Xem mẫu

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 861 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i – hµm lîng kh¸ng sinh  vµ dîc liÖu tèi ®a cho phÐp  trong thøc ¨n hçn hîp Animal feeding stuffs – Maiximum levels of antibiotins and drugs in complete feed HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 861 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i – hµm lîng kh¸ng sinh  vµ dîc liÖu tèi ®a cho phÐp  trong thøc ¨n hçn hîp Animal feeding stuffs – Maiximum levels of antibiotins and drugs in complete feed (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh giíi h¹n tèi ®a hµm lîng kh¸ng  sinh vµ dîc liÖu trong thøc ¨n hçn hîp hoµn chØnh cho  gia cÇm, lîn vµ bß.  2. ChØ tiªu quy ®Þnh 2.1.   Hµm   lîng   kh¸ng   sinh   vµ   dîc   liÖu   tèi   ®a   cho   phÐp  trong   thøc   ¨n   hçn   hîp   cho   gia   cÇm   ®îc   quy   ®Þnh   trong  b¶ng 1. B¶ng 1: Hµm lîng kh¸ng sinh vµ dîc liÖu tèi ®a cho phÐp  trong thøc ¨n hçn hîp cho gia cÇm. Hµm lîng tèi ®a cho  Tªn kh¸ng  phÐp (mg/kg) Sè  sinh  Gµ thÞt Gµ  Cót Ghi chó TT vµ dîc liÖu trøn g 1 Amprolium 250 125 ­ 2 Axit  90 ­ ­ Arsanilic 3 BMD 50 25 20 ChØ dïng cho cót  (Bacitracin  díi 5 tuÇn tuæi Methylene­ Disalicylate) 4 Zinc  50 25 20 Bacitracin 5 Bambemycins 2 ­ ­ 6 Chlotetracyli 50  ­ ­ ne 7 Clopidol 250 ­ ­ Ngõng   sö  dông   5  ngµy   tríc   khi  giÕt mæ 2
  3. 8 Decoquinate 30 ­ ­ 9 Halofuginone 2,7 ­ ­ Ngõng   sö  dông   7  Hydrobromide ngµy   tríc   khi  giÕt mæ 10 Lasalocid 113 ­ ­ 11 Lincomycin 4 ­ ­ 12 Maduramycine 5 ­ ­ Ammonium 13 Monensin 110 ­ 73 14 Marasin/Nicar 72 ­ ­ bazin 15 Nitarsone 187 ­ ­ 16 Oxytetracylin 50 100 ­ e 17 Penicilline 50 ­ 50 ChØ dïng cho cót  díi 5 tuÇn tuæi 18 Robenidine 30 ­ ­ Ngõng   sö  dông   5  Hydrochloride ngµy   tríc   khi  giÕt mæ 19 Roxarsone 50 ­ ­ 20 Salinomycin 60 ­ ­ 21 Sulfadimethox 113 ­ ­ in   and  Ometoprim 5:3 22 Tylosin 50 50 23 Virginiamycin 5 ­ ­ 24 Zoalene 113,5 ­ ­ 2. .   Hµm  lî   kh¸ng   si   vµ   dî   li u   tè i   ® a  cho   phÐ p  2 ng nh c Ö trong thøc ¨n hçn hî  cho lî  ®î  quy ® Þnh p n c  trong b¶ng 2. B¶ng 2: Hµm lî  kh¸ng si  vµ dî  li u  tèi ® a ng nh c Ö  cho phÐp  trong thøc ¨n hçn hî  cho lî . p n Sè  Tªn kh¸ng sinh  Hµm lîng tèi ®a cho  Ghi chó TT vµ dîc liÖu phÐp (g/tÊn) 1 Axit Arsanilic 90 2 BMD 30 (Bacitracin Methylene  Disalicylate) 3 Zinc Bacitracin 80 Lîn   díi   3  50 th¸ng tuæi. 3
  4. 20 Lîn   díi   4  th¸ng tuæi. Lîn   díi   6  th¸ng tuæi. 4 Bambemycins 2 5 Carbadox 50 Ngõng   sö   dông  4   tuÇn   tríc  khi giÕt mæ 6 Chlotetracyline 50 7 Lincomycin 20 9 Olaquindox 50 Ngõng   sö   dông  4   tuÇn   tríc  khi giÕt mæ 10 Oxytetracyline 50 LiÒu phßng chØ  dïng   cho   lîn  con 11 Penecilline 50 12 Roxarsone 34 13 Tylosin 40 14 Virginiamycin 10 Cho   lîn   díi  60kg 2.3. Hµm lîng kh¸ng sinh vµ dîc liÖu tèi ®a cho phÐp trong  thøc ¨n hçn hîp cho bª vµ bß thÞt ®îc quy ®Þnh trong b¶ng3. B¶ng 3: Hµm lîng kh¸ng sinh vµ dîc liÖu tèi ®a cho phÐp trong  thøc ¨n hçn hîp cho bª vµ bß thÞt. Sè  Tªn kh¸ng sinh  Hµm lîng tèi ®a cho  Ghi chó TT vµ dîc liÖu phÐp  Amprolium 5 mg/kg thÓ träng Cho   bª,   bß   trong  21 ngµy Axit Arsanilic ­ Bacitracin  70 g/con/ngµy Methylene­ Disalicylate Zinc Bacitracin 35 mg/con/ngµy Bambemycins 10 mg/con/ngµy Chlotetracyline 350 g/con/ngµy Cho   bª,   bß   trong  28 ngµy Decoquinate 0,5 mg/kg thÓ träng Lasalocid 100 mg/con/ngµy 4
  5. Monensin 50 mg/con/ngµy 10. Oxytetracyline 0,22 mg/kg thÓ  träng 11. Tylosin 60 mg/con/ngµy 12. Virginiamycin 70 mg/con/ngµy Bùi Bá Bổng 5
nguon tai.lieu . vn