Xem mẫu

  1. Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux Bài 3 Tiến trình, Khởi động, GRUB, Cài đặt Phần mềm i ế Đoàn Minh Phương
  2. Mô hình hoạt động của RPM
  3. Sử dụng RPM • Quy tắc đặt tên: – Tên file: name-version-release-architecture.rpm – Tên gói trong rpm database: name • Các tham số chính khi dùng rpm – Cài đặt: i (vh, --nodeps, --force, --aid) – Cập nhật: U (vh , --nodeps, --force, --aid) – Xóa: e – Truy vấn: q (a, l, i, p, f, R) • yum
  4. Thực hành • Đọc kỹ yêu cầu của các bài thực hành. • Thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.