Xem mẫu

  1. Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux Bài 4 Người dùng và Nhóm người dùng gư Đoàn Minh Phương
  2. Nội dung • Quản lý Người dùng • Quản lý Nhóm • Tích hợp với LDAP
  3. Quản lý người dùng • useradd (adduser) – /etc/default/useradd – /etc/skel • passwd • /etc/passwd • /etc/shadow (pwconv, pwunconv) • usermod • chage • userdel
  4. Quản lý Nhóm • groupadd • groupmod • groupdel • newgrp • gpasswd • /etc/group • /etc/gshadow • id, groups
  5. Thực hành • Đọc kỹ yêu cầu của các bài thực hành. • Thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.