Xem mẫu

  1. THÖÏC HAØNH THIEÁT KEÁ MAÙY MODUL LAÉP RAÙP VAØ MOÂ PHOÛNG ÑOÄNG HOÏC HEÄ THOÁNG DAÃN ÑOÄNG CÔ KHÍ Noäi dung: 1. Moät soá khaùi nieäm veà quan heä raøng buoäc cô baûn 2. Thieát keá chi tieát maùy 3. Taïo moâ hình laép raùp tónh 4. Taïo moâ hình laép raùp ñoäng 5. Phaân tích ñoäng hoïc Yeâu caàu: - Phaàn meàm Pro/Wildfire 2.0 - Caùc chi tieát maùy ñaõ thieát keá tröôùc cho sinh vieân khoâng chuyeân Muïc ñích: - Naém ñöôïc caùc khaùi nieàm veà baäc töï do, chuyeån ñoäng cô baûn cuûa caùc chi tieát cô khí. - Thieát keá moâ hình laép raùp tónh ñôn giaûn. - Thieát keá moâ hình chuyeån ñoäng ñôn giaûn. - Phaân tích moät soá yeáu toá veà ñoäng hoïc trong quaù trình chuyeån ñoäng. 1. Moät soá khaùi nieäm veà quan heä raøng buoäc cô baûn Raøng buoäc tónh: Raøng buoäc (Constrain) Chöùc naêng Align Tieáp xuùc Mate Ngang haøng Insert Ñoàng truïc Point On Line Ñieåm naèm treân ñöôøng thaúng Point On Surface Ñieåm naèm treân maët
  2. Raøng buoäc ñoäng: Raøng buoäc (Constrain) Chöùc naêng Pin Cho pheùp hai chi tieát quay ñoàng truïc Slider Cho pheùp tröôït ñoàng truïc hoaëc theo phöông Cylinder Cho pheùp quay ñoàng truïc vaø tröôït theo 1 phöông Planar Cho pheùp quay ñoàng truïc vaø tröôït theo 2 phöông Tham khaûo baøi thöïc haønh laép moâ hình Razor (Dao caïo raâu) Thöïc haønh laép raùp ñoäng cho heä thoáng Piston-xylanh: B1: Laép thaân xylanh leân maët phaúng chuaån. - Set Working Directory (Thieát laäp thö muïc laøm vieäc): File>Set Working Directory>Thuchanhthietkemay>ok - File>New>Assembly>Name: ñaët teân tuøy yù - Xaùc laäp ñôn vò laø mm: Edit>Setup>Unit>milimet Newton Second>Set>Ok>Close>Done
  3. - Insert>Component>Assembly hoaëc click bieåu töôïng >choïn chi tieát caàn laép raùp (Neáu muoán quan saùt chi tieát tröôùc thì choïn Preview)>xylanh.prt> >OK B2: Laép cô caáu cam vaø raøng buoäc vôùi xylanh - Insert>Component>Assembly>cam.prt - Axis alignment>truïc cuûa cam vaø xylanh (A2-A2) - Translation>choïn DTM1 treân xylanh vaø DTM3 treân cam - Choïn ñeå hieån thò hoaëc aån maët chuaån vaø ñöôøng truïc
  4. B3: Laép raùp Piston vaøo xylanh - Insert>Component>Assembly>Piston.prt> - Choïn raøng buoäc laø Cylinder>Axis alignment> A17 vaø A2 - Coù theå choïn bieåu töôïng naøy ñeå di chuyeån chi tieát - Keát quaû nhö hình
  5. B4: Laép thanh truyeàn cho Piston vaø xylanh - Insert>Component>Assembly>thanhtruyencd.prt - Choïn Connect>Pin - Choïn Axis alignment>A6 cuûa cam vaø A9 cuûa thanh truyeàn - Translation> maët DTM1 treân cam vaø maët DTM1 treân thanh truyeàn. - Taïo theâm raøng buoäc thanh truyeànvôùi piston>choïn Add (daáu + maøu xanh)>Pin>Axis Alignment>choïn truïc töông öùng>Translate> choïn maët Front treân piston vaø maët DTM1 treân thanh truyeàn töông öùng>OK
  6. - Choïn treân Model Tree beân traùi>Righ Mouse>Edit>Hieäu chænh laïi giaù trò sai leäch>Keát quaû nhö hình. - Töông töï cho piston vaø thanh truyeàn coøn laïi. B5: Laép cuøm giöõ thanh truyeàn baèng raøng buoäc tónh - Insert>Component>Assembly>thanhtruyennap.prt - Taïo raøng buoäc tónh (Place) Mate cho 2 maët vaø Insert cho 4 loã. B6: Laép naép xylanh baèng raøng buoäc tónh - Insert>Component>Assembly>napxylanh.prt - Taïo raøng buoäc tónh Mate cho 2 maët vaø Insert cho 2 caëp loã B7: Laép naép hoâng cho xylanh - Insert>Component>Assembly>naphong.prt - Taïo raøng buoäc tónh Mate vaø Insert B8: Laép baùnh ñaø vaøo truïc truyeàn baèng raøng buoäc tónh - Insert>Component>Assembly>banhdacd.prt - Taïo raøng buoäc tónh Insert vaø Mate Keát quaû nhö hình sau:
  7. 6. Phaân tích ñoäng hoïc Cung caáp caùc thoâng soá vaø ñoäng cô. - Choïn Application>Mechanism - Mechanism>Servo Motor>New - Khi xuaát hieän menu Join Axis thì choïn truïc noái truyeàn vaø xylanh - Menu Profile chon Velocity - A laø chu kyø nhaäp 72>Ok>Close - Choïn Mechanism>Analyses> - Xuaát hieän Menu choïn Run vaø quan saùt quaù trình chuyeån ñoäng. - Mechanism>Playback
  8. - Choïn Play Result ñeå quan saùt quaù trình chuyeån ñoäng - Löu quaù trình vôùi teân tuøy yù Coù theå caáp theâm caùc thoâng soá veà vaät lieâu, nhieät, ma saùt,… ñeå phaân tích quaù trình ñoäng löïc hoïc cho heä thoáng ñeå töø ñoù toái öu thieát keá, vaø öôùc löôïng ñoä beàn… Phaàn naøy chæ giaønh cho sinh vieân ngaønh Thieát keá – cheá taïo maùy trong lónh vöïc cô khí.
nguon tai.lieu . vn