Xem mẫu

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN                 TIÊU CHUẨN NGÀNH            10TCN 863 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i – Hµm lîng vi sinh vËt  tèi ®a cho phÐp trong thøc ¨n hçn hîp Animal feeding stuffs – Maiximum levels for microbiology in complete feed HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 863 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i – Hµm lîng vi sinh vËt  tèi ®a cho phÐp trong thøc ¨n hçn hîp Animal feeding stuffs – Maiximum levels for microbiology in complete feed (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh giíi h¹n tèi ®a cña vi sinh vËt  trong thøc ¨n hçn hîp cña gµ, vÞt vµ lîn.  2. Tµi liÖu viÖn dÉn Tµi liÖu viÖn dÉn sau ®©y lµ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông  tiªu chuÈn nµy ISO 6497:2002 (E): Animal feeding stuffs ­ Sampling (Thøc  ¨n ch¨n nu«i ­ LÊy mÉu). TCVN 5750:1993. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nÊm  men vµ nÊm mèc. TCVN 4829:2001 (ISO 6579:1993). Vi sinh vËt häc ­ Híng dÉn  chung vÒ ph¬ng ph¸p ph¸t hiÖn Salmonella. TCVN 6848:2001 (ISO 4832:1991). Vi sinh vËt häc ­ Híng dÉn  chung vÒ ®Þnh lîng Coliforms. Kü thuËt ®Õm khuÈn l¹c. TCVN 4991­89 (ISO 7937:1985). Vi sinh vËt  ­ Híng dÉn chung  vÒ   ph¬ng   ph¸p   ®Õm   Clostridum   perfringens.   Kü   thuËt   ®Õm  khuÈn l¹c. TCVN 4830­ 89 (ISO 6888:1983). Vi sinh vËt ­ Híng dÉn chung  vÒ ph¬ng ph¸p ®Õm vi khuÈn Staphylococcus aureus. Kü thuËt  ®Õm khuÈn l¹c. TCVN 4992­89 (ISO 7932:1987). Vi sinh vËt ­ Híng dÉn chung  ®Õm Bacillus cereus. Kü thuËt ®Õm  khuÈn l¹c ë 30oC. 3. ChØ tiªu quy ®Þnh 3.1. Tæng sè nÊm mèc cho phÐp (CFU) trong 1 gam thøc ¨n hçn  hîp cho gµ, vÞt, lîn ®îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1: Giíi h¹n tæng sè nÊm mèc cho phÐp trong thøc ¨n hçn  hîp cho gµ, vÞt, lîn. Tæng sè nÊm mèc  Sè TT Lo¹i gia cÇm (CFU/g), kh«ng lín h¬n 2
  3. 1 VÞt   con   (tõ   1­28  1× 103 ngµy tuæ i) 2 Nhãm vÞt cßn l¹i 1× 104 3 Gµ con (tõ 1­28 ngµy  1× 104 tuæi) 4 Nhãm gµ cßn l¹i 1× 105 5 Lîn   con   (1­60   ngµy  1× 104 tuæi) 6 Nhãm lîn cßn l¹i 1× 105 3.2. Giíi h¹n tæng sè vi khuÈn tèi ®a cho phÐp trong thøc  ¨n hçn hîp cña vÞt, gµ, lîn. B¶ng 2: Giíi h¹n tæng sè vi khuÈn tèi ®a cho phÐp trong  thøc ¨n hçn hîp cña vÞt, gµ, lîn. Sè  Lo¹i  Tæng sè vi khuÈn (CFU/g), kh«ng lín h¬n TT vi khuÈn VÞt con Nhãm  Gµ con  Nhãm  Lîn con  Nhãm  (tõ 1­28  vÞt  (tõ 1­ gµ cßn  (tõ 1­ lîn  ngµy  cßn  28  l¹i 60 ngµy  cßn  tuæi) l¹i ngµy  tuæi) l¹i tuæi) Tæng sè  1× 10 1 vi khuÈn  1× 104 5 1× 104 1× 105 1× 105 1× 106 hiÕu khÝ 1× 10 2 Coliforms 1× 102 2 1× 102 1× 102 1× 102 1× 102 1× 10 3 Ecoli 1× 102 2 1× 102 1× 102 1× 102 1× 102 Salmonell 4 a* 0 0 0 0 0 0 (CFU/25g) Staphyloco 1× 10 5 ccusaureus 1× 102 2 1× 102 1× 102 1× 102 1× 102 Clostridu m  1× 10 6 perfringe 1× 104 5 1× 104 1× 105 1× 104 1× 105 ns Bacillus  1× 10 7 cereus 1× 102 2 1× 102 1× 102 1× 102 1× 102 Pseudomon 1× 10 8 as 1× 104 4 1× 104 1× 104 1× 104 1× 104 * Salmonella: Kh«ng ®îc phÐp cã trong 25 gam thøc ¨n hçn hîp   . 4. LÊy mÉu LÊy mÉu theo ISO 6497:2002 3
  4. 5. Ph¬ng ph¸p thö 5. . X¸c ® Þnh æ ng sè nÊm m èc 1  t  theo TCVN 5750:1993. 5. .   Ph¸t   hi n   Sal onel a   theo   TCVN   4829: 2 Ö m l 2001(I   SO 6579:1993). 5. . X¸c ® Þnh 3  Col r s theo TCVN 6848: ifo m 2001(I  4832: SO 1991). 5. .   X¸c   ® Þnh  t ng  sè   C l 4 æ ostri um   perfri d ngens   theo   TCVN  4991­89 (I  7937: SO 1985). 5. . X¸c ® Þnh t ng sè Staphyl 5 æ ococcus aureus theo TCVN 4830­  89 (I  6888: SO 1983). 5. . X¸c ® Þnh æ ng sè Bacill s  cereus   theo   TCVN   4992­89  6  t u (I  7932: SO 1987). Bùi Bá Bổng 4