Xem mẫu

  1. Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường.
  2. Tên bước Mô tả bước Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung của bản cam kết bảo vệ 2. môi trường, nếu đủ điều kiện xác nhận, trình Trưởng Ban ký văn bản Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận, Ban quản lý Khu Công 3. nghệ cao Hòa Lạc có văn bản nêu rõ lý do để Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 05 bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo 2. mẫu quy định. 01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất - 3. kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết Thông tư số 05/2008/TT- 1. bảo vệ môi trường BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thuộc đối Luật số 52/2005/QH11 1. tượng quy định tại điều 24 Luật bảo vệ môi trường ngày Luật Bảo... 12/12/2005.
  4. Mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: ... V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Địa danh), ngày… tháng … năm … của Dự án “… (2) …” Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”. - Địa điểm thực hiện Dự án: …; - Địa chỉ liên hệ: …; - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: - 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;
  5. - 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án. … (4) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Như trên; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xác nhận đăng ký; (4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.
nguon tai.lieu . vn