Xem mẫu

  1. Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux Bài 6 Các dịch vụ Background ác Đoàn Minh Phương
  2. Nội dung • SSH Server • DNS Server • DHCP Server • LDAP Server
  3. Secure Shell • Tên gói: openssh-… • /etc/openssh/sshd_config • ~/.ssh/ – authorized_keys, id_dsa, id_dsa.pub, know_hosts • Mã hóa thông tin trao đổi giữa 2 host • Cho phép điều khiển, truyền – nhận file
  4. Domain Name Server • Tên gói: bind-… • /etc/named.conf – Định nghĩa các zone • /var/named/ – Cấu hình các zone • chroot
  5. Dynamic Host Configuration Protocol • Tên gói: dhcpd-… • /etc/dhcpd.conf – /usr/share/doc/dhcpd-…/dhcpd.conf.example • Cung cấp IP • Cung cấp Gateway • Cung cấp DNS Server • Cung cấp DNS postfix • Xác định theo MAC
  6. Lightweight Directory Access  Protocol • Tên gói: openldap-… • /etc/openldap/slapd.conf • Hỗ trợ nhiều dạng dữ liệu thông qua các schema • Cung cấp xác thực theo 3 mức – anonymous, user, root • Cung cấp khả năng phân quyền – read, write, auth • Dễ dàng tích hợp vào hệ thống • Dễ quản trị thông qua lệnh hoặc webbase
  7. Thực hành • Đọc kỹ yêu cầu của các bài thực hành. • Thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.