Xem mẫu

  1. Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng An toàn - An ninh hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thẩm định, xác nhận 1,100,000 Quyết định số 1. hàng năm Giấy chứng nhận đồng/lần 33/2005/QĐ-BTC... phù hợp an ninh cảng biển Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận vào Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Doanh nghiệp cảng biển nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng 1. nghị Cục Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ Giải quyết 2. sơ hợp lệ và xác nhận vào Giấy chứng nhận phù hợp của thủ tục cảng biển.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp không giải quyết có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị kiểm tra xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù 1. hợp của cảng biển; 2. 01 bản đánh giá nội bộ về an ninh cảng biển; 3. Biên bản cuộc họp đầy đủ chữ ký của đại diện các cơ quan liên ngành; 4. Bản chính Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển;
  4. Thành phần hồ sơ Bản bổ sung Kế hoạch an ninh cảng biển (nếu có thay đổi về quy mô, 5. cấu trúc và khai thác bến cảng). Số bộ hồ sơ: 01 bộ chính. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản số Đánh giá nội bộ về an ninh cảng biển (phụ 1. 976/CHHVN-ATHH lục văn bản 976/CHHVN-ATHH) ngà...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không