Xem mẫu

40 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thực hiện quyền con người<br /> Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay<br /> TRỊNH THỊ THU HIỀN<br /> Trường Chính trị tỉnh Gia Lai<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B<br /> ài viết khẳng định nhân Bởi lẽ Nhà nước, suy cho cùng đối xử chủng tộc 1965 (gia<br /> quyền (quyền con người) luôn luôn mang bản chất xã nhập ngày 9/6/1981); Công<br /> là nhiệm vụ chính trị tất hội để thực hiện chức năng ước về ngăn ngừa và trừng trị<br /> yếu của nhà nước Cộng hòa quản lý xã hội - trong đó con tội diệt chủng năm 1948 (gia<br /> xã hội chủ nghĩa Việt Nam. người là trung tâm. Nhân nhập ngày 9/6/1981); Công<br /> Đồng thời phân tích một số quyền được xem là vấn đề ước về xóa bỏ mọi hình thức<br /> khó khăn trong giai đoạn hiện mang tính chất toàn cầu, buộc phân biệt đối xử chống lại phụ<br /> nay. Qua đó kiến nghị những các quốc gia phải đánh giá và nữ năm 1979 (phê chuẩn ngày<br /> giải pháp nhằm thực hiện tốt xem xét một cách nghiêm túc. 18/12/1982); Công ước về cấm<br /> vấn đề đảm bảo và thúc đẩy và hành động ngay để xóa bỏ<br /> Thực hiện quyền con<br /> quyền con người ở Việt Nam. các hình thức lao động trẻ<br /> người là bảo đảm sự tôn trọng<br /> em tồi tệ nhất năm 1999 (phê<br /> Từ khóa: quyền con các cam kết quốc tế<br /> chuẩn ngày 19/12/2000)...<br /> người<br /> Cùng với Tuyên ngôn thế<br /> Việc ký kết và gia nhập<br /> 1. Thực hiện quyền con giới về quyền con người năm<br /> các Điều ước quốc tế về quyền<br /> người là nhiệm vụ chính trị 1948 (UDHR), Công ước về con người đặt ra cho Việt Nam<br /> tất yếu quyền dân sự, chính trị năm nghĩa vụ tất yếu trong vấn<br /> Theo định nghĩa của Văn 1966 (ICCPR) và Công ước về đề tận tâm thực hiện, rà soát,<br /> phòng Cao ủy Liên Hợp quốc, các quyền kinh tế, xã hội, văn hoàn thiện hệ thống pháp luật<br /> quyền con người là “những hóa năm 1966 (ICESCR). Từ đó để thúc đẩy và bảo vệ quyền<br /> đảm bảo pháp lý toàn cầu có cho đến nay, Liên Hợp Quốc con người.<br /> tác dụng bảo vệ các cá nhân cùng các quốc gia thành viên<br /> Để cụ thể hóa nội dung<br /> và nhóm chống lại những hành luôn nỗ lực trong xây dựng và<br /> các Điều ước quốc tế, Đảng<br /> động hoặc sự bỏ mặc làm tổn bảo đảm hơn nữa các vấn đề<br /> đã đưa ra nhiều chủ trương,<br /> hại đến nhân phẩm, những sự về nhân quyền.<br /> đường lối và chính sách nhằm<br /> được phép và tự do cơ bản của Việt Nam là thành viên đảm bảo nhân quyền. Chẳng<br /> con người”. của tổ chức Liên Hợp Quốc, đã hạn như Chỉ thị 12/CT-TW<br /> Đối với hầu hết các quốc phê chuẩn và gia nhập nhiều ngày 12/7/1992 của Bộ Chính<br /> gia trên thế giới, quyền con điều ước quốc tế về nhân trị về “Vấn đề quyền con người<br /> người (nhân quyền) luôn luôn quyền như: Công ước về xóa và quan điểm chủ trương của<br /> là mối quan tâm hàng đầu. bỏ mọi hình thức phân biệt Đảng ta”; “Cương lĩnh xây<br /> KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 41<br /> dựng đất nước trong thời kỳ Nam sẽ không thể được xác cộng đồng. Tất cả các vấn đề<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SỐ 04 NĂM 2018<br /> quá độ đi lên chủ nghĩa xã lập hoàn toàn nếu thiếu vắng liên quan đến con người đều<br /> hội” (bổ sung và phát triển việc thực hành các quyền tự phải được điều chỉnh bằng<br /> năm 2011)... Trên tinh thần do và dân chủ rộng rãi của mọi luật chứ không dừng ở pháp<br /> đó, Nhà nước ban hành các người dân1. lệnh. Nhiều luật quan trọng<br /> đạo luật có ý nghĩa quan trọng Dân chủ và nhân quyền thể chế hóa quyền con người.<br /> trong vấn đề nhân quyền như: có mối quan hệ chặt chẽ với Thủ tục hành chính, đặc biệt<br /> Hiến pháp 2013; Bộ luật Dân nhau. Nếu vi phạm dân chủ liên quan giữa cơ quan hành<br /> sự 2015; Bộ luật hình sự 2015; thì nhân quyền không bảo chính nhà nước với người<br /> Luật Tổ chức chính quyền địa đảm và ngược lại. Đồng thời, dân và doanh nghiệp có bước<br /> phương 2015... dân chủ và nhân quyền đều là chuyển biến rõ rệt theo hướng<br /> Thực hiện quyền con phương tiện và động lực của công khai, minh bạch, tạo điều<br /> sự phát triển xã hội, cũng là kiện cho người dân và doanh<br /> người là tất yếu trong điều<br /> động lực cuối cùng của chủ nghiệp như: cơ chế một cửa,<br /> kiện xây dựng Nhà nước<br /> nghĩa xã hội (ở đây ta hiểu dân một cửa liên thông, cải cách<br /> pháp quyền xã hội chủ nghĩa<br /> chủ đi đôi với kỷ cương, tức là thủ tục thuế, hải quan, công<br /> ở Việt Nam<br /> dân chủ phải dựa vào nguyên chứng, chứng thực...<br /> Điều 2 Hiến pháp 2013<br /> tắc tập trung). Tuy nhiên, vấn đề thực<br /> khẳng định:<br /> 2. Vấn đề đặt ra hiện nhân quyền ở Việt Nam<br /> 1. Nhà nước Cộng hòa xã đang gặp phải một số thách<br /> hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà Giá trị thực tiễn của Hiến<br /> thức sau:<br /> nước pháp quyền xã hội chủ pháp 2013 là lần đầu tiên<br /> trong lịch sử lập hiến của Việt Một là, cơ chế về bảo vệ<br /> nghĩa của nhân dân, do nhân<br /> Nam, quyền con người được và thúc đẩy thực hiện quyền<br /> dân, vì nhân dân.<br /> coi là quyền tự nhiên, vốn có con người còn thiếu và chưa<br /> 2. Nước Cộng hòa xã hội đồng bộ3.<br /> mà Nhà nước phải ghi nhận<br /> chủ nghĩa Việt Nam do nhân<br /> và đảm bảo thực hiện2. So với Cơ chế quốc gia đảm bảo<br /> dân làm chủ; tất cả quyền lực<br /> các bản Hiến pháp trước có sự nhân quyền là việc các quốc<br /> nhà nước thuộc về nhân dân<br /> kế thừa, phát triển, đồng thời gia phải có các biện pháp<br /> mà nền tảng là liên minh giữa<br /> nhất quán những nội dung, bao gồm cả lập pháp, hành<br /> giai cấp công nhân với giai cấp<br /> tinh thần điều ước quốc tế pháp và tư pháp. Điều này đòi<br /> nông dân và đội ngũ trí thức.<br /> về quyền con người mà Việt hỏi các quốc gia phải không<br /> Như vậy, có thể hiểu việc Nam là thành viên. Toàn bộ ngừng xây dựng và hoàn thiện<br /> xây dựng Nhà nước pháp tinh thần của Hiến pháp 2013 hệ thống luật pháp, cải cách tư<br /> quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt là Hiến pháp của con người, pháp và cải cách hành chính<br /> Nam luôn gắn liền với việc xây vì con người, phục vụ con nhằm tôn trọng và đảm bảo<br /> dựng nhà nước thực sự của người. Cách tiếp cận mới về tốt quyền con người. Với sự nỗ<br /> dân, do dân, vì dân; mọi quyền quyền con người rất mạnh mẽ lực không ngừng trong thời<br /> lực nhà nước thuộc về nhân và hiện đại. Hiến pháp 2013 gian qua, vấn đề nhân quyền<br /> dân. Ở đó, Nhà nước tôn trọng, khẳng định quyền con người ở Việt Nam đã có bước phát<br /> thực hiện và bảo vệ quyền con là quyền đương nhiên và chỉ triển đáng kể. Song, các cơ chế<br /> người, tất cả vì hạnh phúc của có thể bị hạn chế bởi 4 lý do: bảo đảm quyền con người vẫn<br /> con người. Nhà nước pháp an ninh quốc phòng, trật tự an chưa thực sự đầy đủ, đồng bộ.<br /> quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe Cụ thể:<br /> 42 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ<br /> Hệ thống pháp luật đảm Hoạt động tuyên truyền “Tổ chức bộ máy của hệ<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> bảo nhân quyền còn nhiều bất và phổ biến giáo dục pháp luật thống chính trị vẫn còn cồng<br /> cập. chưa phát huy tối đa hiệu quả kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều<br /> Với nguyên tắc chung nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu mối; hiệu lực, hiệu quả<br /> “cán bộ công chức chỉ được bảo đảm nhân quyền. hoạt động chưa đáp ứng yêu<br /> làm những gì pháp luật cho Đây là một trong những cầu, nhiệm vụ. Chức năng,<br /> phép - công dân được phép nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức<br /> nội dung trọng tâm của công<br /> làm những gì pháp luật không bộ máy, mối quan hệ của một<br /> tác cải cách tư pháp được nêu<br /> cấm”, thì dường như quyền số cơ quan, tổ chức chưa thật<br /> ra tại Nghị quyết số 49/NQ-TW<br /> con người dù ai thực hiện đi rõ, còn chồng chéo, trùng lắp...<br /> về cải cách tư pháp. Tuy nhiên,<br /> chăng nữa cùng cần phải có Việc phân công, phân cấp,<br /> thực tế hoạt động phổ biến<br /> pháp luật để làm thước đo phân quyền giữa các ngành,<br /> giáo dục pháp luật hiện nay<br /> chuẩn mực chung. Mặc dù, các cấp và trong từng cơ quan,<br /> vẫn còn nhiều nơi mang tính<br /> pháp luật chúng ta ngày càng tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ<br /> hình thức, chưa đi vào trọng<br /> được hoàn thiện và đầy đủ và đồng bộ; còn tình trạng bao<br /> tâm. Một số hình thức tuyên<br /> nhưng các hiện tượng phổ biện, làm thay hoặc bỏ sót<br /> truyền mang tính lỗi thời,<br /> biến như: luật chờ nghị định, nhiệm vụ”.4 Thực tế là chúng<br /> không đi kịp với xu thế chung<br /> hoặc chồng chéo, trùng lắp là ta chưa có một cơ quan nhân<br /> của thời đại vừa kém hiệu<br /> điều vẫn thường xảy ra. quyền quốc gia riêng biệt nào,<br /> quả, vừa tiêu hao ngân sách<br /> mà Hiến pháp 2013 chỉ trao<br /> Ví dụ: lần đầu tiên trong nhà nước (ví dụ: tuyên truyền<br /> trách nhiệm thực thi các vấn<br /> Hiến pháp 2013 ghi nhận pháp luật thông qua tủ sách<br /> đề về nhân quyền cho các cơ<br /> quyền chuyển đổi giới tính pháp luật ở xã, phường, thị<br /> quan nhà nước (Quốc hội, Tòa<br /> cho cá nhân (là một quyền con trấn; hoặc tuyên truyền thông<br /> án, Viện kiểm sát). Bên cạnh<br /> người), sau đó được ghi nhận qua hệ thống loa truyền thanh<br /> đó, các tổ chức chính trị xã hội,<br /> tại Bộ luật Dân sự 2015, song đang tỏ ra nhiều hạn chế và<br /> các cơ quan khoa học tham<br /> để cá nhân thực hiện được bất cập)...<br /> gia bảo vệ và thúc đẩy nhân<br /> quyền này vẫn chưa đủ cơ<br /> Cải cách hành chính chưa quyền.<br /> sở và thủ tục pháp lý vì thiếu<br /> đáp ứng với tình hình mới.<br /> luật chuyển đổi giới tính (hiện Chưa xây dựng được cơ<br /> nay vẫn đang ở giai đoạn lấy Những năm qua, công cấu cán bộ, công chức trong cơ<br /> ý kiến góp ý dự thảo). Luật Hộ tác cải cách hành chính luôn quan hành chính và chưa thực<br /> tịch 2014 chính thức có hiệu được Đảng và Nhà nước ta hiện tốt việc đào tạo trước khi<br /> lực 01/01/2016 và đưa vào sử quan tâm, đạt được nhiều bổ nhiệm. Mặt khác, “nhiều<br /> dụng nhưng nhiều nội dung thành tựu quan trọng như: cán bộ, đảng viên, trong đó có<br /> đảm bảo quyền con người nói bộ máy của hệ thống chính người đứng đầu chưa thể hiện<br /> chung, quyền công dân nói trị đã giảm đáng kể tình trạng tính tiên phong, gương mẫu;<br /> riêng cũng chưa có quy định cồng kềnh, quá tải; nhiều văn còn biểu hiện quan liêu, cửa<br /> rõ ràng. Chẳng hạn về quyền bản luật được ban hành nhằm quyền, chưa thực sự sâu sát<br /> và nghĩa vụ pháp lý về hộ tịch thực hiện tốt quyền con người; thực tế, cơ sở. Công tác kiểm<br /> sau khi thực hiện chuyển đổi nhiều thủ tục hành chính được tra, giám sát và kỷ luật đảng<br /> giới tính nếu công dân thực thay đổi theo hướng tích cực, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn,<br /> hiện vẫn chưa có quy định giảm thiểu thời gian cho người đẩy lùi sự suy thoái”5. Để người<br /> cụ thể. dân... Tuy nhiên: dân thực hiện được quyền của<br /> KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 43<br /> mình, cần có sự “giúp đỡ” từ Nam là tạo ra cở sở pháp lý để đang đặt ra nhiều thách thức<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SỐ 04 NĂM 2018<br /> phía các cán bộ, công chức - đàn áp, bóp nghẹt tôn giáo” cần có sự can thiệp nghiêm<br /> những người được nhà nước hay “Tội phá hoại chính sách túc của nhà nước. Cuộc cách<br /> trao quyền trong việc thực thi đoàn kết” trong Bộ luật Hình mạng 4.0 diễn ra hứa hẹn<br /> công vụ. Tuy nhiên, tình trạng sự được thiết kế nhằm đàn áp nhiều cơ hội cho sự nghiệp<br /> suy thoái về phẩm chất đạo người dân tộc thiểu số... xây dựng, phát triển đất nước<br /> đức chính trị của một bộ phận Lợi dụng vấn đề về tự do nói chung, bảo đảm quyền<br /> không nhỏ cán bộ, đảng viên tín ngưỡng, tự do tôn giáo, con người nói riêng, song, việc<br /> đã và đang trở thành rào cản các nhóm, hội được lập ra kiểm soát thông tin sao cho<br /> lớn và cực kỳ nguy hiểm dẫn ngày càng nhiều với những tư không vi phạm nhân quyền<br /> đến vi phạm quyền con người. tưởng xuyên tác hay còn gọi cũng là một áp lực lớn đối với<br /> Thủ tục hành chính vẫn là tà đạo đã và đang trở thành mỗi quốc gia trong đó có Việt<br /> còn nhiều hạn chế dẫn đến vi thách thức lớn trong công tác Nam6.<br /> phạm nhân quyền. Chẳng hạn, đấu tranh của Việt Nam. Ví dụ: 3. Giải pháp <br /> nhiều cơ quan, đơn vị chủ trì Thời gian gần đây tà đạo Hội<br /> Thứ nhất, tăng cường<br /> soạn thảo văn bản quy phạm Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã<br /> công tác tuyên truyền phổ<br /> pháp luật chưa thực hiện hoặc xuất hiện ở nhiều nơi, gieo rắc<br /> biến giáo dục pháp luật.<br /> thực hiện còn hình thức việc nhiều nguy cơ tiềm ẩn về việc<br /> lấy ý kiến đánh giá tác động phủ nhận các giá trị văn hóa, Đối tượng của hoạt động<br /> đối với các văn bản. Việc tiếp đạo đức của dân tộc Việt Nam, tuyên truyền không chỉ là<br /> nhận, xử lý phản ánh, kiến đồng thời làm ảnh hưởng đến công dân mà cả trong đội<br /> nghị của công dân vẫn chưa sức khỏe cũng như thiệt hại ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ khi<br /> đáp ứng được kỳ vọng của về vật chất của những người người thực thi công vụ nắm rõ<br /> người dân... được coi là hội viên. Các học những nghĩa vụ và quyền hạn<br /> Hai là, đấu tranh chống thuyết “Xã hội dân sự”, “Xã hội của mình thì họ mới đảm bảo<br /> lại các hoạt động chống phá công giáo” được tuyên truyền trở thành “người giúp sức” cho<br /> nhà nước do lợi dụng vấn đề công khai, trắng trợn gây ảnh công dân của mình thực hiện<br /> nhân quyền, dân chủ ngày hưởng nghiêm trọng đến tư quyền con người.<br /> càng diễn ra phức tạp. tưởng của người dân. Nội dung tuyên truyền<br /> Đây là một trong những Không chỉ ở trong nước, là các văn bản pháp luật, chủ<br /> mũi nhọn tấn công thường đối với quốc tế, Việt Nam trở trương đường lối chính sách<br /> xuyên của các thế lực thù thành “mối quan tâm đặc biệt” của Đảng để quần chúng nhân<br /> địch nhằm thực hiện chiến của một số tổ chức như “Theo dân hiểu trên tinh thần: hiểu<br /> lược “diễn biến hòa bình” đối dõi nhân quyền”, “Ân xá quốc đúng - hiểu đầy đủ - hiểu chính<br /> với Việt Nam. Để thực hiện tế” hay “Các nhà báo không xác. Nhất quán quan điểm<br /> âm mưu đó, các đối tượng lợi biên giới”... Các tổ chức này nhân quyền gắn liền với dân<br /> dụng vấn đề tự do tôn giáo, luôn tiến hành các cuộc họp chủ, nhưng dân chủ phải đảm<br /> tín ngưỡng để chỉ trích, phê báo, hội thảo và đưa ra các bảo yếu tố tập trung, nhân<br /> phán các chính sách, pháp thông điệp thể hiện Việt Nam quyền gắn với tự do nhưng<br /> luật của Nhà nước Việt Nam. không tôn trọng nhân quyền sự tự do phải trong khuôn khổ<br /> Thậm chí, chúng trắng trợn và tiến hành gây sức ép với pháp luật, không lợi dụng tự<br /> xuyên tạc rằng “Pháp lệnh nước ta. Trong tình hình này, do để xuyên tạc, bóp méo sự<br /> tín ngưỡng, tôn giáo của Việt vấn đề kiểm soát thông tin lãnh đạo của Đảng.<br /> 44 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ<br /> Thứ hai, tiếp tục thực theo hướng cơ quan này có chống lại âm mưu “diễn biến<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> hiện tốt chiến lược cải cách nhiệm vụ chủ yếu là: phát hòa bình”.<br /> tư pháp, cải cách hành chính hiện những vấn đề về nhân Quyền con người là thành<br /> nhà nước. Trong đó tập trung quyền; kiến nghị xây dựng các quả phát triển lâu dài của lịch<br /> vào vấn đề nâng cao hiệu quả kế hoạch, chương trình nhằm sử xã hội loài người, là một<br /> của công tác xây dựng và ban bảo đảm nhân quyền; đề xuất trong những giá trị tinh thần<br /> hành văn bản quy phạm pháp việc tham gia các điều ước về quý báu, cao cả nhất của nên<br /> luật - là một bước đệm quan nhân quyền hay chủ động tiến văn minh nhân loại thời nay.<br /> trọng tạo hành lang pháp lý hành hợp tác quốc tế các vấn Con người là nhân tố quan<br /> cho việc đảm bảo quyền con đề về nhân quyền. trọng nhất, nhưng những<br /> người. Thực hiện nhất quán Thứ ba, nâng cao năng thách thức đối với việc tôn<br /> đường lối, chủ trương, tinh lực, trình độ, rèn luyện phẩm trọng và thực hiện quyền con<br /> thần Nghị quyết số 18/NQ-TW chất chính trị của đội ngũ cán người ở mỗi quốc gia đã và<br /> “Một số vấn đề về tiếp tục đổi bộ công chức theo tinh thần đang đòi hỏi phải có sự thành<br /> mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Nghị quyết TW 4 Khóa XII. lập, đổi mới và hoàn thiện các<br /> của hệ thống chính trị tinh cơ chế nhằm thúc đẩy và bảo<br /> Chỉ khi người thực thi<br /> gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu vệ quyền con người trên cả<br /> công vụ toàn tâm, toàn ý thực<br /> quả”. Trong đó, chú trọng đến bình diện quốc gia và khu vực<br /> hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung<br /> việc chuyên môn hóa cơ quan quốc tế. Thực hiện tốt vấn đề<br /> thì khi đó nhân quyền mới có<br /> thực hiện nhân quyền. nêu trên chính là cách thức và<br /> “cơ sở” và “động lực” để đảm<br /> động lực đảm bảo thực hiện<br /> Trong tình hình hiện nay, bảo. Bởi lẽ, nếu trong hoạt<br /> quyền con người ở Việt Nam<br /> việc thành lập mới một cơ động công vụ vẫn còn sự ích<br /> trong giai đoạn hiện nay./.<br /> quan nhân quyền quốc gia sẽ kỷ, chủ nghĩa cá nhân, tham<br /> là bất hợp lý so với tinh thần ô, hối lộ... thì chắc chắn nhân ——————<br /> 1. PGS, TS Nguyễn Tất Giáp; PGS, TS<br /> Nghị quyết số 18/NQ-TW: “Kiên quyền mới chỉ dừng lại ở việc Đặng Dũng Chí; PGS, TS Hoàng Văn Nghĩa,<br /> quyết giảm và không thành lập “thực hiện” chứ chưa có “đảm “Đảm bảo quyền con người trong điều kiện<br /> đẩy mạnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện<br /> mới các tổ chức trung gian; giải bảo”. Mặt khác, quyền con nay”, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2016, tr,26.<br /> <br /> thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức người có được “thỏa mãn” hay 2. PGS, TS Nguyễn Tất Giáp; PGS, TS<br /> Đặng Dũng Chí; PGS, TS Hoàng Văn Nghĩa,<br /> hoạt động không hiệu quả. không phụ thuộc rất lớn đến sđd, 2016, tr.542.<br /> <br /> Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiệu quả của hoạt động thực 3. Tất cả các quốc gia trên thế giới<br /> thực hiện việc đảm bảo nhân quyền thông<br /> không được tăng thêm đầu mối thi công vụ, nói cách khác là qua hai cơ chế: quốc tế và quốc gia. Trong<br /> và biên chế; trường hợp đặc biệt sự phụ thuộc vào năng lực của phạm vi nội dung này, tác giả chỉ đề cập tới<br /> cơ chế quốc gia.<br /> cần tăng thêm đầu mối từ cấp cán bộ công chức. Điều này 4. Nghị quyết số 18/NQ-TW “Một số<br /> vụ, cục hoặc tương đương trở đòi hỏi, đội ngũ cán bộ công vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ<br /> máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động<br /> lên phải có ý kiến của Bộ Chính chức phải thường xuyên rèn hiệu lực, hiệu quả”.<br /> <br /> trị”. Mặc dù vậy, cần khẳng luyện, trau dồi kiến thức, kỹ 5. Nghị quyết TW 4 khóa XII<br /> <br /> định mục tiêu của việc thành năng nhằm đáp ứng nhiệm vụ 6. Nghị quyết TW4 Khóa XII nhận<br /> định:“Chưa chủ động và thiếu giải pháp phù<br /> lập cơ quan nhân quyền quốc trong tình hình mới. hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội<br /> nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin,<br /> gia là nhằm bảo đảm tốt hơn Thứ tư, thực hiện tốt chế mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Việc quản lý<br /> thông tin còn lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh<br /> quyền con người. Vì vậy, nên độ kiểm soát thông tin nhằm để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai<br /> thực hiện chuyên môn hóa cơ hạn chế tối đa việc lợi dụng lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc<br /> của các thế lực thù địch , phản động, phần tử<br /> quan thực hiện nhân quyền nhân quyền nhằm đấu tranh cơ hội và bất mãn chính trị”<br />