Xem mẫu

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 838 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG KHOÁNG TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP                 Animal feeding stuffs ­ Mineral levels in compound  feeds HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 838 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG KHOÁNG TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP Animal feeding stuffs ­ Mineral levels in compound  feeds (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh hµm lîng kho¸ng trong  thøc ¨n hçn hîp. 2. ChØ tiªu quy ®Þnh.  Hµm lîng kho¸ng trong thøc ¨n hçn hîp cho gia cÇm  vµ lîn ®îc qui ®Þnh trong c¸c b¶ng díi ®©y:  B¶ng   1:   Hµm   lîng   kho¸ng   trong   thøc   ¨n   hçn   hîp   hoµn  chØnh cho gia cÇm. Cho gµ Cho vÞt Sè Tªn nguyªn tè Gµ  Gµ  Gµ sinh  VÞt  VÞt  VÞt  TT thÞt sinh  s¶n h­ thÞt sinh  sinh  s¶n  íng  s¶n h­ s¶n h­ híng  trøng íng  íng  thÞt thÞt trøng 1 Can xi (%) 0,8 ­  0,8 ­ 4,0 0,8 ­  0,8 ­ 4,0 1,2 1,2 2 Phot pho  0,6 0,45 0,50 0,60 tæng sè (%),  min 3 Muèi (%) 02 ­ 0,5 4 §ång (mg/kg) 5 – 35 2 ­ 35 5 S¾t (mg/kg) 100 ­ 80 ­ 1250 20 ­ 1250 1250 6 KÏm (mg/kg) 50 ­ 250 7 Coban  10 (mg/kg), max 8 Mangan  50 ­  100 ­ 250 50 ­ 250 (mg/kg) 250 9 Iod (mg/kg) 0,4 ­  0,5 ­ 300 1 ­ 300 300 2
  3. 10 Molip®en  2,5 (mg/kg), max 11 Flo (mg/kg),  250 max 12 Selen  0,1 ­ 0,5 (mg/kg), max 13 Asen  2,0 (mg/kg), max 14 Ch× (mg/kg),  5,0 max 15 Thuû ng©n  0,10 (mg/kg), max 16 Cadimi  0,50 (mg/kg), max B¶ng   2:   Hµm   lîng   kho¸ng   trong   thøc   ¨n   hçn   hîp   hoµn  chØnh cho lîn. Sè Lîn con  Lîn thÞt Lîn c¸i  Lîn n¸i  TT  Tªn nguyªn  tËp ¨n vµ  vµ ®ùc  chöa vµ  tè sau cai  hËu bÞ nu«i con s÷a ®Õn  15 kg 1 Can xi (%) 0,7 – 2,0 0,8 – 1,2 0,8 – 1,0 0,8 – 1,2 2 Phot pho  0,5 0,6 0,55 0,6 tæng sè (%),  min 3 Muèi (%) 0,2 – 0,5 0,2 ­1,0 0,3 – 1,0 0,3 – 1,0 4 §ång (mg/kg) 5 – 175 5 S¾t (mg/kg) 80 – 1250 6 KÏm (mg/kg) 50 – 250 7 Coban  10 (mg/kg), max 8 Mangan  3 – 250 10 ­ 250 15 ­ 250 (mg/kg) 9 Iod (mg/kg) 0,15 – 300 60 ­ 300 10 Molip®en  5,5 (mg/kg), max 11 Flo (mg/kg),  100 max 12 Selen  0,50 (mg/kg), max 13 Asen  2 (mg/kg), max 3
  4. 14 Ch× (mg/kg),  5 max 15 Thuû ng©n  0,1 (mg/kg), max 16 Cadimi  0,5 (mg/kg), max KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng 4