Xem mẫu

  1. Th c ăn nhanh, ti n nhưng không l i Hi n nay các lo i th c ăn “ăn nhanh, ăn li n” ngày càng tr nên ph bi n r ng rãi, các c a hàng "fastfood" cũng ua nhau m c lên r t nhi u, nó phù h p v i cu c s ng hi n i, kh n trương. Nhưng n u l m d ng ăn nhanh - fastfood s
  2. không có l i th m chí còn có h i cho s c kh e. Khách hàng c a các c a hàng fastfood này (KFC, Lotteria, BBQ...) ch y u là các cô c u thanh, thi u niên. Nhi u b n tr cho r ng ây là phong cách ăn sành i u, bi u hi n c a l i s ng hi n i. i u ó ch úng m t ph n mà các b n chưa nh n th y ư c m t trái c a nó ó là m t cân i v dinh dư ng và có th có m t s ch t c h i sinh ra trong quá trình ch bi n nh hư ng t i s c kh e. Fastfood ch a nhi u calori và cholesterol nên kh năng gây béo phì cho nh ng ai có xu hư ng "l m d ng" chúng là r t cao, mu n t b t năng lư ng dư th a thì c n tăng cư ng ho t ng th l c và t p th d c thư ng xuyên nhưng khi s d ng ăn nhanh nhi u thì khi n con ngư i trì tr hơn (không ph i i ch mua th c ph m, ch bi n, n u nư ng...). Các nghiên c u y t cho th y vi c dùng fastfood và nư c ng t có gas, soda... thư ng xuyên s không t t cho ch c năng gan.
  3. Không ch cung c p nhi u ch t béo và cholesterol, nhi u lo i th c ăn nhanh còn có ch s ư ng huy t cao (ch s chuy n hoá carbonhydrat thành glucose ưa vào máu), ví d như các lo i bánh ư c làm t b t mì tr ng, khoai tây rán, các lo i nư c ng t có gas (là nh ng thành ph n có trong kh u ph n c a fastfood). Khi dùng các lo i th c ăn nhanh trong thành ph n có các lo i th c ăn trên s làm lư ng ư ng tăng trong máu nhanh, khi n tuy n t y ph i ti t nhi u insulin giúp chuy n hoá glucose thành năng lư ng, do tuy n t y luôn ph i ho t ng quá nhi u s b suy gi m ch c năng và d n n ái tháo ư ng týp 2. B nh này trư c ây ch g p ngư i l n nay ã g p tr em mà nh ng tr em m p có nguy cơ m c cao hơn. Các món ăn nhanh thư ng ơn gi n không mang tính a d ng th c ph m. Theo l i khuyên c a các chuyên gia dinh dư ng, m i b a ăn c n có 4 nhóm th c ph m (nhóm ch t b t, nhóm ch t m, nhóm ch t
  4. béo, nhóm vitamin và mu i khoáng) v i 15 lo i th c ph m ph i h p khác nhau. Trong fastfood thư ng s lư ng các lo i th c ph m ít và ph i qua ch bi n công nghi p nên thi u các thành ph n vi lư ng và khoáng ch t. Do ó fastfood thư ng thi u và m t cân i v dinh dư ng chưa k n v n không m b o an toàn v sinh th c ph m trong khâu l a ch n th c ph m u vào không ư c ki m soát ch t ch , s d ng các ch t ph gia trong t m ư p và các d ng c ch a ng không áp ng tiêu chu n v sinh. Thói quen ăn fastfood s làm cho các b n gái tr sao nhãng quan tâm n vi c n i tr , n công gia chánh, n b a ăn gia ình ( ó chính là m t ph n quan tr ng c a h nh phúc gia ình sau này). m t s nư c phát tri n, ngư i dân quen ăn fastfood và nh ng th c ăn nhi u ch t béo, năng lư ng d n n t l ngư i th a cân, béo phì r t cao (Hà Lan, M ...) ã có nh ng chương trình, chi n d ch tuyên truy n nên gi m ăn fastfood, ăn nhi u rau xanh
  5. và tăng cư ng ho t ng th l c. Th c ra các lo i fastfood (th c ăn nhanh) r t phù h p v i cu c s ng kh n trương. Nhưng cái ích c a chúng ta là ăn sao cho ngon, cho ti n nhưng ph i m b o s c kho , v p và phòng tránh ư c b nh t t. Do v y ch nên ăn fastfood khi th c s b n r n, thi u th i gian, không nên ăn thư ng xuyên, kéo dài nhi u ngày. Các b a ăn truy n th ng v i a d ng th c ph m tươi, s ch, cân i s em l i s kho m nh, thân hình cân i và phòng tránh ư c các b nh liên quan n ăn u ng.