Xem mẫu

  1. Thủ tục xin chấp thuận thiết kế cơ sở Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Công văn chấp thuận thiết kế cơ sở. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ thiết kế cơ sở.
  2. Tên bước Mô tả bước Trong thời gian 07 ngày làm việc Chuyên viên Phòng Quy hoạch xây dựng & môi trường (được phân công thụ lý Hồ sơ) thực hiện các công việc sau: + Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt; 2. + Sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; + Sự hợp lý của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ; + Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; + Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định. + Trường hợp chưa phù hợp sẽ thông báo cho Chủ đầu tư dự án sửa đổi, bổ sung. + Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét.
  3. Tên bước Mô tả bước + Trình Lãnh đạo Ban ký công văn chấp thuận thiết kế cơ sở. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin chấp thuận Thiết kế cơ sở. 2. Hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án. Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ trình xin chấp thuận thiết kế cơ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 1. sở. ng...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại 1. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
nguon tai.lieu . vn