Xem mẫu

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 985 : 2006  thøc ¨n ch¨n nu«i ­ ng« h¹t Yªu cÇu kü thuËt  Animal feedstuffs – Maize ­ Speification HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 985 : 2006  thøc ¨n ch¨n nu«i ­ ng« h¹t Yªu cÇu kü thuËt  Animal feedstuffs ­ Maize (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Ti  chuÈn nµy qui ® Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tè i th i u ® èi ªu Ó   víi ng« h¹t dïng l  thøc ¨n  ch¨n nu«i µm . 2 . Tµ i li u v i n dÉn Ö Ö TCVN 4325­ 86. Thøc ¨n  ch¨n  nu«i ­ Ph¬ ng ph¸p l  m É Êy u vµ  chuÈn bÞ m Éu. TCVN 4994 ­89 (I  5223: 1983). R© y SO  thö cho ngò cèc. TCVN  1532 : 1993.  Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ ng ph¸p thö  c¶m  quan. TCVN   4326 : 2001. Thøc ¨n  ch¨n  nu«i ­ X¸c ® Þnh ® é Èm  vµ  hµm   lîng   chÊt   bay   h¬ i kh¸c. TCVN  1540 ­ 86. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ ng ph¸p x¸c ® Þnh ® é   nhiÔm c«n trï . ng TCVN  5750 ­ 93. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ ng ph¸p x¸c ® Þnh nÊm  m en vµ nÊm  m èc. TCVN   6953 : 2001. Thøc ¨n  ch¨n  nu«i ­ X¸c ® Þnh hµm  lî   ng afl tox i  B1 trong thøc ¨n  hçn hîp. Ph¬ng ph¸p s¾c ký láng  a n hiÖu n¨ng cao. 3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Trong tiªu chuÈn nµy sö dông c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa  sau: 3.1. Ng« h¹t:  gåm c¸c h¹t ng« nguyªn h¹t ®∙ ®îc t¸ch  khái  lâi ng«. 3.2. H¹t ng« vì vµ h¹t lÐp ­ Ngç vì: gåm nh÷ng phÇn h¹t vì lät qua sµng cã ®êng kÝnh  lç 4,8 mm vµ n»m l¹i trªn sµng cã ®êng kÝnh lç 2,4 mm, sau  khi ®∙ lo¹i bá c¸c t¹p chÊt. 2
  3. ­ H ¹t ng« l p l  h¹t cha chÝn hoÆ c Ð µ  cha ph¸t tri n  hoµn toµn  Ó (th êng n»m ë phÝa ® Çu  trªn  cu¶ b¾ p ng«). C¸c l ¹i  h¹t nµy  o còng cã thÓ  l t  qua sµng cã ®êng kÝnh l  4,  m m . ä ç 8   3. . H ¹t h háng hoµn toµn: H ¹t ng« vµ m ¶nh 3  ng« bÞ b i n chÊt  Õ râ  r t, do s© u bÖ nh, c«n trï ,  nÊm  m èc ph¸ ho¹i,  do n¶y  Ö ng m Çm , do ph¬ i    sÊy hoÆ c do c¸c nguyªn nh© n kh¸c. 3. . T¹p  chÊt: toµn  bé phÇn l t  qua sµng cã  ®êng kÝnh l   4 ä ç 2,  m m vµ nh÷ ng phÇn kh«ng cã b¶n chÊt l  ng« h¹t cßn l   4 µ ¹i trªn  sµng còng nh h¹t ng« bÞ h háng hoµn toµn ® Òu c  coi   ®î l  t¹p  chÊt. µ 3. . . T¹p  chÊt h÷ u c¬ : bao gåm c¸c h¹t ngò cèc kh¸c, c¸c  4 1 h¹t l¹, lâi ng«, th©n ng«, l¸ ng«, x¸c c«n trïng... 3.4.2. T¹p chÊt v« c¬: bao gåm c¸c m¶nh ®¸ sái, cÊt s¹n,  m¶nh kim lo¹i, thuû tinh... lÉn trong ng«. 4. Yªu cÇu kü thuËt 4.1. Chỉ tiªu c¶m quan  Ng« h¹t cã c¸c chØ tiªu c¶m quan ®îc quy ®Þnh trong b¶ng  1. B¶ng 1: C¸c chØ tiªu c¶m quan cña ng« h¹t lµm thøc ¨n ch¨n  nu«i Sè  ChØ tiªu Yªu cÇu Cã mµu ®Æc trng cho tõng gièng  ng«; kh«ng cã chÊt ®éc h¹i theo  qui   ®Þnh   hiÖn   hµnh;   kh«ng   cã  1 C¶m quan mïi l¹ hay bÊt cø mïi g× chøng  tá   bÞ   h  háng,   mïi   mèc,   h«i,  khÐt. M¶nh   vËt   r¾n   s¾c  2 Kh«ng ®îc phÐp nhän H¹t   kh¸c   mµu,   tÝnh  3 theo   %   khèi   lîng,  5 kh«ng lín h¬n Ng« h¹t kh«ng ®îc chøa c¸c chÊt b¶o vÖ thùc vËt, c¸c chÊt  chèng mät vµ c¸c chÊt ®éc h¹i vît qu¸ møc tèi ®a cho phÐp  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  4.2. ChØ tiªu chÊt lîng cña ng« h¹t lµm thøc ¨n ch¨n nu«i C¸c chØ tiªu chÊt lîng cña ng« h¹t ®îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 2. B¶ng 2: C¸c chØ tiªu chÊt lîng cña ng« h¹t lµm thøc ¨n ch¨n  nu«i 3
  4. Sè  ChØ tiªu Yªu cÇu TT 1 §é  Èm tÝnh theo % khèi lî , kh«ng lí   ng n 14,0 h¬ n 2 H ¹t vì vµ h¹t l p  tÝnh  theo  % khèi l­ Ð 6,0 î , kh«ng lí  h¬ n ng n 3 T¹p  chÊt tÝnh  theo  % khèi lî ,  kh«ng  ng 3,0 lí  h¬ n n 4 S© u ät  m  sèng Kh«ng ®î  cã c 5 V i  si   vËt:   NÊm   m èc  (khuÈn   l nh ¹c/g am )  1× 103 kh«ng lí  h¬ n n 6 Hµm lîng aflatoxin tæng sè tÝnh theo µg/ 100 kg, kh«ng lín h¬n 5. Ph¬ng ph¸p thö  5.1. Ph¬ng ph¸p chuÈn bÞ  mÉu thö theo TCVN 4325­86. 5.2. X¸c ®Þnh h¹t vì vµ h¹t lÐp. Sö dông sµng cã ®êng kÝnh  lç 4,8mm vµ 2,4mm theo TCVN 4994­89(ISO 5223: 1983). 5.3.  Ph¬ng ph¸p thö   c¶m quan vµ vËt ngo¹i lai theo TCVN  1532 :1993. 5.4. X¸c ®Þnh ®é Èm theo TCVN 4326 : 2001 (ISO  6496:1999). 5.5.  X¸c ®Þnh ®é nhiÔm c«n trïng theo TCVN  1540­86. 5.6. X¸c ®Þnh sè khuÈn l¹c nÊm mèc theo TCVN  5750 : 1993. 5.7. X¸c ®Þnh hµm lîng aflatoxin theo TCVN  6953­2001. 6. Bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 6.1. Bao gãi ­ Ng« h¹t dïng lµm thøc ¨n ch¨n nu«i ®îc ®ãng gãi kÝn trong  bao polyetylen, polyphropylen hoÆc trong c¸c lo¹i bao t¶i  kh¸c. ­ C¸c lo¹i bao b× nªu trªn ph¶i bÒn, kh«ng r¸ch, kh«ng cã  chÊt ®éc h¹i vµ kh«ng mang mÇm bÖnh. 6.2. B¶o qu¶n: Ng« h¹t ®îc b¶o qu¶n trong kho kh« s¹ch, ®Ó  n¬i cao  r¸o, tho¸ng  m¸t, kh«ng cã chÊt  ®éc h¹i  vµ kh«ng  mang mÇm bÖnh. 6.3. VËn chuyÓn: Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ng« h¹t ph¶i kh«,  s¹ch, kh«ng cã mïi l¹ vµ ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh Thó y. Bùi Bá Bổng 4
  5. 5