Xem mẫu

  1. Vi tri hien thi tren van ban Thực hiện chỉnh sửa ClipArt và hình ảnh 4. Vị trí hiển thị của ClipArt hoặc hình ảnh trên trang văn bản: • Vị trí hiển thị ClipArt hoặc hình ảnh trên văn bản: Ngoài thao tác nhấn chuột lên hình ảnh và kéo để định vị trí hiển thị cho ClipArt hoặc hình ảnh, bạn còn có thể định vị trí hiển thị qua các thông số lệnh được thiết lập sẵn trên trang văn bản. • Chọn ClipArt hoặc hình ảnh cần thực hiện. • Nhóm lệnh Format hiển thị, bạn chọn lệnh Position khi bạn nhấn chọn, một danh sách các lệnh vị trí hiển thị: • : ảnh hiển thị giữa • : hiển thị ảnh ở hai đoạn trong trang văn giữa phía phải trang bản. văn bản. • : hiển thị ảnh góc trái • : hiển thị ảnh phía trên trang văn bản. góc dưới phía trái trang văn bản. • : hiển thị ảnh ở giữa phía trên của trang văn bản. • : hiển thị ảnh ở giữa phía dưới trang văn bản. • : hiển thị ảnh góc phải phía trên trang văn
  2. bản. • : hiển thị ảnh • : hiển thị ảnh ở giữa góc phải phía dưới phía trái trang văn bản. trang văn bản. • : hiển thị ảnh ở giữa trang văn bản. • Nếu bạn muốn có sự lựa chọn các thông số hiển thị khác, bạn chọn More Layout Options. Hộp thoại Advanced Layout hiển thị: trong hộp thoại Advanced Layout, bạn chọn lớp Picture Position. • Horizontal: lựa chọn các thông số trong lớp này để định vị trí hiển thị của ClipArt hoặc hình ảnh theo đường ngang trang trang văn bản. • Vertical: lựa chọn các thông số trong lớp này để định vị trí hiển thị của ClipArt hoặc hình ảnh theo đường đứng trang trang văn bản. • Kiểu hiển thị ảnh so với chữ trong trang văn bản: Ngoài lựa chọn vị trí hiển thị ClipArt hoặc ảnh trên văn bản, bạn còn thêm lựa chọn hiển thị so với chữ trong văn bản thông qua lệnh Text Wrapping. • Chọn ClipArt hoặc hình ảnh cần thực hiện. • Nhóm lệnh Format hiển thị, bạn chọn lệnh Text Wrapping.
  3. một danh sách các kiểu hiển thị chữ bao bọc ClipArt hoặc ảnh hiển thị: • In Line with Text: hình nằm khoảng giữa hai dòng chữ. • Square: chữ sẽ bao quanh hình ảnh. • Tight: chữ nằm chồng lên hình ảnh. • In Front of Text: hình ảnh nằm trên chữ. • Top and Bottom: hình nằm giữa hai dòng chữ. • Through: chữ sẽ bao quanh hình. • More Layout Options: bạn có thể lựa chọn thêm các thông số khi nhấn chọn vào lệnh More Layout Options. Hộp thoại Advanced Layout hiển thị, bạn chọn lớp Text Wrapping và thay đổi các thông số. Developer by Qis Technology