Xem mẫu

  1. Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 1.Thủ tướng Chính phủ: đối với Giải Vàng Chất lượng Việt Nam 2.Bộ Khoa học và Công nghệ: đối với Giải thưởng Chất lượng Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại các hội đồng giải thưởng các cấp Thời hạn giải quyết: 1) Doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 30/5 hằng năm. 2) Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự trước ngày 30/7 hằng năm. 3) Hội đồng sơ tuyển nộp hồ sơ cho Hội đồng quốc gia trước ngày 30/8 hằng năm. 4) Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả đạt giải trước ngày 30/11 hằng năm. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Văn bản xác nhận Cúp Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp tham gia GTCLVN n ộp hồ sơ tham dự GTCLVN cho Thư ký của Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành 1. Nộp hồ sơ phố (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo thời hạn quy định. Quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ doanh nghiệp tham dự GTCLVN được tiến hành ở 2 cấp: Xem xét, đánh 2. - Cấp Hội đồng sơ tuyển các tỉnh, thành phố (cấp sơ giá hồ sơ tuyển) - Cấp Hội đồng quốc gia (cấp trung tuyển) Cấp sơ tuyển: Việc đánh giá tuyển chọn được tiến hành theo 2 vòng. - Vòng 1: Đánh giá trên hồ sơ 3. Sơ tuyển Các chuyên gia đánh giá do Hội đồng sơ tuyển cử ra tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự giải của doanh nghiệp. Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét trên cơ sở đồng thuận ý kiến đánh giá của các chuyên gia và chọn các doanh nghiệp được đưa ra đánh giá tại chỗ.
  3. Tên bước Mô tả bước - Vòng 2: Đánh giá tại chỗ Hội đồng cử đại diện và chuyên gia trực tiếp đến doanh nghiệp được chọn ra ở vòng 1 để xem xét đánh giá tại chỗ. Căn cứ báo cáo đánh giá thống nhất của nhóm chuyên gia và kết quả đánh giá tại chỗ, Hội đồng xem xét, quyết định các doanh nghiệp được đề nghị tặng GTCLVN. Đề nghị xét tặng Giải thưởng Thư ký Hội đồng sơ tuyển gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng 4. Chất lượng Việt GTCLVN về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Nam Hội đồng Quốc gia đánh giá tuyển chọn các doanh nghiêp được đề nghị tặng giải trên cơ sở xem xét hồ sơ đánh giá và các văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quốc gia cử các chuyên gia tới xem xét kết quả đánh giá tại cơ sở để bổ sung các 5. Cấp trung tuyển thông tin cho việc tuyển chọn. Hội đồng Quốc gia quyết định danh sách các doanh nghiệp để đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng GTCLVN, doanh nghiệp xuất sắc nhất của mỗi loại hình doanh nghiệp để trao tặng Giải Vàng CLVN và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đối với các doanh nghiệp không được Hội đồng Quốc gia
  4. Tên bước Mô tả bước đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng GTCLVN, Hội đồng Quốc gia thông báo kết quả tới Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố có liên quan để thông báo cho doanh nghiệp biết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký tham dự GTCLVN 2. Báo cáo giới thiệu hoạt động chung của doanh nghiệp 3. Báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chí của GTCLVN 4. Bản sao giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường Số bộ hồ sơ: 05 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phụ lục I Quyết định số 19/2004/QĐ-BKHC... 2. Phụ lục II Quyết định số 19/2004/QĐ-BKHC... 3. Phục lục III Quyết định số 19/2004/QĐ-BKHC... 4. Phụ lục IV Quyết định số 19/2004/QĐ-BKHC... 5. Phụ lục V Quyết định số 19/2004/QĐ-BKHC... 6. Phụ lục VI Quyết định số 19/2004/QĐ-BKHC... 7. Phụ lục VII Quyết định số 19/2004/QĐ-BKHC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không