Xem mẫu

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 984 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«I ­ Bét c¸ Yªu cÇu kü thuËt Animal feedstuffs. Fish meal - Specification HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 984 : 2006 Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Bét c¸  Yªu cÇu kü thuËt Animal feedstuffs - Fish meal - Specification (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu ®èi  víi bét c¸ ®îc chÕ biÕn tõ c¸ nguyªn con hoÆc mét phÇn con  c¸ cña nhiÒu chñng lo¹i dïng lµm thøc ¨n ch¨n nu«i. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn §Ó x©y dùng tiªu chuÈn nµy ®∙ trÝch dÉn c¸c tiªu chuÈn sau: TCVN 4800 ­ 89 (ISO 7088 ­ 1981). Bét c¸ ­ ThuËt ng÷ vµ  ®Þnh nghÜa. TCVN 4325 ­ 86. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ  chuÈn bÞ mÉu. TCVN 4326 ­ 86. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é  Èm. TCVN 4328 ­ 86. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng nit¬ vµ protein th«.  TCVN 4327 ­ 86. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng tro kh«ng tan trong axit clohydric. TCVN 4330 ­ 86. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng natriclorua (NaCl). TCVN 4331 ­ 86. Thøc ¨n ch¨n nu«i ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm  lîng chÊt bÐo th«. 3. Ph©n h¹ng chÊt lîng Bét c¸ ®îc ph©n thµnh 3 h¹ng chÊt lîng: h¹ng 1, h¹ng 2 vµ  h¹ng 3. 4. Yªu cÇu kü thuËt 4.1. Yªu cÇu vÒ c¶m quan vµ vÖ sinh 4.1.1 Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu c¶m quan cña bét c¸ ®îc ghi  trong b¶ng 1. B¶ng 1: C¸c chØ tiªu c¶m quan cña bét c¸  2
  3. H¹ng ChØ tiªu H¹ng 1 H¹ng 2 H¹ng 3 1. M µu s¾ c N© u nh¹t N© u Õn  ®  n© u  sÉm Cã m ï i th¬ m ® Æ c  trng cña bét c¸, kh«ng  2. M ïi cã m ïi m èc, ï  m i h«i hoÆ c ï  m i kh¸c l ¹. 3. Tr¹ng  th¸i bÒ n  T¬ i   kh«ng  vãn   côc,  kh«ng  cã   s© u  m ät,  , ngoµi kh«ng m èc,  kh«ng l  vËt l Én ¹. Bét  c¸   ph¶i  l t   sµng   cã   ®êng  kÝnh  m ¾ t ä   4. §é m Þn sµng 3, m , 0m  cho phÐ p phÇn cßn l  trªn  ¹i sµng kh«ng vît  qu¸ 5% . 4. . . Bét c¸ kh«ng ®î  chøa Sam onel a , E. Col  c¸c ® éc 1 2 c l i,  tè   nÊm  m èc vµ c¸c  chÊt ® éc h¹i.  D  lî  chÊt b¶o qu¶n vµ c¸c  ng chÊt nhi  bÈn kh¸c kh«ng ®î  vît  qu¸ m øc Ôm c  tè i ® a cho phÐ p  theo qui ® Þnh Ö n hµnh.  hi 4. . Yªu cÇu vÒ c¸c chØ ti  l  ho¸ 2 ªu ý Yªu  cÇu  vÒ   c¸c   chØ  ti   l   ho¸ cña   bét  c¸   ®î   qui ® Þnh  ªu ý c trong b¶ng 2. B¶ng 2: C¸c chØ ti  l  ho¸ cña bét c¸  ªu ý H¹ng ChØ tiªu H¹ng 1 H¹ng 2 H¹ng 3 1. §é  Èm , tÝnh  theo  % khèi lî ,  ng 10 10 10 kh«ng lí  h¬ n n 2. Hµm lî  prote i  th«, tÝnh theo  ng n 60 50 40 % khèi lî , kh«ng nhá h¬ n. ng 3. Hµm lî  chÊt bÐ o, tÝnh  theo  %  ng 8 10 12 khèi lî , kh«ng lí  h¬ n ng n 4. Hµm lî  m uèi ng  natri l rua , tÝnh  c o 2 3 5 theo % khèi lî , kh«ng lí  h¬ n ng n 5.  Hµm   lî   tro   kh«ng   tan   trong  ng axi  C l t ohy® ri  (c¸t  s¹n ) tÝnh theo  c 2 2,5 3 % khèi lî , kh«ng lí  h¬ n ng n Kh«ng  Kh«ng  Kh«ng  6. M ¶nh vËt r n s¾ c nhän. ¾ cã cã cã 7. Hµm lî  ni  bay h¬ i t ng sè,  ng t¬ æ 150 250 350 tÝnh theo m g/100g, kh«ng lí  h¬ n n 5. Ph¬ng ph¸p thö 3
  4. 5. . LÊy m Éu 1  vµ chuÈn bÞ m Éu theo TCVN 4325 ­ 86. 5. . X¸c ® Þnh é 2  ®  Èm theo TCVN 4326 ­ 86. 5. . X¸c ® Þnh 3  hµm lî  prote i  th« theo TCVN 4328 ­ 86. ng n 5. . X¸c ® Þnh 4  hµm lî  chÊt bÐ o th« theo TCVN 4331 ­ 86. ng 5. . X¸c ® Þnh hµm lî  natri l rua  ( aC l  theo TCVN 4330 ­  5 ng c o N ) 86. 5.6. X¸c ® Þnh hµm  lî  tro  kh«ng tan  trong  axi  cl ng t ohydri   c (c¸t s¹n) theo TCVN 4327 ­ 86.  5. . X¸c ® Þnh hµm lî  ni ¬  bay h¬ i æ ng sè theo ph¬ ng ph¸p  7 ng t  t chng cÊt díi  ® © y: 5. . . Ph¹  vi ¸p dông. 7 1 m Ph¬ ng ph¸p  cho phÐ p x¸c  ® Þnh hµm  lî  ni ¬  bay h¬ i trong  ng t bét c¸. Ph¬ ng ph¸p chØ ¸p  dông kh i lî  ni  bay h¬ i æ ng  ng t¬  t sè   nhá h¬n 0,25%. 5.7.2. Nguyªn t¾c. MÉu ®îc chiÕt b»ng níc, l¾ng trong vµ ®em läc. Dïng magiª  oxit ®Ó ®Èy NH3 ra khái mÉu thö chng cÊt vµ thu håi NH3 vµo  mét lîng chÝnh x¸c dung dÞch axit sulfuric. X¸c ®Þnh lîng  axit   sulfuric   d  b»ng   ph¬ng   ph¸p   chuÈn   ®é   víi   dung   dÞch  chuÈn natri hydroxit 0,1N. 5.7.3. Thuèc thö vµ ho¸ chÊt C¸c thuèc thö ph¶i ®îc c«ng nhËn ë cÊp tinh khiÕt   ph©n  tÝch vµ níc ph¶i lµ níc cÊt hoÆc níc cã ®é tinh khiÕt t¬ng  ®¬ng. ­ Dung dÞch axit tricloaxetic 20%. ­ Magie oxit. ­ Dung dÞch axit sulfuric 0,1N. ­ Dung dÞch chØ thÞ: Hoµ tan 33mg Brom cresol xanh víi 65  mg metyl ®á trong 100ml etanol 95%. ­ ChÊt chèng sñi bät (vÝ dô nh dÇu parafin...). ­ GiÊy qu×. 5.7.4. Dông cô vµ thiÕt bÞ. ­ ThiÕt bÞ chng cÊt Keldal ­ B×nh nãn cã dung tÝch 250ml. ­ B×nh ®Þnh møc cã dung tÝch: 200 vµ 250ml ­ Pipet bÇu cã dung tÝch 50ml. ­ Micro Buret ­ GiÊy läc ®Þnh lîng. 4
  5. 5. . . Ti n hµnh thö. 7 5 Õ C© n chÝnh x¸c ® Õn 1m g tõ  3­5g m Éu thö  cho vµo b× nh ® Þnh   0, m øc dung tÝch  250m l , cho thªm  kho¶ng 100m l c  cÊt, l c ® Òu  ní ¾   trong  30phót trªn  m ¸y l c víi  tèc  ® é ¾  30­40 vßng/ phót. Thª  m ti p  50m l Õ  dung dÞch axi  tri l t c oaxeti  20%  l c m ¹ c ¾ nh trong   2phót. Thª  ní  cÊt ® Õn m c  v¹ch , l c ® Òu, i ® Ó ¾ ng 5phót vµ  ¾  rå  l ® em l  b»ng g i  l  ® Þnh lî . D ï äc Êy äc ng ng pi pet hót chÝnh x¸c  50m l dÞch l  cña m Éu thö  cho vµo b× nh cÊt cña hÖ  thèng  äc Kel l,   thªm   ti p   50m l ní   cÊt  vµ   kho¶ng  2g  m agi   oxi   da Õ   c ª t. D ung dÞch ph¶i cã  m «i  trêng ki , Òm  thö  b»ng gi  qu×   nÕ u  Êy kh«ng ® ¹t yªu cÇu ph¶i ® i u chØ nh b»ng m agi Ò ª oxi  Cho vµ i  t. gi ät chÊt chèng sñ i bät, ti n  hµnh chng cÊt vµ thu  håi NH3  Õ vµo b×nh nãn chøa 1 lîng x¸c ®Þnh dung dÞch axit sulfuric  0,1N (thêng 20­50ml). Dïng dung dÞch NaOH 0.1N chuÈn ®é lîng H2SO4  d  trong b×nh  høng cho tíi khi dung dÞch chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu hång  bÒn.  TiÕn hµnh x¸c ®Þnh mÉu tr¾ng víi c¸c bíc nh trªn nhng thay  mÉu thö b»ng níc cÊt. 5.7.6. TÝnh kÕt qu¶. Hµm lîng nit¬ bay h¬i tæng sè, tÝnh b»ng sè miligam trong  100 gam mÉu theo c«ng thøc sau: (V1 ­ V2). 1.4 . 250 . 100 X =         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­          50 . m Trong ®ã:  V1   : ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 0,1N tiªu tèn khi chuÈn ®é  mÉu tr¾ng, tÝnh theo ml V1   : ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 0,1N tiªu tèn khi chuÈn ®é  mÉu thö, tÝnh theo ml 1.4 : lîng nit¬ øng víi 1ml dumg dÞch H2SO4 0,1N, tÝnh theo  mg  250: ThÓ tÝch dÞch pha lo∙ng mÉu thö, tÝnh theo ml 50  : ThÓ tÝch dÞch läc pha lo∙ng ®em chng cÊt, tÝnh theo  ml m   : Khèi lîng mÉu thö, tÝnh theo gam. 100:  HÖ sè qui vÒ phÇn tr¨m KÕt qu¶ cña phÐp thö lµ trÞ sè trung b×nh cña 2 lÇn x¸c  ®Þnh  song song  víi sù sai  kh¸c gi÷a  chóng  kh«ng  vît qu¸  10%. 5
  6. 5. . . CÇn tu© n thñ nguyªn t c: nÕ u lî  ni  t ng sè trong  7 7 ¾ ng t¬ æ m Éu thö lí  h¬ n 0, n 250% (250m g/100g) th×  ph¶i pha l ∙  dÞch  o ng l  ban ® Çu. äc   6. Bao gãi, ghi nh∙n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn. 6.1. Bao gãi: Tuú theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ yªu cÇu tiªu  dïng, khèi lîng tÞnh cña bét c¸ trong mçi ®¬n vÞ bao gãi cã  thÓ  25 hoÆc 50kg. Bét c¸ ph¶i ®îc ®ùng trong c¸c bao kÝn,  nhiÒu líp, líp bªn trong ph¶i lµ Poly Etylen.  6.2.  Ghi  nh∙n:  Ghi nh∙n  ph¶i  ®óng víi  c¸c  qui ®Þnh  hiÖn  hµnh. Trªn bao b× ghi nh÷ng néi dung sau: ­ Tªn s¶n phÈm, ghi râ lo¹i bét c¸. ­ Khèi lîng tÞnh. ­ C¸c chØ tiªu chÊt lîng chñ yÕu vµ hµm lîng. ­ Tªn vµ ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. ­ Ngµy s¶n xuÊt vµ thêi h¹n sö dông. 6.3. B¶o qu¶n: Bét c¸ ®îc b¶o qu¶n trong kho kh« s¹ch, ®Ó  n¬i cao  r¸o, tho¸ng  m¸t, kh«ng cã chÊt  ®éc h¹i  vµ kh«ng  mang mÇm bÖnh. 6.4.   VËn   chuyÓn:   Ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   bét   c¸   ph¶i   kh«,  s¹ch, kh«ng cã mïi l¹ vµ ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh Thó y. Bùi Bá Bổng 6