Xem mẫu

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 864 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ C¸m g¹o  Yªu cÇu kü thuËt Animal Feedstuffs - Rice bran - Specification HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 864 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ C¸m g¹o  Yªu cÇu kü thuËt Animal Feedstuffs. Rice bran - Specification (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1 . Ph ¹  vi ¸p  dông m Ti  chuÈn nµy qui ® Þnh ªu  c¸c yªu cÇu kü thuËt tè i th i u ® èi Ó   víi c¸m  g¹o dïng l  thøc ¨n ch¨n nu«i µm . 2 . T i  chuÈn v i n dÉn ªu Ö §Ó  x© y dùng ti  chuÈn nµy ® ∙ ªu  trÝch  dÉn c¸c ti  chuÈn sau: ªu TCVN  4325­86:  Thøc  ¨n   ch¨n   nu«i   Ph¬ ng  ph¸p   l   m Éu  vµ  . Êy chuÈn bÞ m Éu. TCVN 4328­86: Thøc ¨n  ch¨n  nu«i  Ph¬ ng ph¸p  x¸c  ® Þnh hµm  . lîng   nit¬   vµ   prote i  th«.  n TCVN 4327­86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ ng ph¸p x¸c ® Þnh hµm l­ î  tro  kh«ng tan trong axi ng t clohydric. TCVN 4329­1993: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ ng ph¸p x¸c ® Þnh hµm  lî  x¬ th«. ng TCVN 4331­86: Thøc ¨n ch¨n nu«i. Ph¬ ng ph¸p x¸c ® Þnh hµm l­ î  chÊt bÐ o th«. ng TCVN 6953: 2001: Thøc ¨n  ch¨n  nu«i  X¸c ® Þnh afl tox i  B1  . a n trong  thøc  ¨n  hçn hî  ­ Ph¬ ng ph¸p s¾ c ký l p áng  hi u n¨ng  Ö cao. 3 . Ph© n ¹ng chÊt lî g  h n C¸m g¹o dï ng l  thøc ¨n ch¨n nu«i ®î  chi  l  hai l µm c a µm o¹i:   ­ C¸m g¹o cha t¸ch  dÇu. G åm 2 h¹ng chÊt lî : h¹ ng ng 1 vµ  h¹ng 2 ­ C¸m g¹o ® ∙  t¸ch  dÇu. 4 . Yªu cÇu kü thuËt 4. . Yªu cÇu vÒ c¶m quan vµ vÖ si 1 nh 4. . . C¸  g¹  ph¶i t¬ i 1 1 m o , cã m µu ång nhÊt, cã m ï  ® i th¬m ® Æ c   trng, kh«ng cã dÊu hi u m èc, kh«ng vãn côc hoÆ c Ö  cã m ïi h«i  cña c¸m  ® Ó © u.  l    2
  3. 4. . . C¸ 1 2 m g¹ o kh«ng ®î  cã ure vµ c¸c chÊt ® éc c  h¹i.  D lî   ng chÊt b¶o qu¶n vµ c¸c chÊt nhi  bÈn kh¸c kh«ng ®î  vî  qu¸  Ôm c t m øc  tè i   ® a  cho   phÐp  theo   quy   ® Þnh  hi n   hµnh.  Hµm   lî   Ö ng afl toxi  kh«ng ®î  vî  qu¸ 100ppb (µg/ a n c t kg). 4. .  Yªu  cÇu vÒ  c¸c   chØ  ti   l  ho¸ cña  c¸m   g¹o  ®î  ghi  2 ªu ý c trong b¶ng 1.    3
  4. B¶ng 1: C¸c chØ ti  l  ho¸ cña c¸m  g¹o  ªu ý C¸m g¹o cha t¸ch  C¸m g¹o  ChØ tiªu dÇu ®∙ H¹ng 1 H¹ng 2 t¸ch dÇu 1. §é Èm, tÝnh theo % khèi  12 12 12 lîng, kh«ng lín h¬n 2.   Hµm   lîng   protein   th«,  tÝnh theo % khèi lîng, kh«ng  13 7 14 nhá h¬n 3.   Hµm   lîng   chÊt   bÐo   th«,  tÝnh theo % khèi lîng, kh«ng  12 12 2 nhá h¬n 4.   Hµm   lîng   chÊt   x¬   th«,  tÝnh theo % khèi lîng, kh«ng  8 12 10 lín h¬n 5.   Hµm   lîng   tro   th«,   tÝnh  theo % khèi lîng, kh«ng lín  15 15 16 h¬n 6.   Hµm   lîng   tro   kh«ng   tan  trong   axit   Clohy®ric   (c¸t  3 3 3 s¹n) tÝnh theo % khèi lîng,  kh«ng lín h¬n 7. Hµm lîng afflatoxin tæng  sè   tÝnh   theo   %   khèi   lîng,  100 100 100 kh«ng lín h¬n Kh«ng  8. M¶nh vËt r¾n s¾c nhän Kh«ng cã Kh«ng cã cã 5. Ph¬ng ph¸p thö 5.1. LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu theo TCVN 4325 ­ 86. 5.2. X¸c ®Þnh ®é Èm theo TCVN 4801 ­ 89. 5.3. X¸c ®Þnh hµm lîng protein th« theo TCVN 4328 ­ 86. 5.4. X¸c ®Þnh hµm lîng chÊt bÐo th« theo TCVN 4331 ­ 86. 5.5. X¸c ®Þnh hµm lîng x¬ th« theo TCVN 4329 ­ 1993 5.6. X¸c ®Þnh hµm lîng tro kh«ng tan trong axit clohydric  (c¸t s¹n) theo TCVN 4327 ­ 86. 5.7. X¸c ®Þnh hµm lîng aflatoxin B1 theo TCVN 6953 :2001 6. Bao gãi, ghi nh∙n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn. 6.1. Bao gãi: C¸m g¹o ®îc ®ùng trong c¸c bao kh«, bÒn ch¾c,  ®¶m b¶o vÖ sinh    4
  5. 6. .  G hi nh∙ :  G hi nh∙  ph¶i ® óng víi  c¸c  qui ® Þnh hi n  2 n n Ö hµnh. Trªn  bao b× ghi nh÷ ng néi dung sau: ­ Tªn s¶n phÈm ,  ghi râ  l ¹i  c¸m  g¹o. o ­ Khèi lî  tÞnh. ng ­ C¸c chØ ti  chÊt lî  chñ yÕ u vµ hµm lî . ªu ng ng ­ Tªn vµ ® Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt ki  doanh. nh ­ Ngµy s¶n xuÊt vµ thê i h¹n sö dông. NÕ u l  hµng rê i,  ®î  s¶n xuÊt hoÆ c µ c  nhËp khÈu theo sè lî  ng lí  chøa trong  conta i n ner hay xe goßng th×  cã thÓ  kh«ng d¸n  nh∙   nhng   ph¶i   cã   phi u   c«ng   bè   chÊt   lî n Õ ng   ® i m  .  kÌ 6. . B¶o qu¶n: C¸ 3 m g¹o  ®î  b¶o qu¶n trong  kho kh« s¹ch , ® Ó c   n¬ i cao  r¸o ,  tho¸ng  m ¸t, kh«ng cã  chÊt ® éc h¹i  vµ  kh«ng  m ang m Çm bÖ nh. 6. . VËn chuyÓ n:   Ph¬ ng ti n  vËn chuyÓ n c¸m  g¹o  ph¶i kh«,  4 Ö s¹ch , kh«ng cã m ï ¹  vµ ® ¶m b¶o yªu cÇu vÖ si  Thó y. i l nh Bùi Bá Bổng    5