Xem mẫu

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 869 : 2006    thøc ¨n ch¨n nu«i ­ s¾n kh«  Yªu cÇu kü thuËt Animal  feedstuffs ­ Dry cassava ­ Specification HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 869 : 2006 thøc ¨n ch¨n nu«i ­ s¾n kh«  Yªu cÇu kü thuËt Animal  feedstuffs ­ Dry cassava ­ Specification (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Ti  chuÈn nµy qui ® Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tè i th i u ® èi ªu Ó   víi s¾ n kh« dïng l  thøc ¨n ch¨n nu«i µm . 2 . Tµ i li u v i n dÉn Ö Ö TCVN 4325­86. Thøc ¨n  ch¨n   nu«i ­ Ph¬ ng ph¸p  l  m Éu vµ  Êy chuÈn bÞ m Éu. TCVN  1532 : 1993.  Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ ng ph¸p thö  c¶m  quan. TCVN   4326 : 2001. Thøc ¨n  ch¨n  nu«i ­ X¸c ® Þnh ® é Èm  vµ  hµm lî  chÊt bay h¬ i ng  kh¸c. TCVN  4329 : 1993.  Thøc ¨n  ch¨n nu«i ­ X¸c ® Þnh hµm lî   ng x¬ th«. TCVN  1540 ­ 86.  Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ ng ph¸p x¸c ® Þnh é  ®   nhiÔm c«n trï . ng TCVN  5750 ­ 93. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ ng ph¸p x¸c ® Þnh nÊm  m en vµ nÊm m èc. TCVN   6953 : 2001. Thøc ¨n  ch¨n  nu«i ­ X¸c ® Þnh hµm  lî   ng afl tox i  B1 trong thøc ¨n  hçn hîp. Ph¬ng ph¸p s¾c ký láng  a n hiÖu n¨ng cao. 10 TCN   604 : 2004. N«ng s¶n thùc phÈm ­ Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh hµm lîng axit xyanhydric. 3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Trong tiªu chuÈn nµy sö dông c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa  sau: 3.1. S¾n kh« lµm thøc ¨n ch¨n nu«i: lµ s¶n phÈm lµm kh« tõ  cñ s¾n t¬i cã vá hoÆc kh«ng cã vá díi d¹ng s¾n l¸t, s¾n th¸i  thµnh sîi dµi hoÆc s¾n khóc (s¾n g¹c nai). 3.2. T¹p chÊt ®îc hiÓu lµ: Nh÷ng vËt kh«ng cã b¶n chÊt lµ  s¾n kh« bao gåm t¹p chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬. 2
  3. 3. . . T¹p  chÊt h÷ u c¬ : Bao gåm c¸c l ¹i  ngò cèc kh¸c, vá,  2 1 o th© n, ¸  s¾ n,  l  x¸c c«n trï , l  vµo trong s¾ n kh«. ng Én 3. . .  T¹p  chÊt v« c¬ :  Bao gåm  c¸c  vi  ® ¸ 2 2 ªn  sái,  c¸t s¹n ,  m ¶nh m  l ¹i,  thuû ti , l  vµo trong s¾ n kh«.  ki o nh Én 4. Yªu cÇu kü thuËt 4.1.  ChØ tiªu c¶m quan  S¾n kh« cã c¸c chØ tiªu c¶m quan ®îc quy ®Þnh trong b¶ng  1. B¶ng 1: C¸c chØ tiªu c¶m quan cña s¾n kh« lµm thøc ¨n ch¨n  nu«i Sè  ChØ tiªu Yªu cÇu TT Mµu   s¾c   tõ   tr¾ng   ®Õn   tr¾ng   ngµ,  kh«ng   è   vµng,   kh«ng   cã   mµu   mèc  ®en, cã mïi ®Æc trng cña s¾n kh«,  1 C¶m quan: kh«ng   cã   mïi   l¹,   kh«ng   cã   vÞ  ®¾ng,   kh«ng   cã   mïi   h«i,   chua,  mèc. M¶nh vËt r¾n s¾c  2 Kh«ng ®îc phÐp nhän S¾n kh« kh«ng ®îc chøa c¸c chÊt b¶o vÖ thùc vËt, c¸c chÊt  chèng mät vµ c¸c chÊt ®éc h¹i kh¸c, vît qu¸ møc tèi ®a cho  phÐp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  4.2. ChØ tiªu chÊt lîng cña s¾n kh« C¸c chØ tiªu ch©t lîng s¾n kh« ®îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 2. B¶ng 2: C¸c chØ tiªu chÊt lîng cña s¾n kh« Sè  ChØ tiªu Yªu cÇu TT 1 §é Èm tÝnh theo % khèi lîng, kh«ng lín h¬n 12,0 T¹p chÊt tÝnh theo % khèi lîng, kh«ng lín  2 3,0 h¬n 3 S©u mät sèng  kh«ng cã X¬   th«   tÝnh   theo   %   khèi   lîng,   kh«ng   lín  4 5,0 h¬n Vi   sinh   vËt   cã   h¹i:   NÊm   mèc   (khuÈn  5 1× 103 l¹c/gam) kh«ng lín h¬n 6 Hµm lîng aflatonxin  tæng sè tÝnh b»ng µg/ 50 kg ( ppb) kh«ng lín h¬n  7 Hµm   lîng   axit   Xyanhydric   (HCN)   tÝnh   b»ng  100 3
  4. m g/kg, kh«ng lí  h¬ n n 5. Ph¬ng ph¸p thö 5.1. Ph¬ng ph¸p chuÈn bÞ  mÉu thö theo TCVN 4325 ­ 86. 5.2. Ph¬ng  ph¸p thö  c¶m quan vµ vËt l¹ theo TCVN ­ 1532 :  1993.                              5.3.   X¸c   ®Þnh   ®é   Èm   theo   TCVN   4326   :   2001   (ISO   6496   :  1999). 5.4. X¸c ®Þnh hµm lîng x¬ theo TCVN 4329 :1993. 5.5. X¸c ®Þnh ®é nhiÔm c«n trïng theo: TCVN 1540­86. 5.6. X¸c ®Þnh nÊm mèc  theo TCVN  5750 : 1993. 5.7. X¸c ®Þnh aflatoxin  theo TCVN  6953 : 2001. 5.8. X¸c ®Þnh hµm lîng axit xyanhydric (HCN) theo  10 TCN  604 : 2004.                            6. Bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 6.1. Bao gãi ­ S¾n kh« ®îc ®ãng trong bao polyetylen, polypropylen hoÆc  trong bao t¶i thêng. ­ C¸c lo¹i bao b× nªu trªn ph¶i bÒn, kh«ng r¸ch, kh«ng cã  chÊt ®éc h¹i vµ kh«ng mang mÇm bÖnh. 6.2. B¶o qu¶n: S¾n kh« ®îc b¶o qu¶n trong kho kh« s¹ch, ®Ó  n¬i cao  r¸o, tho¸ng  m¸t, kh«ng cã chÊt  ®éc h¹i  vµ kh«ng  mang mÇm bÖnh. 6.3. VËn chuyÓn: Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn s¾n kh« ph¶i kh«,  s¹ch, kh«ng cã mïi l¹ vµ ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh Thó y. Bùi Bá Bổng 4