Xem mẫu

 1. Alien Enemy Kẻ thù nước ngoài Quan hệ buôn bán với kẻ thù bị coi là hoạt động bất hợp pháp. Do đó, Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho kẻ thù nước ngoài trong trường hợp xảy ra tổn thất. Nếu một người nào đó thay mặt Người được bảo hiểm ký kết đơn bảo hiểm, sau này người đó trở thành kẻ thù nước ngoài trong thời hiệu bảo hiểm, đơn bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt. Alien insurer Công ty bảo hiểm nước ngoài (Mỹ). Công ty bảo hiểm được thành lập theo những quy định pháp lý (luật định) của nước ngoài. Để một công ty bảo hiểm nước ngoài có thể tiến hành các hoạt động tổng hợp và bán sản phẩm của mình tại một số bang nào đó của Mỹ, công ty bảo hiểm này phải tuân thủ các điều luật và quy định đối với công ty bảo hiểm của bang đó. Alimonly substitution trust Tín thác thay thế tiền cấp dưỡng. Là sự thoả thuận trong đó người vợ/chồng- người X (là người phải trả tiền cấp dưỡng và/hoặc trợ cấp nuôi con cho chồng/vợ- người Y theo phán quyết của toà án) phải đóng góp tài sản (tiền vốn) vào một quỹ tín thác, để cuối cùng các khoản tiền sẽ được trả cho chồng/vợ- người Y. Theo uỷ thác này, khoản tiền trích ra từ thu nhập của số tiền vốn là khoản thu nhập phải chịu thuế của người Y, nhưng bất cứ khoản tiền nào trích từ khoản tiền vốn sẽ không phải là khoản thu nhập chịu thuế của người Y. Người X không được giảm thuế đối với số tiền rút ra từ số tiền gốc, và người X không phải chịu thuế thu nhập đối với thu nhập của khoản tiền rút ra. All lines insurance Bảo hiểm kết hợp toàn bộ. Kết hợp các hợp đồng bảo hiểm tài sản, trách nhiệm, sức khoẻ và nhân thọ trong một đơn bảo hiểm duy nhất, do một công ty bảo hiểm cấp. Xem thêm multiple line insurance. All Other Perils Mọi hiểm hoạ khác Trước đây, thuật ngữ này xuất hiện trong mẫu đơn bảo hiểm Tàu và Hàng hoá (S.G Form) và theo luật, được mở rộng để bảo hiểm các hiểm hoạ khác cùng loại. Với việc huỷ bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G, thuật ngữ trên không còn sử dụng trong các điều kiện của 36
 2. đơn bảo hiểm cũng như trong bất kỳ điều khoản bảo hiểm nào của mẫu đơn bảo hiểm hàng hải (MAR form). All risk insurance Xem all risks. All risks Mọi rủi ro. Bảo hiểm cho mỗi và mọi tổn thất trừ những tổn thất bị loại trừ cụ thể. Nếu công ty bảo hiểm không quy định loại trừ một số tổn thất cụ thể, thì tổn thất đó sẽ được tự động bảo hiểm. Đây là loại đơn bảo hiểm tài sản rộng nhất có thể được các nhà bảo hiểm cung cấp. Ví dụ, nếu một công ty bảo hiểm không quy định loại trừ những tổn thất do gió, hoặc do một vật thể - thiên thạch hoặc sao băng - rơi xuống ngôi nhà của người được bảo hiểm gây ra, người được bảo hiểm sẽ được bồi thường những tổn thất này. Xem thêm specified peril insurance. All Risks Whatsoever Bất kỳ mọi rủi ro. Đây không phải là đối tượng của các điều kiện bảo hiểm tiêu chuẩn. Thuật ngữ này dùng để quy định phạm vi bảo hiểm rộng hơn so với điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro. Tuy nhiên, thuật ngữ này vẫn bị chi phối bởi ý nghĩa giới hạn của từ rủi ro và tổn thất phải mang tính chất bất ngờ mới được bồi thường. Người bảo hiểm có thể không chấp nhận đơn bảo hiểm kiểu này, vì không có điều khoản loại trừ chung mà Người bảo hiểm thường thấy trong điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro (All Risks). Dù có bỏ điều khoản loại trừ chung nói trên, tổn thất chắc chắn sẽ xảy ra cũng không thuộc phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm. Allied lines Loại hình bảo hiểm liên quan. Các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản cùng loại có liên quan chặt chẽ với bảo hiểm cháy và thường được mua cùng với đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn. Các nghiệp vụ cùng loại bao gồm bảo hiểm xử lý dữ liệu; bảo hiểm phá huỷ; bảo hiểm động đất; điều khoản bảo hiểm chi phí xây dựng gia tăng; bảo hiểm nhiễm phóng xạ; bảo hiểm rò rỉ nước từ hệ thống chữa cháy tự động; bảo hiểm cây lấy gỗ; bảo hiểm hành động phá hoại và có dụng ý xấu; bảo hiểm các thiệt hại do nước. Allocated benefits Phúc lợi được phân phối. 37
 3. Những khoản thanh toán trong chương trình phúc lợi xác định. Các quyền lợi được phân bổ cho các thành viên tham gia chương trình trợ cấp hưu trí khi đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Do các quyền lợi được bảo hiểm được trả phí bảo hiểm đầy đủ, người lao động được đảm bảo một khoản lương hưu khi về hưu, dù công ty của họ ngừng hoạt động kinh doanh. Allocated funding instrument Phương pháp lập quỹ phân bổ trợ cấp. Hợp đồng bảo hiểm hoặc hợp đồng niên kim sử dụng trong chương trình hưu trí nhằm tăng thêm trợ cấp hưu trí thông qua việc đóng góp vào quỹ cho mỗi người lao động. Khoản trợ cấp này được bảo đảm cho người lao động khi về hưu; công ty bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán tất cả các quyền lợi mà công ty này đã nhận phí bảo hiểm. Chương trình hưu trí mà không có bất cứ quỹ nào chi trả trợ cấp trước khi về hưu được gọi là những phương pháp lập quỹ không phân bổ (các khoản trợ cấp không được cung cấp vào thời điểm thanh toán phí bảo hiểm). Allocation of plan assets Xem allocation of plan assets on termination. Allocation of plan assets on termination Phân phối tài sản của chương trình hưu trí khi hết hiệu lực. Việc phân phối tài sản khi chương trình hưu trí chấm dứt. Việc phân bổ này được thực hiện dưới hình thức (1) hoàn trả lại toàn bộ những khoản đóng góp của người lao động cộng thêm lãi hoặc (2) phân loại người lao động và người hưởng quyền lợi của họ theo quyền được hưởng trợ cấp hưu trí. Allowed assets Xem admitted assets Alteration of Port of Departure Thay đổi cảng khởi hành Khi tàu rời bến từ một cảng không phải là cảng được ghi rõ trong đơn bảo hiểm, bảo hiểm sẽ không có hiệu lực. (Dựa theo Luật bảo hiểm Hàng hải, 1906 điều 43). Alternative minimum cost method Phương pháp chi phí tối thiểu tuỳ chọn. 38
 4. Những phương pháp lập quỹ được phép thực hiện theo Điều luật đảm bảo thu nhập hưu trí cho người lao động năm 1974 (erisa). Cơ quan quản lý của chương trình hưu trí có thể tuân theo những tiêu chuẩn lập quỹ tối thiểu quy định bằng cách lựa chọn một phương pháp tuỳ chọn, theo đó chi phí thông thường là phần chi phí thấp hơn của chi phí thông thường (1) theo phương pháp chi phí thống kê của chương trình, hoặc (2) theo phương pháp chi phí trợ cấp tích luỹ, không dự đoán số tiền trợ cấp. Always Open Bảo hiểm liên tục (Luôn luôn mở sẵn) Thuật ngữ dùng trong hợp đồng bảo hiểm mở sẵn; có nghĩa là bảo hiểm vẫn tiếp diễn liên tục từ ngày bắt đầu có hiệu lực cho đến khi Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm thông báo huỷ bỏ bảo hiểm và thời hạn ghi trong thông báo đó đã kết thúc. Ambiguity Sự mập mờ (tối nghĩa). Ngôn ngữ trong đơn bảo hiểm có thể được coi là không rõ ràng hoặc được giải thích nhiều cách khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, toà án thường phán xử có lợi cho người được bảo hiểm và bất lợi đối với công ty bảo hiểm, vì đơn bảo hiểm được coi như hợp đồng cố định, và các công ty bảo hiểm đều có đủ năng lực pháp lý để sắp xếp ngôn ngữ trong hợp đồng rõ ràng. Ambiguity in a Policy Sự tối nghĩa trong đơn bảo hiểm. Nói chung, khi có sự tối nghĩa trong đơn bảo hiểm, các toà án sẽ giải thích sự tối nghĩa này có lợi cho Người được bảo hiểm. Trách nhiệm của Người bảo hiểm phải bảo đảm các điều kiện của đơn bảo hiểm thể hiện rõ ý định của các bên tham gia hợp đồng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ khi có sự tối nghĩa trong đơn bảo hiểm do người môi giới đại diện cho quyền lợi của Người được bảo hiểm soạn thảo, và sau đó gửi cho Người bảo hiểm để chấp thuận và ký. Trong trường hợp đó, toà án có thể chấp nhận lời bào chữa của Người bảo hiểm dựa vào tiền lệ pháp lý chống ưu tiên và có thể giải thích sự tối nghĩa đó có lợi cho Người bảo hiểm. Amendment Bản sửa đổi bổ sung. Điều khoản bổ sung đơn bảo hiểm gốc để thay đổi hoặc bổ sung các quyền lợi và phạm vi bảo hiểm của hợp đồng. Ví dụ, có thể sửa đổi đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà để bảo hiểm cho ngôi nhà thứ hai; có thể bổ sung các rủi ro khác vào đơn bảo hiểm. Xem thêm endorsement; rider. 39
 5. American ACADEMY OF ACTUARIES Viện tính toán bảo hiểm Mỹ Một hội nghề nghiệp chuyên quy định các tiêu chuẩn nghề nghiệp của những người chuyên làm nghề tính toán bảo hiểm. Các thành viên của hội được phép sử dụng danh hiệu MAAA (Members of American Academy of Actuaries - Hội viên Viện tính toán bảo hiểm Mỹ). Bộ Lao động và Thuế vụ Mỹ qui định rằng hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan chính phủ phải được một thành viên của Viện tính toán bảo hiểm Mỹ ký xác nhận tính chính xác của các số liệu liên quan tới việc tính toán các quyền lợi phải trả và việc chi trả các quyền lợi ấy. Viện này có trụ sở tại Chicago, bang Illinois. American AGENCY SYSTEM Hệ thống đại lý bảo hiểm của Mỹ Hệ thống tiếp thị bảo hiểm thông qua các đại lý độc lập; còn gọi là hệ thống đại lý độc lập. Các đại lý độc lập thường đại điện cho một số công ty bảo hiểm và bán bảo hiểm theo các điều kiện bảo hiểm có sẵn và với mức phí bảo hiểm có lợi nhất. Các đại lý độc lập được trả hoa hồng dưới hình thức một tỷ lệ phần trăm của số phí bảo hiểm thu được trên các đơn bảo hiểm đã bán. Họ lưu giữ số liệu thống kê của các đơn bảo hiểm đã bán được và có quyền thương lượng tái tục bảo hiểm theo các đơn này. Họ không buộc phải duy trì bán bảo hiểm cho một công ty cố định và có thể chuyển nhượng dịch vụ cho một công ty khác vào thời điểm tái tục bảo hiểm dịch vụ đó. American Cargo War Risk Reinsurance Exchange Hiệp hội giao dịch tái bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với hàng hoá của Mỹ. Các công ty bảo hiểm hàng hải Mỹ tập hợp lại lập thành một hiệp hội để nhận tái bảo hiểm các rủi ro chiến tranh đối với hàng hoá. Hiệp hội này có trụ sở tại New York, nhận bảo hiểm rủi ro chiến tranh trong thời chiến. American COLLEGE Trường đại học bảo hiểm Mỹ Trước đây là Trường Đại học Bảo hiểm Nhân thọ Mỹ. Trường có quyền phong tặng các danh hiệu CLU (Chartered Life Underwriter - Khai thác viên bảo hiểm nhân thọ có cấp bậc) và ChFC (Chartered Financial Consultant - Tư vấn tài chính có cấp bậc). Trường này đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và nghiệp vụ tài chính, bao gồm cả sinh viên nội trú và ngoại trú. Các khoá học thường tập trung vào các chủ đề bảo hiểm nhân thọ, tài chính, đầu tư, đánh giá kinh doanh, lập kế hoạch về thuế và kế hoạch hoá bất động sản. Trường này cũng đào tạo thạc sĩ ngành tài chính, trường đóng tại Bryn Mawr, bang Pennsylvania. 40
 6. AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURANCE Hội đồng bảo hiểm nhân thọ Mỹ Một tổ chức của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Hội đồng này tập trung vào nghiên cứu vấn đề pháp lý và các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở cấp liên bang, bang và địa phương. Thành viên của Hội đồng bao gồm các công ty bảo hiểm nhân thọ, thuộc loại hình tương hỗ và cổ phần. Hội đồng thuyết phục những người có chức, có quyền đưa ra các quan điểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, nhằm tác động tới công luận và pháp chế. Hội đồng còn kiểm soát các thông tin về bảo hiểm nhân thọ đưa ra công chúng. Hội đồng đặt trụ sở tại Washington, D.C. American Hull Form Mẫu đơn bảo hiểm thân tàu của Mỹ Đây là một bộ điều khoản bảo hiểm do Hiệp hội Bảo hiểm Mỹ ban hành để sử dụng trong các đơn bảo hiểm thân và máy móc của tàu biển. Bộ điều khoản này dựa trên cơ sở của mẫu đơn bảo hiểm S.G được đính kèm điều khoản bảo hiểm Thời hạn- Thân tàu 1970 của hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, song có nhiều thay đổi để đáp ứng các yêu cầu của thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ không huỷ bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G về bảo hiểm thân tàu như thị trường Anh năm 1983, do đó kể từ khi đưa ra bộ điều khoản bảo hiểm thời hạn- thân tàu 1983, Hiệp hội này không đưa ra thị trường thêm một bộ điều khoản bảo hiểm nào khác. American Hull Insurance Syndicate Nghiệp đoàn Bảo hiểm thân tàu Mỹ Hiệp hội của các Công ty bảo hiểm Mỹ nhận dịch vụ bảo hiểm thân tàu và cấp đơn bảo hiểm chung của các công ty. American Institute for Property and Liability Underwriters Viện bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm Mỹ Một tổ chức phong tặng các danh hiệu Khai thác viên bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm có cấp bậc (Chartered Property and Casualty Underwriters). Viện này đào tạo sinh viên đại học và cao học thông qua các khoá học về bảo hiểm tài sản và trách nhiệm dưới hình thức hàm thụ. Các khoá học tập trung vào các chuyên đề bảo hiểm và quản lý rủi ro, bảo hiểm và quản lý rủi ro tài sản doanh nghiệp, bảo hiểm và quản lý rủi ro về trách nhiệm doanh nghiệp, bảo hiểm và quản lý rủi ro cá nhân, hoạt động của công ty bảo hiểm, môi trường pháp lý của bảo hiểm, quản lý, kế toán, tài chính và kinh tế học. Viện bảo hiểm này có trụ sở tại Malvern, Pennsylvania American Institute of Marine Underwriters 41
 7. Hiệp hội các nhà Bảo hiểm hàng hải Mỹ Tương tự như Hiệp hội các Nhà bảo hiểm Luân Đôn, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Mỹ được thành lập để phối hợp sử dụng các điều khoản kỹ thuật, các đơn bảo hiểm tiêu chuẩn, các mẫu đơn bảo hiểm cùng các thủ tục và để thảo luận về các vấn đề chung của những nhà bảo hiểm hàng hải Mỹ. American Insurance association (AIA) Hiệp hội bảo hiểm Mỹ Hiệp hội của các công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Hiệp hội có nhiệm vụ khuếch trương vị trí kinh tế, pháp lý và xã hội của các công ty thành viên thông qua việc chú trọng đến quy trình kế toán, các vấn đề về ô nhiễm, đổi mới về bảo hiểm ô tô và các hoạt động khác. Hiệp hội đặt trụ sở tại Thành phố New York, bang New York. American Life Convention Xem AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURANCE. American LLoyd’s Xem LLoyd’s association American mutual insurance Alliance Xem Alliance of American insurers (AAI) American Port Risk Clauses Điều khoản bảo hiểm rủi ro ở cảng của Mỹ. Bộ điều khoản bảo hiểm thân tàu dựa vào các rủi ro theo mẫu đơn bảo hiểm Thân tàu Mỹ nhưng chỉ bảo hiểm các rủi ro trong phạm vi cảng. American Risk and insurance association Hiệp hội bảo hiểm và rủi ro Mỹ Hiệp hội của các công ty, các trường và các cá nhân làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, cũng như những người quan tâm đến việc học tập và nghiên cứu sâu hơn về bảo hiểm và quản lý rủi ro. Hiệp hội phát hành Tạp chí rủi ro và bảo hiểm. Tạp chí cung cấp cho độc giả các thông tin về bảo hiểm, về quản lý rủi ro và các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan. AMIM 42
 8. Xem associate in marine insurance management AMORTIZATION Trừ nợ Trừ nợ dần theo định kỳ. Mỗi lần trừ nợ, số nợ còn tồn đọng sẽ giảm dần và cuối cùng bằng không. Amortization schedule Lịch trừ nợ Một phương pháp trả nợ, Khoản nợ được trừ dần theo lịch trình định trước. Mỗi kỳ trừ nợ gồm cả gốc lẫn lãi tính trên số nợ đó. Amortized Value Xem AMORTIZATION; AMORTIZATION SCHEDULE. Amount for which loss settled Xem loss settlement amount Amount at risk Số tiền rủi ro Số tiền chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dài hạn và giá trị giải ước tích luỹ của hợp đồng bảo hiểm đó. Ví dụ: số tiền bảo hiểm của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là 100.000 USD và giá trị giải ước là 80.000 USD. Vậy số tiền rủi ro là 20.000 USD. Amount Subject Xem MPL Analysis Xem analysis of property and casualty policy; risk classification. Analysis of property and casualty policy Phân tích hợp đồng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm 43
 9. Là việc xác định (1) tài sản được bảo hiểm; tài sản loại trừ; (2) các rủi ro được bảo hiểm, rủi ro loại trừ; (3) phạm vi địa lý bảo hiểm, phạm vi loại trừ; (4) thời hạn bảo hiểm; (5) những người được bảo hiểm, những người không được bảo hiểm; (6) Hạn mức trách nhiệm hợp đồng, và (7) những yêu cầu đồng bảo hiểm. Analytic System Xem Dean Analytic schedule. Ancilary benefits Quyền lợi phụ thêm Những chi phí liên quan đến bệnh nhân nằm viện được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm sức khoẻ. Trong hợp đồng bảo hiểm y tế tập thể và cá nhân, đó là chi phí về xe cấp cứu, thuốc, máu, băng bó, phẫu thuật, phòng mổ, thuốc men, bông băng, chiếu điện, xét nghiệm chẩn đoán, và gây mê. Những chi phí này bằng 10, 15, 20 lần chi phí nằm viện hàng ngày. ANIMAL HEALTH INSURANCE Xem Livestock Mortality (Life) Insurance; Livestock Transit Insurance. ANIMAL LIFE INSURANCE Xem Livestock Insurance ANNIVERSARY Xem Policy Anniversary ANNUAL AGGREGATE LIMIT Tổng hạn mức một năm Số tiền bảo hiểm tối đa mà người được bảo hiểm có thể được trả trong một năm, bất kể số lần khiếu nại hay chi phí bào chữa liên quan tới những khiếu nại này là bao nhiêu. Ví dụ, nếu hạn mức của hợp đồng là 1 triệu USD, công ty bảo hiểm sẽ chi trả tối đa tới 1 triệu USD, bất kể số vụ khiếu nại trong một năm là bao nhiêu. Tổng hạn mức một năm được quy định trước trong hợp đồng bảo hiểm. ANNUAL CONVENTION BLANK Xem Annual Statement ANNUAL EXPECTED DOLLAR LOSS 44
 10. Số tiền tổn thất ước tính mỗi năm Số tổn thất trung bình hàng năm từ một rủi ro nào đó trong một thời gian dài, do một hay nhiều cá nhân và tổ chức có thể phải đảm nhận. ANNUAL INSURANCE POLICY Xem Annual Policy ANNUAL POLICY Đơn bảo hiểm theo năm Hợp đồng có hiệu lực trong 12 tháng nếu không bị huỷ bỏ sớm hơn. Sau 12 tháng, công ty bảo hiểm hay người được bảo hiểm có thể tái tục hay không tái tục bảo hiểm. ANNUAL PREMIUM ANNUITY Niên kim đóng phí năm Là loại niên kim đóng phí năm trong một số năm nhất định. ANNUAL RENEWAL AGREEMENT Thoả thuận tái tục (bảo hiểm) hàng năm Theo thoả thuận này, người bảo hiểm hứa sẽ tái tục hợp đồng bảo hiểm, miễn là người được bảo hiểm đáp ứng được một số điều kiện nhất định. ANNUAL REPORT Báo cáo năm Bản thông báo về tình hình tài chính của công ty bảo hiểm cũng như những sự kiện quan trọng trong năm có liên quan tới hoạt động của công ty và/hoặc đã tác động tới công ty. Bản thông báo này được gửi cho các cổ đông (nếu là công ty cổ phần bảo hiểm) hay cho các chủ hợp đồng bảo hiểm (nếu là một công ty bảo hiểm tương hỗ). ANNUAL STATEMENT Báo cáo tài chính hàng năm Bản báo cáo do công ty bảo hiểm hàng năm phải trình lên Cơ quan quản lý bảo hiểm nơi công ty đó hoạt động kinh doanh. Báo cáo này nêu lên thực trạng của quỹ dự phòng, các chi phí, tài sản có, tài sản nợ, tình hình đầu tư và những nhân viên có thu nhập hàng năm trên mức quy định, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để đảm bảo rằng, công 45
 11. ty bảo hiểm có đủ quỹ dự phòng và tài sản để chi trả tất cả các quyền lợi mà công ty đã cam kết và thu phí bảo hiểm. Mẫu thông báo này được Hiệp hội các cơ quan lý bảo hiểm quốc gia (National Association of Insurance Commissioners - NAIC) chấp nhận. Mẫu này cũng được coi là mẫu báo cáo tại hội nghị hàng năm. ANNUALIZED Niên độ hoá Phương pháp kế toán tính toán số liệu trên cơ sở năm. ANNUITANT Người được bảo hiểm niên kim Là người được bảo hiểm theo một hợp đồng bảo hiểm niên kim và thường cũng là thụ hưởng các quyền lợi của hợp đồng này ANNUITY 1. Số tiền niên kim chi trả Số tiền niên kim trợ cấp hàng năm hoặc theo hợp đồng. 2. Hợp đồng bảo hiểm niên kim Hợp đồng bảo hiểm này trợ cấp thu nhập đều đặn hàng tháng, hàng quý, hàng sáu tháng hay hàng năm cho một, hay nhiều người trong suốt thời gian người được bảo hiểm còn sống hoặc trong một thời hạn nhất định. Người mua bảo hiểm không bao giờ có thể sống mãi để hưởng quyền lợi của đơn bảo hiểm này. Nếu mục đích cơ bản của bảo hiểm nhân thọ là cung cấp thu nhập cho Người thụ hưởng khi Người được bảo hiểm chết, thì đơn bảo hiểm niên kim chỉ trả thu nhập trong thời gian Người được bảo hiểm còn sống. Cách áp dụng cho Người được bảo hiểm trả phí bảo hiểm trong thời kỳ tích luỹ (Accumulation Period) cũng như cách chi trả quyền lợi cho người đó trong thời gian chi trả (Liquidation Period) có thể khác nhau. Có thể mua đơn bảo hiểm niên kim theo hình thức trả phí bảo hiểm nhiều lần, và có quyền lợi bắt đầu từ một độ tuổi nhất định, thí dụ như tuổi 65; hoặc cũng có thể mua theo hình thức trả phí bảo hiểm một lần và có quyền lợi bắt đầu từ ngay sau đó hay vào một thời điểm nào đó muộn hơn. Không yêu cầu phải kiểm tra sức khoẻ. Về sự khác biệt trong cách thức trả phí bảo hiểm. Xem thêm Cash Refund Annuity; Fixed Dollar Annuity; Installment Refund Annuity; Joint-life and Survivorship Annuity; Joint Life Annuity; Life Annuity Certain; Pure Annuity; Variable Dollar Annuity. ANNUITY ANALISIS 46
 12. Phân tích hợp đồng bảo hiểm niên kim Bao gồm phân tích lãi suất, phân tích xem lãi suất của bảo hiểm niêm kim được bảo đảm trong thời gian bao lâu, phân tích các khoản phụ phí, thứ hạng về mặt tài chính của công ty bảo hiểm cung cấp niên kim, chỉ số thu nhập hàng tháng tính trên mỗi đơn vị 1.000 USD giá trị giải ước chưa trả. Ví dụ, nếu chỉ số thu nhập là 6,18 USD trên 1.000 USD giá trị giải ước chưa trả và giá trị giải ước được hưởng là 100.000 USD, một người được bảo hiểm niên kim sẽ nhận trợ cấp thu nhập hàng tháng là 618 USD ở tuổi 65. ANNUITY CERTAIN Xem Life Annuity Certain ANNUITY CONSIDERATION Lựa chọn phương thức mua bảo hiểm niên kim Cách thanh toán phí bảo hiểm một lần hay thanh toán phí bảo hiểm định kỳ để mua bảo hiểm niên kim. ANNUITY DATE Ngày chi trả niên kim Ngày chi trả bảo hiểm niên kim đầu tiên. ANNUITY DUE Niên kim chi trả đầu kỳ Niên kim chi trả vào ngày đầu tiên của mỗi kỳ (tháng, quý hay năm) ANNUITY FORMS Xem Annuity; Annuity Due; Life Annuity Certain; Cash Refund Annuity; Installment Refund Annuity; Variable Dollar Annuity. ANNUITY PAYMENT OPTION Quyền lựa chọn phương thức chi trả niên kim Lựa chọn số lần chi trả hoặc là trên cơ sở thu nhập cố định hoặc là trên cơ sở thu nhập biến đổi. ANNUITY TABLES 47
 13. Bảng bảo hiểm niên kim Sơ đồ cho thấy trong một nhóm người thì (1) số người sống ở đầu năm mà người ta lựa chọn và (2) số người đã chết trong năm đó. Các xác suất hàng năm được sử dụng để tính toán số phí bảo hiểm phải thu để chi trả trong tương lai cho người được bảo hiểm niên kim. ANNUITY, CASH REFUND Xem Cash Refund Annuity ANNUITY, DEFERRED Xem Deferred Annuity ANNUITY, GROUP Xem Group Annuity Annuity, installment refund Xem installment refund annuity ANNUITY, JOINT LIFE Xem Joint Life Annuity ANNUITY, JOINT LIFE AND SURVIVORSHIP Xem Joint Life and Survivorship Annuity ANNUITY, RETIREMENT Xem Annuity; Group Deferred Annuity; Group Deposit Administration Annuity ANNUITY, REVERSIONARY Xem Survivorship Annuity ANNUITY, SURVIVORSHIP Xem Survivorship Annuity ANNUITY, TAX DEFERRED Xem Tax Deferred Annuity 48
 14. Anticipated Freight Cước phí dự tính Cước phí do chủ tàu dự tính thu được trong một thời hạn nhất định, nhưng chủ tàu sẽ không thu được số cước phí đó, nếu tàu bị tổn thất toàn bộ. Đây là quyền lợi có thể bảo hiểm của chủ tàu, nhưng bị giới hạn ở số tiền mà chủ tàu có thể bảo hiểm cho quyền lợi này, theo điều khoản cam kết về chi phí điều hành trong đơn bảo hiểm thân tàu. ANTIREBATE LAW Luật chống chiết khấu hoa hồng Một điều luật quy định rằng, nếu đại lý nhượng lại bất cứ một tỉ lệ nào hoa hồng của mình làm quà để thúc đẩy người khác mua bảo hiểm là điều bất hợp pháp. ANTISELECTION Xem Adverse Selection APP Xem Application APPARENT AGENCY Đại lý giả danh Việc đại lý bằng các thủ thuật của mình làm cho người khác hoặc khách hàng tương lai có lý để tin rằng đại lý đó được một công ty bảo hiểm uỷ quyền thay mặt công ty bán bảo hiểm. Ví dụ, nếu một đại lý tiếp tục sử dụng ấn chỉ của công ty bảo hiểm như mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm, tài liệu hướng dẫn tính phí bảo hiểm, giấy tiêu đề và biểu tượng của công ty khiến cho khách hàng có đủ lý do để tin rằng đại lý đó thực sự vẫn tiếp tục đại diện cho công ty bảo hiểm. APPARENT AUTHORITY Xem Apparent Agency Apparent damage on Delivery to Consignee Tổn thất rõ ràng lúc giao hàng cho Người nhận hàng. Theo quy định trong Đạo luật chuyên chở hàng hoá bằng đường biển năm 1970, Người nhận hàng phải thông báo ngay bằng văn bản cho Người chuyên chở khi có tổn thất rõ ràng lúc người chuyên chở đường biển giao hàng cho người nhận hàng. Nếu không gửi 49
 15. thông báo này, theo bằng chứng ban đầu, hàng hoá đó coi như đã được giao cho Người nhận hàng trong tình trạng tốt. APPEAL BOND Giấy bảo lãnh kháng án Giấy cam kết thanh toán theo bản án sơ thẩm của toà án. Khi kháng án, một bản án sơ thẩm thường phải có một giấy bảo lãnh để đảm bảo rằng nếu toà phúc thẩm vẫn y án sơ thẩm thì phải sẵn có một khoản tiền để thi hành án sơ thẩm và trả chi phí phúc thẩm. Điều này nhằm ngăn ngừa tình trạng kháng án chỉ để kéo dài thời gian hay kháng án vì những lý do không đáng kể khác. APPLICANT Người yêu cầu bảo hiểm Người được bảo hiểm trong tương lai, người kê khai và ký tên vào mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm in sẵn, trong đó có các thông tin về bản thân họ. Xem thêm APPLICATION. APPLICATION Yêu cầu bảo hiểm Người yêu cầu bảo hiểm sử dụng hình thức văn bản là giấy yêu cầu bảo hiểm để thông báo những thông tin về bản thân họ, bao gồm các thông tin về tài sản và các thông tin về cá nhân họ. Công ty bảo hiểm sử dụng thông báo này và các thông tin bổ sung, như giấy khám sức khoẻ, để quyết định xem có nên bảo hiểm cho rủi ro này hay không. Sự giấu giếm hoặc cung cấp thông tin không đúng có thể tạo lý do cho công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm đã cấp. Các thông báo trong giấy yêu cầu bảo hiểm cũng được sử dụng để phân loại người yêu cầu bảo hiểm và quyết định tỷ lệ phí bảo hiểm. APPOINTED ACTUARY Chuyên gia tính toán bảo hiểm được chỉ định Chuyên gia tính toán bảo hiểm do một công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ định theo yêu cầu của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia (National Association of Insurance Commissioners, NAIC) để đánh giá các báo cáo luật định của công ty bảo hiểm có phù hợp với Luật đánh giá tiêu chuẩn (Standard Valuation Law) không và tài sản cần thiết của công ty có đủ để bảo đảm thực hiện các trách nhiệm của công ty bảo hiểm hay không. Về bản chất, chuyên gia tính toán bảo hiểm chịu trách nhiệm xác nhận bằng văn bản quỹ dự phòng trách nhiệm của công ty bảo hiểm có đáp ứng đầy đủ yêu cầu đã qui định của NAIC về các trách nhiệm dự phòng hay không. APPOINTMENT 50
 16. Chỉ định Trường hợp công ty uỷ quyền cho đại lý hoạt động nhân danh công ty. APPOINTMENT OF TRUSTEES FOR TERMINATED PLAN Chỉ định người nhận tín thác cho chương trình hưu trí bị huỷ bỏ Kế hoạch do cơ quan Hiệp hội bảo đảm quyền lợi hưu trí (Pension Benefit Guaranty Corporation, PBGC) đề xướng sau khi bắt buộc phải huỷ bỏ chương trình hưu trí. Với sự nhất trí của Toà án cấp quận của Mỹ, Cơ quan bảo đảm quyền lợi hưu trí chỉ định một người nhận uỷ thác để quản lý chương trình hưu trí bị huỷ bỏ. Người nhận uỷ thác giám sát các tài sản còn lại của chương trình hưu trí, bảo vệ các tài sản khỏi bị tiếp tục thất thoát, hạn chế việc gia tăng trách nhiệm, tóm lại hoạt động với tư cách là người bảo vệ các lợi ích cho người tham gia chương trình hưu trí. APPOINTMENT PAPERS Văn bản xác nhận việc chỉ định Những tài liệu do bên đại lý chuẩn bị nhằm hợp thức hoá việc được uỷ quyền hành động nhân danh công ty. APPORTIONMENT Phân bổ Phân chia tổn thất cho các đơn bảo hiểm theo tỷ lệ của số tiền bảo hiểm trong mỗi đơn bảo hiểm chia cho tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm tổn thất đó. Ví dụ, các đơn bảo hiểm A,B,C và D có các số tiền bảo hiểm hay mức trách nhiệm tương ứng là 50.000USD, 60.000USD, 70.000USD và 80.000USD; như vậy, tổng mức trách nhiệm là 260.000USD. Theo điều khoản phân bổ có trong nhiều đơn bảo hiểm tài sản thì phần đơn bảo hiểm A chịu đối với mọi tổn thất là 19,23%, đơn bảo hiểm B là 21,43%, đơn bảo hiểm C là 26,92%, và đơn bảo hiểm D là 30,77%. APPORTIONMENT CLAUSE Điều khoản phân bổ Một điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản. Theo điều khoản này, mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm chỉ bằng tỷ lệ của mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm đó chia cho tổng mức trách nhiệm của tất cả các đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm tài sản đó. Xem thêm APPORTIONMENT 51
nguon tai.lieu . vn