Xem mẫu

 1. Phụ lục B : Thuật Ngữ Anh -Việt Absolute [adj] ................................................. Tuyệt đối Abstract [adj]................................................Trừu tượng Access [v] ....................................................... Truy xuất Access modifier ............ Từ khóa thay đổi tầm truy xuất Accessibility .................................... Khả năng truy xuất Account .......................................................... Tài khoản ACL [Access Control List]Danh sách điều khiển truy xuất Administrator ......................................... Người quản trị Aggregate function .................................... Hàm tập họp Algorithm ....................................................... Giải thuật API [Application Programming Interface]Giao diện lập trình ứng dụng Application ..................................................... Ứng dụng Application domain ............................... Miền ứng dụng Argument ............................................................. Đối số Arithmetic............................................................ Số học Array......................................................................Mảng Assembly ..................................................... Gói kết hợp Asymmetric [adj] ...................................... Bất đối xứng Asynchronous [adj] .................................... Bất đồng bộ Attribute ........................................................... Đặc tính Authentication ............................................. Sự xác thực Authorization .......................................... Sự phân quyền Availability ..............................................Tính khả dụng Binary .............................................................. Nhị phân Block ...................................................................... Khối Bound ...................................................................... Cận Boundary .................................. Đường biên / Ranh giới Breakpoint .................................................... Điểm dừng Browser ....................................................... Trình duyệt Buffer ................................................................ Bộ đệm
 2. Built-in [adj] ........................................................ Nội tại Cache ................................. Kho chứa (truy xuất nhanh) Caching ................................................... Cơ chế lưu giữ CAS [Code Access Security]Bảo mật truy xuất mã lệnh Certificate ...................................................... Chứng chỉ Channel .................................................................. Kênh Character ............................................................... Ký tự Class......................................................................... Lớp Client .......................................................... Trình khách Clone [v] .......................................................... Sao chép Cloneable [adj] ......................................... Khả sao chép CLR [Common Language Runtime]Bộ thực thi ngôn ngữ chung Code .................................................................. Mã lệnh Collection.......................................................... Tập hợp Column ..................................................................... Cột Command............................................................... Lệnh Communication .......................................... Sự giao tiếp Comparable [adj] ........................................ Khả so sánh Compare [v] ....................................................... So sánh Compatibility .......................................Tính tương thích Compile [v] ..................................................... Biên dịch Compiler ................................................ Trình biên dịch Component...................................................Thành phần Component tray .................................. Khay thành phần Configuration ................................................... Cấu hình Connection .......................................................... Kết nối Constant ................................................................. Hằng Constructor ...............................Phương thức khởi dựng Context............................................................ Ngữ cảnh Context-sensitive help ............. Trợ giúp cảm-ngữ-cảnh Control ........................................................... Điều kiểm Convert [v] ................................................... Chuyển đổi Convertible [adj]................................... Khả chuyển đổi
 3. Cryptography ..................................................... Mật mã Culture ......................................................Miền văn hóa Custom [adj] .................................................... Tùy biến Data .....................................................................Dữ liệu Data binding ...................................Kỹ thuật kết dữ liệu Database.................................................... Cơ sở dữ liệu De-compile [v] ............................................. Dịch ngược De-serialize [v] ..................................... Giải tuần tự hóa Decrypt [v] ................................................. Giải mật hóa Decryption ............................................ Sự giải mật hóa Debug [v] ............................................................. Gỡ rối Debugger .................................................... Trình gỡ rối Default ............................................................ Mặc định Delegate .................................................. Ủy nhiệm hàm Deploy [v] ...................................................... Triển khai Destructor ........................................... Phương thức hủy Device................................................................ Thiết bị Derive [v]......................................................... Dẫn xuất Dictionary .......................................................... Từ điển Digital signature .............................................Chữ ký số Directive .............................................................. Chỉ thị Directory.......................................................... Thư mục Disposable [adj] ............................................... Khả hủy Dispose [v]............................................................... Hủy Distributed [adj] .................................. Có tính phân tán Document ...........................................................Tài liệu Domain .................................................................. Miền Edit [v] .......................................................... Hiệu chỉnh Editor ..................................................... Trình soạn thảo Encapsulation ............................................. Sự đóng gói Encode [v] .......................................................... Mã hóa Encoding.................................................... Phép mã hóa Encrypt [v] ......................................................... Mật hóa
 4. Encryption .................................................... Sự mật hóa Entry ............................................................ Khoản mục Enumeration ................................................ Kiểu liệt kê Environment .................................................Môi trường Error ......................................................................... Lỗi Event................................................................... Sự kiện Event hander ....................... Phương thức thụ lý sự kiện Event log .............................................. Nhật ký sự kiện Evidence ......................................................... Chứng cứ Exception ............................................................. Biệt lệ Exception hander .................. Phương thức thụ lý biệt lệ Expiration ............................................... Sự hết hiệu lực Export [v]................................................................ Xuất Expression ...................................................... Biểu thức Feature ............................................................Tính năng Field .................................................................... Trường File ...................................................................... Tập tin Filter .................................................................... Bộ lọc Flag ............................................................................ Cờ Flexibility ................................................ Tính linh hoạt Form ............................................................... Biểu mẫu Format ........................................................... Định dạng FTP [File Transfer Protocol] ........ Giao thức truyền file Function .................................................................. Hàm Functionality..................................................Chức năng GAC [Global Assembly Cache]Kho chứa gói kết hợp toàn cục GC [Garbage Collector]......................... Bộ thu gom rác Generalization .................................. Tính tổng quát hóa Global [adj]...................................................... Toàn cục Globalization ........................................ Sự toàn cầu hóa Graphics .............................................................. Đồ họa Group ....................................................................Nhóm GUI [Graphical User Interface]Giao diện người dùng đồ họa
 5. GUID [Globally Unique Identifier]Định danh duy nhất toàn cục Handle [v] ............................................................ Thụ lý Handle ............................................................ Mục quản Hash [v]................................................................... Băm Hash code ......................................................... Mã băm Hashtable ....................................................... Bảng băm Help ..................................................................Trợ giúp HTML [HyperText Markup Language]Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Hyperlink ................................................... Siêu kiên kết IDE [Integrated Development Environment]Môi trường phát triển tích hợp Identifier .............................................................Diện từ Imperson [v] ..................................................... Giả nhận Impersonation ..............................................Sự giả nhận Implement [v] ................................................. Hiện thực Implementation ........................................ Bản hiện thực Import [v] ............................................................... Nhập Index ................................................................. Chỉ mục Indexer ......................................................... Bộ chỉ mục Inheritance .................................................... Sự thừa kế Initialize [v].......................................................Khởi tạo Input .......................................... Đầu vào / Dữ liệu nhập Insert [v] ................................................................. Chèn Install [v] ............................................................. Cài đặt Instance ............................................................ Thể hiện Integration .................................................... Sự tích hợp Interface .......................................................... Giao diện Interoperability .................................. Khả năng liên tác IP [Internet Protocol] ........................ Giao thức Internet Item ................................................................ Mục chọn JIT [just-in-time]...................... Tức thời / Vừa đúng lúc Key......................................................................... Khóa Keyword ........................................................... Từ khóa Language ........................................................Ngôn ngữ
 6. Length ............................................................. Chiều dài Library ............................................................. Thư viện Lifetime ................................................. Thời gian sống Link ................................................................... Liên kết List ................................................................. Danh sách Literal ............................................................. Trực kiện Load [v] ................................................................... Nạp Local [adj] .......................................................... Cục bộ Locale .................................................................Bản địa Localization ............................................ Sự bản địa hóa Lock ........................................................................ Chốt Logic.......................................... Mã thi hành chức năng Loop ................................................................ Vòng lặp Managed [adj] .......................................... Được quản lý Management ..................................................Sự quản lý Mapping ..................................................... Phép ánh xạ Member ........................................................ Thành viên Membership ..................................... Tư cách thành viên Memory .............................................................. Bộ nhớ Menu............................................................... Trình đơn Message ........................................................Thông điệp Metacharacter .................................................Siêu ký tự Metadata ......................................................Siêu dữ liệu Method ...................................................... Phương thức Model ............................................................... Mô hình Module .............................................................. Đơn thể MSIL [Microsoft Intermediate Language]Ngôn ngữ trung gian Multilingual [adj] ...................................... Đa ngôn ngữ Multithreading ............................. Lập trình đa tiểu trình Native [adj] ................................................Nguyên sinh Namespace ............................................ Không gian tên Network .................................................................Mạng Node ......................................................................... Nút
 7. Object .............................................................Đối tượng Object-oriented programmingLập trình hướng đối tượng Operating system .......................................Hệ điều hành Operator ............................................................. Toán tử Output ................................................. Đầu ra / Kết xuất Overload ................................................. Bản nạp chồng Override [v] ....................................................... Chép đè Parameter ......................................................... Thông số Password.......................................................... Mật khẩu Path ............................................................... Đường dẫn Pattern............................................................. Kiểu mẫu Performance .................................................. Hiệu năng Permission ........................................................... Quyền Pixel ................................................................ Điểm ảnh Platform ................................................................... Nền Pointer ................................................................ Con trỏ Policy ............................................................ Chính sách Polymorphisme .......................................... Tính đa hình Pool ............................................................... Kho dự trữ Pooling ..................................................... Cơ chế dự trữ POP3 [Post Office Protocol 3] ... Giao thức nhận mail 3 Port......................................................................... Cổng Postfix .................................................................. Hậu tố Prefix .................................................................. Tiền tố Private [adj] .......................................................... Riêng Privilege ........................................................ Đặc quyền Procedure ........................................................... Thủ tục Process ............................................................ Tiến trình Processor ........................................................... Bộ xử lý Project ................................................................... Dự án Property ........................................................ Thuộc tính Protected [adj] ........................................... Được bảo vệ Protocol ........................................................... Giao thức
 8. Public [adj] .................................................... Công khai Query ............................................................... Truy vấn Queue ............................................................... Hàng đợi Random ........................................................ Ngẫu nhiên RBS [Role-Based Security] ....Bảo mật dựa-trên-vai-trò Record ................................................ Bản ghi / Mẩu tin Recursion ....................................................... Sự đệ quy Reference .....................................................Tham chiếu Reflection.......................................... Cơ chế phản chiếu Register [v] ....................................................... Đăng ký Regular expression ........................ Biểu thức chính quy Relationship ............................................... Mối quan hệ Relative [adj] ................................................. Tương đối Remotable [adj] .............................. Khả truy xuất từ xa Resource ...................................................... Tài nguyên Reusability ................................... Khả năng tái sử dụng Role ..................................................................... Vai trò Routine...................................................... Thường trình Row ............................................................ Hàng / Dòng Runtime ........................................................Bộ thực thi Schema................................................ Lược đồ / Khuôn Script ................................................................ Kịch bản Security ........................................................ Sự bảo mật Serialize [v] ................................................. Tuần tự hóa Serializable [adj]................................... Khả tuần tự hóa Serialization ............................................ Sự tuần tự hóa Server .............................................................. Trình chủ Service ............................................................... Dịch vụ Session .................................................... Phiên làm việc Setting...............................................................Thiết lập Shared [adj] ........................ Được chia sẻ / Dùng chung Signature............................................................. Chữ ký
 9. SMTP [Simple Mail Transfer Protocol]Giao thức truyền mail đơn giản SOAP [Simple Object Access Protocol]Giao thức truy xuất đối tượng đơn giản Solution .......................................................... Giải pháp Specialization ...................................... Tính chuyên hóa SQL [Structured Query Language]Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc Stack ........................................................... Ngăn chồng State ............................................................... Trạng thái State | Stateless [adj] .........Có trạng thái | Phi trạng thái Statement ........................................ Câu lệnh / Khai báo Static [adj] .............................................................. Tĩnh Stored procedure .................................... Thủ tục tồn trữ Stream........................................................... Dòng chảy String .................................................................... Chuỗi Strong name.................................................... Tên mạnh Strong type ................................................... Kiểu mạnh Strongly-named [adj] .................... Được định tên mạnh Strongly-typed [adj] .................... Được định kiểu mạnh Structure ........................................................... Cấu trúc Symmetric [adj]............................................... Đối xứng Synchronization ..................................... Sự đồng bộ hóa Synchronous [adj] ............................................ Đồng bộ System ............................................................. Hệ thống System tray ............................................. Khay hệ thống Table ...................................................................... Bảng Tag ............................................................................ Thẻ Task ..................................................................... Tác vụ Template ...................................................... Khuôn mẫu Thread.................. Tiểu trình / Mạch trình / Tuyến đoạn Thread-safe .................................... An toàn về tiểu trình Throw [v] ................................................................ Ném Timestamp ............................................... Tem thời gian
 10. Tool .................................................................. Công cụ Toolbox ..................................................... Hộp công cụ Transaction ............................................ Phiên giao dịch Type ........................................................................ Kiểu Type-safe .................................. An toàn về kiểu dữ liệu Unmanaged [adj] ........................... Không được quản lý Update ..............................................................Cập nhật URI [Uniform Resource Identifier]Bộ nhận dạng tài nguyên đồng dạng URL [Uniform Resource Locator]Bộ định vị tài nguyên đồng dạng User .............................................................Người dùng Utility ................................................................ Tiện ích Validation .................................Sự xác nhận tính hợp lệ Value .................................................................... Giá trị Variable .................................................................. Biến Version............................................................ Phiên bản Virtual [adj] ............................................................... Ảo Visible [adj] ..................................................... Khả kiến Visual [adj] .................................................... Trực quan Wildcard ..................................................Ký tự đại diện Window .............................................................. Cửa sổ Worker ..................................................................... Thợ Wrapper .............................................................. Vỏ bọc WSDL [Web Services Description Language]Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web XML [Extensible Markup Language]Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 1[1][1] Pascal casing: Mẫu tự đầu tiên của các chữ đều viết hoa, ví dụ SomeOtherName 2[2][2] Camel casing: Mẫu tự đầu tiên của chữ đầu viết thường, mẫu tự đầu tiên của các chữ đi sau viết hoa, ví dụ someOtherName                                                                 
 11. 3[3][3] Roaming profile được tạo bởi người quản trị hệ thống và được lưu trữ trên một server. Profile này có sẵn mỗi khi bạn đăng nhập vào bất kỳ máy tính nào trên mạng. Bất cứ thay đổi nào cũng khiến roaming profile được cập nhật lại trên server. 4[4][4] in-house system: Hệ thống công nghệ thông tin do phòng IT của một công ty xây dựng nên. 5[5][5] Mobile code là phần mềm được truyền qua một hệ thống mạng và sau đó được thực thi trên hệ thống cục bộ.                                                                   
nguon tai.lieu . vn