Xem mẫu

  1. Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux Bài 5 Cơ bản về Mạng ơ  Đoàn Minh Phương
  2. Nội dung • IP và Subnet • Định tuyến • File cấu hình và Tài liệu • Một số công cụ
  3. Ôn tập về IP và Subnet • IP là gì? • Có bao nhiêu Phân lớp • SubnetMask là gì? • Chia các mạng thành mạng con có ích lợi gì? • HostID, NetID và các công thức cơ bản
  4. Định tuyến • Các lớp IP không được định tuyến trên Internet? 203.162.0.11 R 169.16.0.3 R R
  5. File cấu hình và Tài liệu • /etc/host.conf (/etc/nsswitch.conf) • /etc/hosts • /etc/resolv.conf • /etc/sysconfig/network • /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-… • /etc/sysctl.conf và FORWARDING • /proc/sys/net/ipv4/ip_forward • /etc/services • /usr/share/doc/initscripts-…
  6. Một số công cụ • Netconfig ( [-d eth[n] ]), ifconfig, ifcfg, ifup, ifdown • /etc/init.d/network • hostname, host • ping, traceroute, route • nmap • nslookup • netstat • arp
  7. Thực hành • Đọc kỹ yêu cầu của các bài thực hành. • Thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.