th c v t t t nh t trong các lo i protein. S a u nành còn ch a nhi u ch t như K, S, vitamin B và vitamin E, các acid béo. U ng s a u nành thư ng xuyên có tác d ng gi m cholestrole, phòng ch ng xơ c ng ng m ch, gi m b nh d ng, ung thư d dày... Tuy nhiên, n u u ng s a u nành không khoa h c thì s bi n l i thành h i. Sau ây là m t s lưu ý khi u ng s a u nành: Không u ng khi chưa un sôi
  2. S a u nành chưa sôi, chín có ch a ch t có h i saponin và ch t dung môi protein ch ng d ch t y. N u chúng ta u ng vào s gây ra trúng c, tri u ch ng bi u hi n là bu n nôn, i ngoài, t chi au m i… Vì v y, khi hâm nóng s a, nhi t ph i trên 90 C và ng th i m vung cho khí c bay ra, như th m i có th làm cho các ch t có h i như saponin bi n ch t và b phá v , khi u ng s không b trúng c. Không u ng cùng tr ng gà S a u nành pha v i tr ng gà m c dù không s n sinh ra ch t c m i nhưng s làm gi m giá tr dinh dư ng. Lý do là ch t protein có tính k t dính trong tr ng gà có th k t h p v i ch t xúc tác protein tuy n t y, t ó gây ra nh ng ch t k t t a, không có l i cho tiêu hoá. Không pha ư ng ư ng có tính axit, ch a ch t creatine có th k t h p v i protein trong s a, ng th i cũng gây ra ch t k t t a bi n ch t, không nh ng làm cho u nành m t i hương v v n có mà còn gi m th p giá tr dinh dư ng và gây r i lo n tiêu hoá. Không gi trong bình m Có nhi u ngư i cho s a u nành ã un sôi vào bình gi m, khi nào mu n u ng thì rót ra. Nhưng ch t saponin trong s a u nành có th làm cho ch t c n trong bình rơi ra, nh ng ch t ó s hoà vào trong s a u nành. i u này khi n b n u ng s a u nành ng th i cũng u ng luôn c ch t c n c.
  3. Ngoài ra, s a u nành trong bình gi nóng m t th i gian dài s t o cơ h i cho vi khu n phát tri n, kho ng m y ti ng sau s a u nành s bi n ch t. N u u ng s a u nành b bi n ch t, b n s d b au b ng, i ngoài, tiêu hoá không t t. H T CÀ CHUA CÓ H I Ch gái tôi b o, ăn h t cà chua không t t. Vì th , khi ch bi n món ăn ch tôi thư ng b h t cà chua. Làm th có úng không? TS Nguy n Th Lâm – Phó Vi n trư ng Vi n Dinh dư ng tr l i v v n này như sau: B h t cà chua là úng. H t cà chua cũng như h t i, trong ư ng ru t, th t ra nó không tiêu hoá ư c. Trong quá trình v n chuy n th c ăn c a ư ng ru t, ngư i ta s nó l t vào ru t th a d gây viêm ru t th a. Nh t là tr em thì không nên cho tr ăn nh ng th c ph m có nhi u h t, c bi t là nh ng h t có kèm theo ch t camen d gây táo bón, tr l i
  4. nhi u giun thì d bi n ch ng thành th t ru t do giun, không l i cho s c kho . Ăn gan nhi u có h i cho cơ th M i ngư i nên h n ch ch ăn gan m i tu n m t l n và c n th n v i nh ng ngu n th c ăn giàu vitamin A. Tiêu th lư ng vitamin A quá nhi u s gây c và gia tăng nguy cơ r n xương, t ch c tiêu chu n th c ph m t i Anh khuy n cáo. c bi t, nh ng ngư i có nguy cơ b loãng xương cao như ph n sau mãn kinh và ngư i cao tu i không nên ăn quá 1,5 mg lư ng gan m i ngày. L i khuyên cũng ng h quan i m r ng ph n mang thai và nh ng cô gái mu n sinh con c n tránh nh ng ph gia giàu vitamin A và không nên ăn gan hay các s n ph m c a gan, b i nó s có h i cho tr sơ sinh. Vitamin A nguyên ch t, retinol, ch có trong th c ăn t ng v t và c bi t nhi u trong gan. ăn t th c v t như car t và rau bina ch a nh ng h p ch t chuy n thành vitamin A trong cơ th , nhưng chưa gây c. T i m c h p lý, retinol t t cho h mi n d ch và giúp sáng m t. "K t qu sơ b cho th y m c dù chưa có b ng ch ng v m i liên h gi a vitamin A và s c kho xương, nhưng ngư i tiêu dùng nên h n
  5. ch lư ng tiêu th vitamin A", Peter Aggett t i U ban tư v n dinh dư ng khoa h c, nói. M i ngư i nên có lư ng vitamin A c n thi t b ng cách ăn các ch ăn cân b ng và phong phú. Vitamin A có th hoà tan trong m , có nghĩa là b n không c n nó h ng ngày, b i nó ã ư c lưu tr cho tương lai. phòng ng c mã ti n khi ăn th t ch nhái câu ư c nhi u ch nhái (m t th c ph m ư c tiêu th khá m nh BSCL), ngư i i câu thư ng s d ng m i ã t m ch t gây mùi m nh, trong ó có mã ti n (m t ông dư c c). Ch t này s ng m sâu vào n i t ng và th t ch nhái, r t d gây ng c cho ngư i ăn. Trong s ch nhái câu ư c, nhi u con ã ch t ho c quá n do b ng c n ng nhưng v n ư c l t da em ra ch bán cùng v i nh ng con khác. lo i b dư c mã ti n trong cơ th ch nhái, trư c khi xào n u, các bà n i tr nên ngâm, r a chúng nhi u l n trong nư c s ch. Món g i: L i và h i Các món g i ngày càng tr nên ph bi n b i hương v và s b dư ng c bi t c a nó. Các món g i cá, sushi, nem cu n... là nh ng món ăn ư c l a ch n r t nhi u. Tuy nhiên, nh ng món ăn chưa ư c n u chín này
  6. t t hay x u cho s c kho ?” Tác d ng M t b a ăn có t i 80% món ăn chưa qua nhi t s giúp cơ th gi i c. Ngoài ra nó còn r t t t cho nh ng ngư i mu n gi m cân. T t c nh ng món g i này u có tác d ng tăng cư ng mi n d ch cho cơ th và phòng ch ng b nh th p kh p. c bi t, cá s ng có ch a các axit béo thi t y u, omega-3 giúp tăng cư ng v n chuy n máu t i tim và t i da. Không nên ăn quá nhi u M c dù ăn s ng r t t t cho s c kho , b n cũng không nên ăn nh ng th c ăn này quá thư ng xuyên. Ăn liên t c món g i trong su t hai tu n s gây h i cho cơ th . Khi l a ch n th c ph m ch bi n món g i, b n cũng nên th n tr ng vì: Th t s ng: N u không ăn quen th c ph m này s r t d b au b ng ho c m t ng . Nguy cơ nhi m c th c ph m và vi khu n cũng s r t cao khi không bi t rõ ngu n g c c a th t. Rau s ng: R t nhi u lo i rau khi n u chín thư ng b m t vitamin,
  7. trong khi ó các lo i rau ăn s ng s cung c p nhi u vitamin, khoáng ch t và ch t ch ng oxy hoá hơn. Chính vì th mà ăn nhi u rau s ng có tác d ng làm ch m quá trình lão hoá và ngăn ng a s phát tri n c a các kh i u. Tuy nhiên, ăn rau s ng s khó tiêu hoá, nh ng ngư i ư ng ru t kém không nên ăn nhi u. Cá s ng: Có hơn 70% các lo i cá s ng như cá ng , cá h i b nhi m m t lo i ký sinh trùng tên anisakis. Khi ăn ph i cá s ng b nhi m giun anisakis, b n có th b ng a c , bu n nôn, au b ng. có th thư ng th c món cá s ng mà không ph i lo l ng b nhi m ký sinh trùng này, cá ph i ư c ông l nh trong vòng 1 tu n trư c khi ch bi n. COI CH NG L M D NG T I L m d ng t i
  8. Nhi u ngư i quan ni m r ng t i là m t lo i thu c t nhiên có tác d ng gi gìn s c kh e, nâng cao kháng nên món ăn nào cũng dùng n t i như là gia v . Vi c s d ng t i không ch ng m c như v y ôi khi em l i h i nhi u hơn l i. Bên c nh giá tr v dinh dư ng và kh u v , t i có tác d ng di t khu n, phòng ng a ung thư. Th nhưng ăn quá nhi u t i l i có th gây viêm loét d dày, thi u máu,h i n gan và m t. Nh ng ngư i m c b nh tim, cao huy t áp hay ti u ư ng l i càng ph i c n th n khi dùng n t i.
nguon tai.lieu . vn